Chwedl Iara dadansoddi

Chwedl Iara dadansoddi
Patrick Gray

Iara yw un o gymeriadau pwysicaf llên gwerin Brasil. Mae'r creadur, sy'n hanner pysgodyn dynol a hanner pysgod, yn byw yn Afon Amazon ac yn swyno pysgotwyr gyda'i harddwch a'i chân hudolus sy'n gyrru dynion i anffawd.

Y chwedl, sydd â gwreiddiau Ewropeaidd ac elfennau cynhenid, oedd yn cael ei hailadrodd gan awduron pwysig fel José de Alencar, Olavo Bilac, Machado de Assis a Gonçalves Dias.

Chwedl Iara

Amddiffyn afonydd a physgota ac a elwir yn “fam y dyfroedd” , mae'r fôr-forwyn Iara hefyd yn cael ei ofni'n fawr gan y gwŷr sy'n pysgota ac yn hwylio yn afonydd gogledd y wlad a chan y rhai sy'n hela mewn ardaloedd cyfagos.

Gweld hefyd: Cychwyn, gan Christopher Nolan: esboniad a chrynodeb o'r ffilm

Dywedir fod Iara, Indiaid hardd, yn byw am flynyddoedd lawer mewn llwyth yn y rhanbarth hwnnw. Rhannwyd y gwaith: aeth y dynion allan i hela a physgota; a'r gwragedd yn gofalu am y pentref, y plant, y plannu a'r cynhaeaf.

Un diwrnod, ar gais y siaman, aeth Iara i gynaeafu planhigfa ŷd newydd, nad oedd hi hyd hynny wedi ei gweld . Esboniodd Indiaid hynaf y llwyth y ffordd i Iara, a adawodd ganu ar hyd y llwybr a fyddai'n mynd â hi i le'r cynhaeaf.

Parhaodd yr Indiaid bach i wylio canu'r adar a lliwiau'r adar a ehedodd ger nant hardd. Yn frwd a phoeth iawn, penderfynodd ymdrochi yn y dyfroedd clir, tawel a grisialaidd hynny.

Arhosodd Iara yn yr afon am amser hir, yn chwarae gyda'r pysgod acanu i'r adar. Oriau'n ddiweddarach, gan anghofio'n llwyr am waith, gorweddodd i orffwys a syrthiodd i gwsg dwfn. Wedi iddi ddeffro, yr oedd hi eisoes yn nos a sylweddolodd na allai ddychwelyd adref.

Trannoeth, yr oedd yn canu, yn eistedd ar draeth gwyn yr afon, yn ysgwyd ei gwallt hardd, pan ymddangosodd dau jagwar newynog a gadael am yr ymosodiad. Rhedodd Iara yn gyflym i gyfeiriad yr afon.

Rhoddodd y pysgodyn, yr oedd Iara wedi treulio'r diwrnod cyfan yn chwarae gyda nhw, ei rhybuddio o'r perygl a dweud wrthi am fynd i'r dŵr yn gyflym. Dyna pryd y gwnaeth Iara ddianc o'r jagwariaid, colomennod i'r dyfroedd a pheidio byth â dychwelyd i'r llwyth.

Does neb yn gwybod yn sicr beth ddigwyddodd. Dywed rhai pobl iddi ddod yn forforwyn hardd sydd, oherwydd ei bod yn casáu bod ar ei phen ei hun, yn defnyddio ei chân a'i harddwch i ddenu pysgotwyr a dynion eraill sy'n nesáu at yr afonydd i'w cludo i waelod y dyfroedd.

Yn ôl i un o'r hanesion a adroddwyd gan drigolion y llwyth hwnw, un diwrnod, yn hwyr y prydnawn, yr oedd Indiad ieuanc yn dychwelyd i'w bentref, ar ol diwrnod arall o bysgota, pryd y gollyngodd badl ei ganŵ yn nyfroedd yr afon .

Yn ddewr iawn, plymiodd y llanc i'r dyfroedd hynny, cymerodd y rhwyf a, phan oedd yn dringo i'r canŵ, ymddangosodd Iara a dechreuodd ganu.

Wedi ei swyno gan gân y morforwyn hardd, ni allai'r India ddianc. Roedd yn nofio yn eichcyfeiriad ac, wedi gwneud argraff, roedd yn dal i weld bod yr adar, y pysgod a'r holl anifeiliaid o'i gwmpas hefyd wedi'u parlysu gan gân yr Iara.

Am eiliad, roedd y dyn ifanc yn dal i geisio gwrthsefyll, gan lynu i foncyff coeden oedd ar y lan, ond nid oedd o ddefnydd : buan y diweddodd ym mreichiau'r fôr-forwyn hardd. A suddodd gyda hi, gan ddiflannu am byth i ddyfroedd yr afon.

Gwelodd hen bennaeth oedd yn mynd heibio bopeth, ond ni allai helpu. Maen nhw'n dweud mai ef yw'r storïwr a'i fod hyd yn oed wedi dyfeisio defod i gael gwared ar swyn Iara. Ond roedd yr ychydig y llwyddodd i'w dynnu o waelod y dyfroedd wedi'u rhithwelediad oherwydd swyn y môr-forwyn.

Testun wedi'i gymryd a'i addasu o'r llyfr Lendas Brasileiras - Iara, gan Mauricio de Souza (cyhoeddwr Girassol, 2015).

Chwedl Iara Sereia: Turma do Folclore

Dadansoddiad o Chwedl Iara

Mae gan chwedl rhanbarth yr Amason creadur hybrid yn brif gymeriad, yn ogystal â llawer o gymeriadau o chwedloniaeth. Mae Iara yn hanner anifail (pysgod) a hanner dynol (dynes). Wedi'i ddisgrifio'n gorfforol fel Indiaidd, gyda chroen tywyll, gwallt syth, hir a brown, mae tarddiad Iara yn mynd yn ôl i straeon o darddiad Ewropeaidd a enillodd liw lleol.

Ystyr yr enw Iara

Gair brodorol yw Iara sy’n golygu “yr un sy’n byw yn y dŵr”. Gelwir y cymeriad hefyd yn Mãe-d’Água . Arallfersiwn ar gyfer enw prif gymeriad y stori yw Uiara.

Esboniadau am y cymeriad

Gellir darllen y cymeriad Iara, ar y naill law, fel delfryd y gwraig ddymunol ac anhygyrch . Mae'r darlleniad hwn yn cyfeirio at y ffaith bod y Portiwgaleg wedi gadael ar ôl, ar dir, y merched yr oeddent yn eu caru. Gwnaeth yr absenoldeb hwn iddynt ddychmygu gwraig blatonig, Iara. Byddai'r ferch wedyn yn symbol o fenyw hardd, chwenychedig, ond ar yr un pryd yn anghyraeddadwy.

Ar y llaw arall, mae Iara hefyd yn deffro'r darlleniad o fod yn ddelwedd o fam , yn enwedig mae llawer o'i gynrychioliadau yn pwysleisio'r fron noeth, sy'n cyfeirio at fwydo ar y fron.

Gweler hefyd13 chwedl anhygoel o lên gwerin Brasil (sylw)Chwedl y Boto (llên gwerin Brasil)13 o straeon tylwyth teg a thywysogesau i blant gysgu (nododd)

Mário de Andrade, ddadansoddi Iara yn seiliedig ar ddamcaniaeth seicdreiddiol a chanfod bod presenoldeb y ferch anorchfygol yn sôn am yr “awydd anymwybodol i ddychwelyd i lin y fam. Ond gan fod llosgach yn dabŵ yn yr anymwybod, mae'n cael ei gosbi'n ofnadwy â marwolaeth y person sy'n caniatáu iddo'i hun gael ei dwyllo gan atyniad angheuol y fam ddŵr! (...) Cosb Oedipus a sarhaodd y tabŵ llosgachus mamol!”. Byddai Iara, felly, ar yr un pryd, yn symbol o famolaeth a chosb y rhai a feiddiai groesi'r ffin i gael perthynas â hi.

Gweld hefyd: Dadansoddiad o'r ffermwr coffi, gan Candido Portinari

Iara oedd i ddechraucymeriad gwrywaidd

Roedd gan y fersiynau cyntaf o’r chwedl y gwyddom heddiw, fel prif gymeriad, gymeriad gwrywaidd o’r enw Ipupiara , creadur chwedlonol gyda boncyff dynol a chynffon pysgodyn a ddifethodd bysgotwyr ac a gymerodd nhw i waelod yr afon. Disgrifiwyd Ipupiara gan gyfres o groniclwyr gwladychol rhwng yr 16eg a'r 17eg ganrif.

Dim ond yn y 18fed ganrif y digwyddodd trawsnewid Ipupiara yn gymeriad benywaidd, gyda chyffyrddiadau deniadol a ddaeth o'r naratif Ewropeaidd. Dim ond o hynny ymlaen y daeth prif gymeriad y chwedl yn ferch ifanc hardd Iara (neu Uiara).

Tarddiad Ewropeaidd y chwedl

Er bod enw'r prif gymeriad yn gynhenid, tarddiad chwedl enwog llên gwerin cenedlaethol a gellir ei ddarganfod yn y dychymyg Ewropeaidd - fel, gyda llaw, llawer o ddychymyg gwerin Brasil.

Roedd, do, chwedl gynhenid a'i brif gymeriad oedd Ipupiara, creadur dynol a morol a ysodd pysgotwyr. Gwnaethpwyd y cofnod hwn gan groniclwyr gwladychwyr rhwng yr 16eg a'r 17eg ganrif.

Daethpwyd â'r fersiwn a wyddom, o'r Iara ddeniadol, yma gan y gwladychwyr, ar ôl cymysgu â'r naratif lleol ac ennill nodweddion gwreiddiol.<1

Gallwn olrhain gwraidd Iara i'r môr-forynion Groeg . Mae stori Iara yn debyg iawn i'r un sy'n serennu Ulisses. Yn y fersiwn hon, cynghorodd y sorceress Circey bachgen yn clymu ei hun wrth fast y llong ac yn plygio clustiau'r morwyr â chwyr, fel na fyddent yn cael eu swyno gan leisiau'r seirenau. Mae Olavo Bilac yn cadarnhau tarddiad Ewropeaidd y myth:

“Iara yw'r un Fôr-forwyn o'r Groegiaid cyntaf, hanner gwraig, hanner pysgodyn, y cyfarfu'r Ulysses doeth un diwrnod ar ei hebogiaid ar lan y môr”.

Ysgrifennodd yr ethnograffydd João Barbosa Rodrigues hefyd yn 1881 yn y Brazilian Magazine am darddiad ein môr-forwyn a ddaeth yn sicr o'r hen gyfandir:

“Iara yw môr-forwyn yr henuriaid gyda'i holl nodweddion, wedi'u haddasu gan natur a chan yr hinsawdd. Mae'n byw ar waelod afonydd, yng nghysgod coedwigoedd gwyryf, ei wedd yn dywyll, ei lygaid a'i wallt yn ddu, fel plant y cyhydedd, wedi'i losgi gan yr haul yn llosgi, tra bod rhai'r moroedd gogleddol yn felyn, a chanddynt lygaid mor wyrdd ag algâu ei greigiau.”

Mae hefyd yn bosibl lleoli tarddiad myth Iara yn niwylliant Portiwgal, lle bu chwedl y rhosydd hudolus , pwy canu a swyno dynion â'u lleisiau.

Bu'r myth yn boblogaidd iawn yn enwedig yn rhanbarthau Minho ac Alentejo ym Mhortiwgal, a symudodd cyfran o'r boblogaeth hon i ogledd Brasil yn ystod cyfnod y gwladychu.

Awduron ac artistiaid Brasil a ledaenodd chwedl Iara

Yn enwedig yn ystod y 19eg a'r 20fed ganrif, cafodd chwedl Iara ei phoblogeiddio a'i phoblogeiddio'n fawr.astudio.

José de Alencar, enw mawr Rhamantiaeth Brasil, oedd un o'r rhai mwyaf cyfrifol am ledaenu chwedl Iara. Mewn sawl cynhyrchiad cynhwysodd ddelwedd y môr-forwyn a swynodd ddynion â’i llais, gan gadarnhau ei fwriad i ledaenu’r hyn a ystyriai yn “fynegiant cyfreithlon o ddiwylliant cenedlaethol” .

Gonçalves Dias yr oedd hefyd yn awdur mawr arall a barhaodd ddelwedd Iara trwy'r gerdd A Mãe d'água (a gynhwyswyd yn y llyfr Primeiros cantos, 1846).

Rhoddodd Sousândrade hefyd amlygrwydd i'r fôr-forwyn yn ei brif waith, O. Guesa (1902). ).

Siaradodd Machado de Assis, yn ei dro, am Iara yn y gerdd Sabina, sy'n bresennol yn y llyfr Americanas (1875) gyda'r un amcan â'i gydweithwyr a'i rhagflaenodd: achub a chanmol y diwylliant gwladol .

Ond nid mewn llenyddiaeth yn unig yr atgynhyrchwyd y cymeriad Iara. Hefyd yn y celfyddydau gweledol, portreadwyd Iara gan rai artistiaid pwysig, megis Alfredo Ceschiatti, a oedd â'r genhadaeth i wneud y cerfluniau efydd o flaen Palas Alvorada:

>

Rydym yn meddwl y gallai fod gennych ddiddordeb hefyd:
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.