Ffilm Shawshank Redemption: crynodeb a dehongliadau

Ffilm Shawshank Redemption: crynodeb a dehongliadau
Patrick Gray

Mae The Shawshank Redemption ( The Shawshank Redemption , yn wreiddiol) yn ddrama emosiynol Americanaidd yn seiliedig ar y llyfr Rita Hayworth a Shawshank Redemption gan Stephen King , a gyhoeddwyd ym 1982.

Rhyddhawyd y ffilm ym 1994, cyfarwyddwyd y ffilm gan y gwneuthurwr ffilmiau Frank Darabont ac fe’i hystyrir yn glasur.

Mae’r plot yn cael ei adrodd gan Ellis Boyd “Red” Redding (Morgam Freeman) ac yn dangos bywyd Andy Dufresne (Tim Robbins), clerc banc ifanc sy'n cael ei arestio ym 1946 wedi'i gyhuddo o ladd ei wraig a'i chariad.

Gweld hefyd: City of Bones: crynodeb, ffilm, cyfres, rhifynnau, am Cassandra Clare

A gymerwyd i'r Shawshank State Penitentiary ofnadwy, mae Andy yn cael ei ddedfrydu i garchar am oes ac yno mae'n cyfarfod â'r smyglwr Coch, a bydd yn dod yn ffrindiau ag ef.

(Sylw, mae'r testun canlynol yn cynnwys anrheithwyr!)

Argyhoeddiad Andy Dufranse

Mae Andy Dufranse yn gweld ei fywyd yn newid pan gaiff ei ddyfarnu'n euog o lofruddio ei wraig a'i chariad.

Dangosir yr achos yn gymysg â golygfeydd sy'n dangos y dyn ifanc trallodus trin gwn tân. Er hynny, mae Andy'n pledio'n ddieuog, ond yn methu â phrofi ei fod yn ddieuog ac yn cael dedfryd ddwbl o garchar am oes.

Actor Tim Robbins yn rôl Andy Dufranse

The Young mae o yna anfon at Shawshank Penitentiary. Sy'n adrodd y stori yw Red, carcharor sydd wedi bod yn gwasanaethu amser ers rhai blynyddoedd ac sydd â llawer o ddylanwad, gan ei fod yn cael ei barchu am gyflawni pethau trwyCoch. Mae hyn oherwydd ei darddiad Gwyddelig yn y llyfr, sy'n cyfiawnhau'r llysenw "Red" (coch, yn Saesneg). Ond roedd yn well gan y cyfarwyddwr ddewis Morgan Freeman oherwydd ei lais cryf a'i berfformiad rhagorol.

Mae'r lluniau yn y dogfennau sy'n cyfeirio at barôl Red yn dangos y cymeriad iau. Mae'r delweddau sy'n cael eu harddangos, mewn gwirionedd, o fab ieuengaf Morgan Freeman, Alfonso Freeman, a wnaeth hefyd olygfa fel rhywbeth ychwanegol yn y nodwedd.

Ar ddiwedd y ffilm, gwelwn yr ymadrodd "Er cof am Allen Greene", teyrnged i ffrind personol i'r cyfarwyddwr Frank Darabont a'r asiant llenyddol a gyfrannodd at wireddu'r cynhyrchiad.

Mae'r portreadau sy'n dangos cymeriad iau Morgan Freeman yn rhai o fab yr actor<3

Technegol

23> 24>Genre Gwlad 28>Narration 23>24>Gwobrau 26>Enwebwyd ar gyfer 7 Oscar a 2 Golden Globes Sgoriad IMDB
Teitl Y Gwaredigaeth Shawshank ( Y Gwaredigaeth Shawshank , yn wreiddiol<27
Blwyddyn rhyddhau 1994
Cyfarwyddyd a sgript Frank Darabont
Addasiad o'r llyfr Rita Hayworth and Shawshank Redemption gan Stephen King
Drama
Unol Daleithiau
Cymeriadau a chast Tim Robbins fel Andy Dufresne

Morgan Freeman fel Ellis Boyd "Coch" Redding

Gweld hefyd: Nodweddion gweithiau Oscar Niemeyer

Bob Gunton fel Samuel Norton

Gil Fegin fel Tommy Williams

James Whitmore fel BrooksHatlen

Morgan Freeman
9.3
Ble i wylio YouTube Films a Google Play<27 ><28 ><29 >
smyglo.

Andy yn cyrraedd y carchar

Fel arfer, mae Coch a'r carcharorion eraill yn gosod betiau, gan geisio dyfalu pwy fydd y rookie cyntaf i ildio i bwysau a thrais y lle . Mae'n betio ar Andy, ond er mawr syndod iddo, nid yw'r dyn ifanc yn dangos unrhyw ymateb, gan aros yn gadarn.

Mae newydd-ddyfodiad arall, fodd bynnag, yn cael argyfwng crio yn ystod y nos ac yn derbyn curiad fel cosb.

Yn y darn hwn, mae’r ffilm yn dangos anobaith seicolegol bodau dynol pan dynnir eu rhyddid i ffwrdd a “boddhad” y carcharorion â dioddefaint eu hafal. Fodd bynnag, pan glywant drannoeth bod y boi wedi marw, mae rhywfaint o gynnwrf.

Ar ôl ychydig, mae Andy yn mynd at Goch ac yn gofyn iddo am forthwyl bach. Yn ddiweddarach, mae hefyd yn cael poster o'r actores Rita Hayworth.

Blynyddoedd cynnar Andy yn Shawshank

Mae Andy yn tynnu sylw grŵp o garcharorion sy'n ymhyfrydu mewn sarhau'n rhywiol ar gydweithwyr eraill. Oherwydd hyn, mae'r llanc yn dioddef erledigaeth a thrais ar y cyd am ddwy flynedd.

Er hynny, mae'n parhau i fod yn ddigyffro ac yn ymddwyn yn wahanol iawn i'r hyn sy'n gyffredin yn y lle hwnnw.

Ar hyn o bryd, Mae Andy a Red eisoes wedi mynd atyn nhw ac mae Red, sy’n adrodd y stori, yn dweud bod gan ei ffrind ffordd o gerdded fel petai “ar dro”, fel petai, mewn gwirionedd, yn ddieuog.

<11

Morgan Freeman yn chwarae rhan y smyglwr Coch

Iemae'r sylw hwn yn ddiddorol, gan ei fod yn dangos personoliaeth ddigynnwrf y cymeriad, gan awgrymu bod ganddo gydwybod glir, tra'n dangos nad yw'n perthyn i'r lle hwnnw .

Efallai allan o gywilydd, edifeirwch neu'r angen i anghofio'r Yn y gorffennol, mae'r rhan fwyaf o garcharorion hefyd yn honni eu bod yn ddieuog o'u troseddau. Felly dywedwyd yn aml “ yn y carchar mae pawb yn ddieuog ”.

Gwaith awyr agored a chwrw hwyr y prynhawn

Ar un adeg, gelwir Andy , Red a chydweithwyr eraill ymlaen i weithio diddosi to. Mae'r swydd yn ymddangos fel cyfle da i wneud gweithgaredd awyr agored.

Ar yr adeg hon y mae'r prif gymeriad yn gwrando ar sgwrs gan Byron Hadley, pennaeth y gwarchodwyr, yn cwyno am dalu cyfraddau treth uchel ar etifeddiaeth a gafodd.

Yna mae Andy, yn gyn fanciwr ac yn meddu ar wybodaeth ar y pwnc, yn dod ac yn awgrymu helpu Hadley yn gyfnewid am rownd o gwrw i'r carcharorion ar ddiwedd y gwasanaeth ar y to.

Dyma sut y gwneir hyn ac mae’r carcharorion yn gallu mwynhau prynhawn hwyr fel pe baent yn ddynion cyffredin a rhydd mewn “awr hapus” syml.

0>Fodd bynnag, nid yw Andy ei hun yn yfed y cwrw, dim ond yn gwylio gyda boddhad mawr ei gymdeithion yn cael hwyl a gorffwys, gan ennill eu hymddiriedaeth a'u parch.

Mae hyn yn dangos teimlad o gymun apartneriaeth . Yn ôl y cymeriad ei hun: “Mae dyn sy’n gweithio yn yr awyr agored, yn cael cwrw, yn teimlo’n fwy dynol.”

Mae’r ffilm yn dangos safbwynt sensitif wrth ddyneiddio dynion sydd wedi’u collfarnu a’u carcharu. Mae carcharorion yn aml yn cael eu hanwybyddu gan gymdeithas ac yn cael eu barnu fel pe na baent yn haeddu triniaeth urddasol.

Andy ac yn gweithio yn y llyfrgell

Ar ôl dangos ei wybodaeth mewn trafodion ariannol, anfonir Andy i weithio yn y llyfrgell llyfrgell gyda Brooks Hatlen, cyn-garcharor.

Mae hyn yn esgus i gyn-weithiwr banc ddarparu gwasanaethau i weithwyr carchardai. Beth bynnag, mae Andy yn ymwneud â'r llyfrau ac yn ysgrifennu llythyrau bob wythnos i'r cynulliad gwladol i godi arian ar gyfer adnewyddu'r llyfrgell.

Dros amser, gelwir arno i wneud mân dasgau personol. y peniter, Samuel Norton.

Daw eich bywyd yn haws ac yn fwy cysurus yn y lle. Yma, mae modd sylwi sut, hyd yn oed yn y carchar, mae gwaith deallusol yn cael ei werthfawrogi'n fwy na gwaith llaw.

Rhyddhau Brooks Hatlen

Roedd Brooks Hatlen yn ddyn a gafwyd yn euog a'i garcharu am 50 mlynedd. Felly, treuliodd y rhan fwyaf o'i oes yn y carchar.

Ym 1954 rhoddir ei ryddid, ond yn groes i ddisgwyliadau ei gydweithwyr, mae Brooks yn ymateb yn wael iawn i'r newyddion. Mae hyd yn oed yn ceisio ymosod acael ei gadw gyda'r bwriad o aros yn y carchar.

Gall ymddangos yn anodd deall pam y byddai'n well gan rywun gael carchar. Ond yn y cyd-destun hwn, mae'r esboniad yn syml: daeth Brooks i arfer â byw yn y carchar ac roedd yn ofn rhyddid . Fel y dywedodd yr adroddwr, roedd yn perthyn i Shawshank.

Yn ddiddorol, roedd yr hen ŵr yn hoff o adar ac yn cadw brân am flynyddoedd. Ar y diwrnod y cafodd ei ryddhau, rhyddhaodd Brooks ei frân hefyd.

Mae’r actor James Whitmore yn chwarae rhan Brooks Hatlen

Ar ôl dychwelyd i gymdeithas, nid oedd y cyn garcharor yn gallu addasu, syrthiodd i ddirwasgiad ac yn y diwedd fe laddodd ei hun.

Mae'r adar yn symbol o ryddid , tra bod y frân yn cael ei gweld fel cynrychioliad o lwc ddrwg . Yn y modd hwn, roedd y cysylltiad rhwng y cymeriad hwn a'r frân yn gwneud llawer o synnwyr, gan ei fod yn cario'r gwrth-ddweud rhwng rhyddhad a marwolaeth .

Cerddoriaeth glasurol fel cysur i'r carcharorion

Un diwrnod, mae llyfrgell y carchar yn derbyn rhodd. Ymysg y llyfrau, mae yna hefyd recordiad o Le nozze di Figaro, opera gan Mozart.

Mae Andy wedi ei gyffroi gan y gerddoriaeth ac yn penderfynu, heb ganiatâd, ei rhoi ar y car siaradwr system fel bod y carcharorion yn gallu ei glywed. Mae pawb wedi eu syfrdanu ac yn stopio beth bynnag maen nhw'n ei wneud i fwynhau'r opera.

Er ei fod dan bwysau i ddiffodd y sain, mae Andy yn sefyll yn gadarn ac yn bachu ar y foment, gan ei fod yn gwybod ei fod wedi cymryd ychydig o amser.llawenydd a chelfyddyd i'w gymdeithion.

Oherwydd ei anufudd-dod, cosbir ef ag wythnos mewn caethiwed unigol.

Yma mae'r hanes yn amlygu'r pwysigrwydd celf ym mywydau pobl ac yn datgelu unwaith eto gymeriad sensitif a hael y cymeriad.

Ar ôl dychwelyd o'r ddalfa, gwelwn sgwrs lle mae Andy yn dweud wrth Red mai Hope yw y teimlad sy'n eich cadw i symud ymlaen. Mae Red, yn ei dro, yn cynghori ei ffrind i roi'r gorau i obaith, gan nad yw hynny ond yn dod â rhwystredigaeth.

Andy a'i swydd fel warden Samuel Norton

Warden y carchar, Samuel Norton, mae'n foi sy'n honni ei fod yn gredwr yn Nuw a'r Beibl. Fodd bynnag, mae’r statws “dyn crefyddol” hwn o yn cuddio ei ddiffyg cymeriad yn unig.

Bob Gunton fel warden carchar Samuel Norton

Mae’n dechrau embezzlo arian erbyn manteisio ar lafur carcharorion ac yn gorfodi Andy i'w helpu. Felly, daw'r prif gymeriad hyd yn oed yn fwy angenrheidiol i'r cyfarwyddwr yn y cynllun gwyngalchu arian.

Yna mae Andy yn creu hunaniaeth ffug gyda'r enw "Randall Stephens" i atal ac osgoi ymchwiliadau posibl.

Tommy Taith Williams i'r carchar

Ym 1965 mae Tommy Williams, rebel ifanc a oedd eisoes wedi treulio amser mewn gwahanol benteuluoedd, yn cyrraedd y carchar.

Nid oedd Tommy wedi cwblhau ei astudiaethau ac mae'n gofyn iddo gael ei addysgu gan Andy. iddo ddarllen ac ysgrifennu. PerO ganlyniad, mae'r ddau yn dod yn nes ac mae Andy yn dweud pam ei fod yn y carchar.

Mae Tommy wedi'i synnu gan y stori ac yn dweud iddo gyfarfod â charcharor a drodd allan i fod yn llofrudd i gwpl. Dywedodd y gwrthrych hefyd fod gŵr y ddynes yn glerc banc a gafodd ei arestio yn ei le.

Mae Andy yn gorfoleddus ynghylch y posibilrwydd o allu profi ei fod yn ddieuog o'r diwedd. Yna mae'n mynd at Samuel Norton ac yn gofyn i Tommy dystio ar ei ran. Dywed hefyd na fydd byth yn dweud wrth neb am y cynlluniau gwyngalchu arian.

Ond mae’r cyfarwyddwr yn gandryll ac yn gwrthod unrhyw bosibilrwydd y bydd ei “ddyn llaw dde” yn cael ei ryddhau. Mae'n galw Tommy y tu allan i'r carchar am sgwrs ac yn dienyddio'r bachgen. Yn ogystal, mae'n cloi Andy mewn caethiwed ar ei ben ei hun am fis i ailddatgan ei rym.

Gil Bellows yw'r actor sy'n rhoi bywyd i Tommy Williams

Dyma ddarn trawiadol o'r ffilm a sioeau Cyn belled ag y gall creulondeb a thrachwant bod dynol fynd, yn ogystal ag anniolchgarwch.

Ar ôl iddo ddod allan o gaethiwed unigol, mae Andy yn dweud wrth Red fod ganddo freuddwyd o un diwrnod yn mynd allan o'r carchar ac yn byw yn Zihuatanejo, dinas ym Mecsico.

Cyfrif y carcharorion

Ychydig yn ddiweddarach, un bore, mae'r gwarchodwyr yn cyfri'r carcharorion ac yn sylweddoli mai cell Andy oedd wag.

Maen nhw wedyn yn darganfod twll enfawr yn y wal tu ôl i boster yr actores Raquel Welch. Yn ystod yr 20 mlynedd hynnyaros yn y gell, roedd Andy wedi cloddio twnnel gyda'r morthwyl bach a gafodd cyn gynted ag y cyrhaeddodd.

Y cyfarwyddwr Samuel Norton, pan mae'n darganfod dianc Andy Dufranse

Yn y modd hwn, llwyddodd i ddianc o Shawshank trwy bibell garthffos. Clymodd Andy fag plastig i'w draed gyda'r dogfennau a brofodd lygredd Norton.

Tra'n rhydd, mae'n llwyddo i fframio cyfarwyddwr y carchar, sy'n cyflawni hunanladdiad, ac yn cymryd yn ganiataol hunaniaeth Randall Stephens (y cymeriad "ysbryd" ).”), hefyd yn cymryd yr arian o'r trafodion.

Felly, gall fynd o'r diwedd i Fecsico a chael bywyd heddychlon ar lan y môr.

Y ddysgeidiaeth sy'n glir yma yw mae'n talu i gael gobaith, amynedd, penderfyniad a chryfder . Oherwydd mai gyda'r gofynion hyn y cyflawnodd y cymeriad y rhyddid hir-ddisgwyliedig.

Rhyddhawyd Coch

Yn y cyfamser, mae Coch o'r diwedd wedi cymeradwyo ei barôl. Ar ôl deugain mlynedd yn byw yn Shawshank, mae'n cael ei holi ac am y tro cyntaf yn rhoi araith ddigymell a didwyll. Felly, mae'n llwyddo i ddod allan o'r carchar ac yn dechrau byw yn yr un tŷ preswyl â'r cyn-droseddwr Brooks Hatlen.

Mae'n ddiddorol dadansoddi sut mae'r un sefyllfa a brofwyd yn flaenorol gan Brooks yn cael ei gweld mewn ffordd wahanol gan Coch. Er ei fod yn profi'r un teimladau dryslyd ac unigrwydd â'i gydweithiwr, mae Coch yn dewis byw.

Yna mae'n darganfodllythyr yr oedd Andy wedi'i adael mewn man a farciwyd yn flaenorol. Mae geiriau'r ffrind yn ei gryfhau hyd yn oed yn fwy. Mae'r llythyr hefyd yn cynnwys gwahoddiad iddynt gyfarfod yn Zihuatanejo. Dyna sut mae pethau wedi'u gwneud.

Mae'r golygfeydd olaf, lle mae Coch yn mynd i chwilio am Andy a'r ddau yn cael eu hailuno, yn arddangos natur mewn ffordd eang. Mae'r cae agored a'r môr yn ymddangos fel symbol o ryddhad a bywyd , gan arwain y gwyliwr i deimlo rhyddhad wrth weld y cymeriadau yn y lleoliad newydd.

Fel y dywedir wrth y plot o'r pwynt of view de vita de Red, gallwn ddweud bod y ffilm yn ymwneud â hanes carcharor anobeithiol sy'n cyfarfod â dyn ifanc deallus a phenderfynol.

Mae'r bachgen yn profi iddo fod modd cael rhyddid a heddwch meddwl hyd yn oed gyda'r amodau gwaethaf. Stori ydyw, felly, am optimistiaeth a ffydd .

Ffeithiau difyr am y ffilm

Bu llawer o lyfrau Stephen King yn sail i gynyrchiadau sinematograffig, fodd bynnag, nid roedd pob un ohonyn nhw wedi'ch plesio. Nid yw hyn yn wir am The Shawshank Redemption .

Yn cael ei hystyried gan yr awdur fel un o'r addasiadau gorau o un o'i lyfrau, ysgrifennwyd y ffilm mewn cwta wyth wythnos gan y cyfarwyddwr a'r sgriptiwr. Frank Darabont, nad oedd erioed wedi gwneud ffilm nodwedd tan hynny.

Dyfynnwyd Tom Cruise i chwarae rhan Andy Dufranse ac roedd actorion gwyn fel Clint Eastwood a Harrison Ford bron â chwarae
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.