Bywyd a gwaith Candido Portinari

Bywyd a gwaith Candido Portinari
Patrick Gray

Mae'r artist plastig Candido Portinari (1903-1962) yn enw hanfodol ar gelf Brasil.

Yn ogystal â bod yn beintiwr, cyfrannodd Candido yn ddiwylliannol i'r wlad fel athro, ysgythrwr a darlunydd.

1

Yr oedd yn ŵr tra gwleidyddol, boed trwy ei gelfyddyd, yn yr hwn y portreadai ddrygioni y bobl, a hyd yn oed yn ei safle gwleidyddol, yn rhedeg am ddirprwy a seneddwr.

2>

Roedd gan Portinari gydnabyddiaeth aruthrol fel artist am wadu Brasil yn llawn anghyfiawnder ac anghydraddoldeb. Fodd bynnag, roedd yn gallu dangos ar ei gynfasau hefyd y delynegiaeth a'r harddwch a oedd yn bresennol yn ei blentyndod.

Bywgraffiad Candido Portirari

Plentyndod ac ieuenctid

Bedyddiwyd yr arlunydd â enw Candido Portinari. Fe'i ganed ym 1903, ar Ragfyr 30ain, ar fferm goffi y tu mewn i São Paulo, yn Santa Rosa, pentref yn agos i Brodowski.

Yn dod o deulu gostyngedig o fewnfudwyr Eidalaidd, Candinho, fel y mae a alwyd yn blentyn, yr oedd ganddo 11 o frodyr a chwiorydd, meibion ​​Dominga Torquato a Baptista Portinari.

Ni chafodd fawr o addysg, tua phum mlynedd, heb gwblhau addysg gynradd. Dangosodd Candido dalent artistig o oedran cynnar, gan gynhyrchu yn 10 oed y llun cyntaf a gydnabyddir fel ei lun ei hun, sef portread o Carlos Gomes, cerddor pwysig o Frasil.

Yn 15 oed, ym 1918, Portinari dechreuodd weithio yn Brodowski fel cynorthwyydd yngrŵp o arlunwyr ac adferwyr eglwysi. Roedd y dyn ifanc yn ddisgybledig iawn ac roedd ganddo ddiddordeb mawr mewn dysgu popeth am y grefft.

Blynyddoedd cyntaf fel arlunydd

Ym 1919, symudodd i Rio de Janeiro ac yno y dechreuodd ei astudiaethau yn y Liceu Celf a Chrefft ac, yn ddiweddarach, yn Ysgol Genedlaethol y Celfyddydau Cain.

Ym 1922, cafodd glod anrhydeddus yn ei arddangosfa gyntaf. O hynny ymlaen, dechreuodd ei yrfa mewn arddangosfeydd ac ym 1928 fe'i hanrhydeddwyd â'r Wobr Teithio Ewropeaidd, a fyddai'n dod yn garreg filltir yn ei yrfa.

Yna aeth Portinari i Baris ym 1929, lle'r diwylliant diwylliannol dwys eferw. Yno, sylweddolodd yr arlunydd harddwch ei wlad, gan benderfynu portreadu Brasil a'i phobl.

Y flwyddyn ganlynol, cyfarfu â'r Uruguayan Maria Victoria Martinelli, y priododd.

Cydgrynhoi fel a peintiwr

Yn 32 oed, dechreuodd ar ei yrfa addysgu, gan ddysgu yn yr Instituto de Artes da Faculdade do Distrito Federal (RJ), gweithgaredd a ddaliodd hyd 1939, gyda'r Llywydd ar y pryd yn cau'r Brifysgol. Getúlio Vargas.

Gweld hefyd: 15 cerdd fer anhygoel

Cysegrodd Portinari y rhan fwyaf o'i oes i gynhyrchu murluniau ffresgo mawr ar gyfer gweithiau cyhoeddus, gan gael ei gydnabod ym Mrasil a thramor.

Ym 1939 anrhydeddwyd yr artist yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Celfyddyd Gain gydag arddangosfa fawreddog sy'n arddangos 269 o weithiau. Yn ddiweddarach, sioeau pwysig eraillyn cael eu gwneud ym Mrasil ac mewn gwledydd eraill.

Gyrfa wleidyddol Portinari

Gŵr a oedd yn ymwneud â'r sefyllfa gymdeithasol oedd Portinari, cymaint nes iddo ddewis cynrychioli pobl Brasil ar ei gynfasau trwy gyfrwng a torri dosbarth, bron bob amser mewn naws o ymwadiad.

Felly, yn 42 oed, penderfynodd yr artist redeg am ddirprwy ffederal gyda chynigion a oedd yn gwerthfawrogi cyfranogiad poblogaidd, gan fynd yn groes i'r landlordiaeth a'r symudiadau integrol (ffasgaidd o ran natur). ), ond ni chafodd y swydd.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, ym 1947, rhedodd eto, y tro hwn fel seneddwr dros Blaid Gomiwnyddol Brasil (PCB). Mae'r etholiad yn agos, ac mae'n colli o ychydig bleidleisiau, sy'n arwain at amheuaeth am dwyll yn y polau piniwn.

Yn yr un flwyddyn, oherwydd erledigaeth gynyddol comiwnyddiaeth, mae Portinari yn mynd yn alltud yn wirfoddol yn Uruguay .

Cysegru artistig a blynyddoedd olaf Portinari

Mae'r artist yn cymryd rhan yn Biennial Celf São Paulo 1af yn 1951 a'r flwyddyn ganlynol yn derbyn gwahoddiad gan y Cenhedloedd Unedig i greu dau furlun enfawr - o'r enw Rhyfel a Heddwch - i integreiddio pencadlys y sefydliad yn Efrog Newydd.

Ym 1953 mae Portinari yn mynd yn sâl ac yn mynd i'r ysbyty gyda gwaedu a achosir gan sylweddau gwenwynig mewn rhai paent, yn cael ei argymell gan feddygon i gadw draw oddi wrth y sylweddau hyn.

Gweld hefyd: Taith i Ganol y Ddaear (crynodeb o'r llyfr ac adolygiad)

Ym 1955 mae'n cymryd rhan yn y III Art Biennial o São Paulo gydag ystafell arbennig ayn 1956 mae'n cyflwyno'r paneli Guerra e Paz , a ystyrir yn gampwaith mawr Portinari.

Y gweithiau Guerra e Paz tua 10 x 14 m yr un

Yn y blynyddoedd dilynol parhaodd i weithio ac integreiddio arddangosfeydd pwysig, tan ym 1962, yn 58 oed, bu farw ar Chwefror 6 oherwydd bod ei broblem iechyd yn gwaethygu. i'r defnydd o baent gwenwynig.

Achosodd marwolaeth yr arlunydd gynnwrf mawr ac roedd nifer o bersonoliaethau pwysig yn bresennol yn ei sgil. Ar y pryd, dyfarnwyd 3 diwrnod o alaru swyddogol.

Gwaith Eithriadol gan Candido Portinari

Thema ganolog cynhyrchiad Candido Portinari yw'r bod dynol, yn fwy penodol dynion a merched syml, y cyffredin unigol.

Chwaraeodd Portinari rôl hanfodol trwy fod yn rhyw fath o "lefarydd" dros bobl Brasil, yn gwadu eu hamodau byw, yn peri problemau anghyfiawnderau ond hefyd yn arddangos barddoniaeth a chariad.

Dylanwadwyd arno gan Mudiadau Ewropeaidd megis Mynegiadaeth a Ciwbiaeth, ond llwyddodd i'w cyfuno â'r realiti cenedlaethol mewn ffordd wych.

Ymddeolwyr

Mae'r paentiad Retirantes yn un o'r mwyaf arwyddluniol o Portinari. Wedi'i wneud ym 1944 gyda phaent olew, mae'n mesur 180 x 190 ac mae'n rhan o gasgliad MAM (Amgueddfa Celf Fodern São Paulo).

Mae'r cynfas yn mynd i'r afael â thema sy'n codi dro ar ôl tro yng ngwaith yarlunydd: yr exodus gwledig gogledd-ddwyrain. Yma, gwelwn deulu sy'n gadael y sertão i chwilio am gyfleoedd mewn canolfannau trefol mawr.

Mae pobl yn meddiannu rhan dda o'r cyfansoddiad, wedi'u gosod mewn tirwedd sych a phridd. Dangosir y ffigurau dynol yma mewn ffordd alegorïaidd a theatraidd bron, gyda'u llygaid syllu a'u cyrff sgrechlyd, sy'n rhoi naws hyd yn oed yn fwy annifyr.

Gallwn ddweud mai "portread teulu" yw hwn a hefyd yn "portread o newyn ac anghydraddoldeb" sydd wedi plagio Brasil ers yr hen amser.

I ddysgu mwy am y cynfas hwn, darllenwch: Quadro Retirentes, gan Candido Portinari

Mestizo

Mae hwn yn waith o 1934, a wnaed gan ddefnyddio'r dechneg olew ar gynfas. Ynddo, mae Portinari yn peintio portread o gweithiwr gwledig nodweddiadol, dyn mestizo, cymysgedd rhwng y boblogaeth ddu a'r boblogaeth frodorol.

Roedd gan yr artist ddiddordeb mawr mewn portreadu pobl ei wlad , oherwydd ei fod yn meddwl ei bod yn hanfodol bod celf Brasil yn gwerthfawrogi pobl syml ac sydd, mewn gwirionedd, y llu o ddinasyddion sy'n cynnal Brasil.

Y ffermwr coffi

<14

Paentiwyd y ffermwr coffi yn 1934, hefyd â phaent olew. Mae'r cynfas yn 100 x 81 cm ac mae yn yr MASP (Amgueddfa Celf Fodern).

Mae safle'r gweithiwr, yn pwyso ar y pegwn a'i draed noeth enfawr ar y ddaear, yn awgrymu blinder. Mae gan y dyn gorff cryf, yn y cefndir gwelwn drên osmwddio a'r blanhigfa goffi enfawr.

Dyma waith lle gallwn weld dylanwadau cryf celfyddyd fynegiannol, avant-garde a ddaeth i'r amlwg yn Ewrop ar ddechrau'r 20fed ganrif.

I mwy o fanylion, darllenwch: Dadansoddiad o Y Ffermwr Coffi , gan Portinari

Pêl-droed

Y Sgrin Mae Futebol yn rhan o gyfres o weithiau sy'n rhoi gwerth ar themâu sy'n ymwneud â phlentyndod. Mae gan y paentiad hwn ddimensiynau o 97 x 130 cm ac mae mewn casgliad preifat ar hyn o bryd.

Yma, gwelwn grŵp o fechgyn yn chwarae gyda phêl ar gae baw. Mae anifeiliaid a mynwent yn y cefndir, sy'n dangos i ni mai golygfa mewn tref wledig yw hon.

Yn y gweithiau hyn, dynnodd Candido lawer o ysbrydoliaeth o'i fywyd cynnar pan oedd yn byw yn Brodowsky. Roedd gan yr artist hoffter aruthrol at blant a dywedodd unwaith:

Os oes cymaint o blant yn fy ngwaith ar siglenni, si-so, fy nymuniad fyddai eu cael i’w taflu i’r awyr a dod yn angylion hardd.

Fideo am waith Candido Portinari

Gwyliwch raglen am yr arlunydd a ddangoswyd yn 2010 gan Rede Globo. Mae'r fideo yn amlygu'r paneli Rhyfel a Heddwch a Phrosiect Portinari, a luniwyd gan João Portinari, mab Candido.

Globo News Especial - 12/26/2010Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.