Hanes ac esblygiad ffotograffiaeth yn y byd ac ym Mrasil

Hanes ac esblygiad ffotograffiaeth yn y byd ac ym Mrasil
Patrick Gray

Techneg atgynhyrchu delweddau yw ffotograffiaeth sy'n defnyddio disgleirdeb fel sail.

Mae golau mor bwysig i ffotograffiaeth fel bod tarddiad y gair yn gyfuniad o'r termau Groeg ffoto , sy'n yn golygu "golau", a graphein , sy'n mynegi'r syniad o ysgrifennu. Felly, enwad ffotograffiaeth yw " ysgrifennu gyda golau ".

Mae ei hanes yn mynd yn ôl i'r hen amser, ond dim ond ym 1826 y tynnwyd y llun cyntaf. Y Ffrancwr Joseph Niépce oedd yn gyfrifol. Er, ym Mrasil, creodd Ffrancwr arall, Hercule Florence, ddull ffotograffig tua'r un amser hefyd.

Cyfrannodd llawer o bobl eraill at esblygiad a lledaeniad y dechneg hon a chwyldroodd celf a chyfathrebu ledled y byd, gan wneud hynny ar hyn o bryd. bresennol yn ein bywydau bob dydd.

Hanes ffotograffiaeth

Y dyfeisiau optegol cyntaf

Hyd yn oed yn yr hynafiaeth, sylweddolodd bodau dynol fod golau yn cynnig posibiliadau o ran cynrychioli delweddau.

Wrth arsylwi ar yr achosion o olau drwy dyllau bach, gwiriwyd bod delweddau wedi'u cynhyrchu, wedi'u taflunio yn ôl pob tebyg ar waliau pebyll a chytiau.

Felly, fe'i crëwyd mecanwaith o'r enw " camera obscura ", a atgynhyrchodd ddelweddau gwrthdro, sef rhagflaenydd camerâu ffotograffig. Aristotle yn cael y clod am ddyfeisio offer yng Ngwlad Groeg yr Henfyd.

Darlun gan"camera obscura"

Yn ddiweddarach, ar adeg y Dadeni (yn yr 17eg ganrif), dechreuwyd defnyddio dyfeisiau taflunio eraill at ddibenion adloniant neu i gefnogi artistiaid i wneud eu paentiadau . Enw'r dyfeisiau hyn oedd " llusernau hud ".

Darlun o olygfa lle mae'r "lusern hud" yn cael ei defnyddio

Ffotograff cyntaf y byd

Dim ond yn y 19eg ganrif y daeth y ffotograff cyntaf a argraffwyd yn barhaol i'r amlwg, yn fwy manwl gywir yn 1826 . Yn y flwyddyn honno y llwyddodd y Ffrancwr Joseph Niépce i ysgythru llun o iard gefn ei dŷ, yn Burgundy, Ffrainc, ar blât tun.

Y cemeg a ddefnyddiwyd oedd a deunydd sy'n deillio o betrolewm. , o'r enw "Pitch of Judea", elfen sy'n caledu mewn cysylltiad â golau. Yr amser hyd i'r ddelwedd gael ei gosod oedd 8 awr ac mae'r canlyniad yn ffotograff cyferbyniol iawn.

Cymerodd y ffotograff cyntaf mewn hanes 8 awr i gael ei ysgythru ar blât metel

Y daguerreoteip

Yn ddiweddarach, mae Niépce yn ymuno â Ffrancwr arall o'r enw Louis Daguerre ac mae'r ddau yn parhau â'r arbrofion. Ym 1833 mae Niépce yn marw ac yna Daguerre yn cymryd drosodd yr ymchwil, gan berffeithio'r dechneg.

Mae'n disodli'r bitwmen ag arian caboledig ac anwedd ïodin, sy'n creu ffilm o ïodid arian sy'n llawer mwy sensitif i olau. Mae newid o'r fath yn gwneud gwahaniaeth enfawr,gan leihau gosod delweddau i gofnodion.

Gelwyd y ddyfais newydd yn Daguerreoteip ac ym 1839 fe'i cyflwynwyd i Academi'r Gwyddorau ym Mharis, ac o hynny ymlaen daeth yn hygyrch i'r cyhoedd a daw'n hygyrch i'r cyhoedd. llwyddiant.

Mae'n ymddangos bod gan y ddyfais hon gyfyngiad, dim ond un copi o bob delwedd y caniatawyd iddo gael ei wneud.

Y ffotograff cyntaf gyda phobl

Uchafbwynt y Fro bod y llun cyntaf y mae pobl yn ymddangos ynddo wedi'i dynnu yn 1838 gan Daguerre, ym Mharis. Bryd hynny, cymerodd yr amser datguddio ar gyfer tynnu'r llun hyd at ddeg munud ar hugain.

Dyna pam, yn y delweddau o ddinasoedd, roedd hi bob amser yn ymddangos nad oedd unrhyw bobl, oherwydd eu bod yn symud, nid gan roi amser i gael ei drwsio gan y camera. camera.

Dyma'r llun cyntaf y mae pobl yn ymddangos ynddo. Sylwch ar silwét dau ddyn yng nghornel chwith isaf y ddelwedd

Fodd bynnag, mewn sefyllfa benodol, arhosodd dyn a oedd yn disgleirio esgidiau yn llonydd am amser hirach, gan ganiatáu i'w ddelwedd a delwedd ei gleient fod. printiedig.

Calototeip Talbot

Ym 1840 y cyhoeddodd y Sais Fox Talbot ffurf o negatif ffotograffig y bu’n ymchwilio iddo er 1834 a gwnaeth hynny’n bosibl i y ddelwedd i'w hatgynhyrchu'n amlach a'i hargraffu ar bapur, y calotype ydoedd.

Fodd bynnag, i ddefnyddio'r ddyfais roedd angen talu am yr hawliau defnydd, a oedd yn ei gwneud yn iawn drud, oherwyddnad oedd y caloteip wedi'i fewnosod mewn gwledydd eraill, ar wahân i Loegr.

Esblygiad a phoblogeiddio ffotograffiaeth

Cyfrannodd pobl eraill at esblygiad ffotograffiaeth, megis y Sais Frederick Scott Archer, a fu'n gyfrifol ym 1851 trwy ddatblygiad yn colloid , plât gwydr gwlyb a gynhyrchodd well delweddau.

Ym 1871, creodd Sais arall o'r enw Richard Leach Maddox gelatin arian bromid, mwy sensitif ac addefodd iddo gael ei ddatgelu yn ddiweddarach, gan foderneiddio'r broses ffotograffig ymhellach. Y dechneg hon oedd y " plât sych ".

Felly, ym 1886, roedd Kodak , cwmni sy'n eiddo i'r American George Eastman , yn eni. Chwyldroodd Kodak ffotograffiaeth yn y byd wrth iddo werthu camerâu a ffilm mewn rholiau am brisiau mwy fforddiadwy a rhyddhau cwsmeriaid o'r broses ddatblygu.

Pamffled hysbysebu gan Kodak yn ei ddyddiau cynnar

Ei slogan oedd "ti'n gwthio botwm ac fe wnawn ni'r gweddill". Oddi yno, lledaenodd ffotograffiaeth ar raddfa fwy.

Ffotograffiaeth lliw

Daeth lliw yn hanes ffotograffiaeth i’r amlwg ym 1861, a grëwyd gan yr Albanwr James Clerk Maxwell a Thomas Sutton, ond roedd gan y dechneg hon lawer o diffygion.

Ffotograff wedi'i dynnu gan James Clerk Maxwell. Nid oedd y llun lliw cyntaf yn cofrestru arlliwiau coch a gwyrdd yn dda

Dim ond ym 1908 y crëwyd ffordd fwy ffyddlon o ffotograffiaeth lliw, pan oedd y brodyrDatblygodd y Ffrancwyr Auguste a Louis Lumière - dyfeiswyr y sinema - yr Autocrom .

Roedd y dull hwn yn cynnwys tri phlât gorgyffwrdd lle'r oedd ffilterau yn ynysu un lliw cynradd yn unig ar bob plât ac roedd y cyfuniad gorgyffwrdd yn rhoi lliw delweddau.

Digido ffotograffiaeth

Ym 1975 creodd Steven Sasson brototeip o'r camera digidol cyntaf. Fodd bynnag, ni dderbyniwyd y ddyfais a dim ond yng nghanol yr 80au yr ymddangosodd y camera cyntaf gyda synhwyrydd electronig ar y farchnad.

Y cwmni a oedd yn gyfrifol am y moderneiddio hwn hefyd oedd Kodak, a greodd beiriant a lwyddodd i wneud hynny. dal a chofnodi miloedd o bwyntiau o olau - picsel - a'u trawsnewid yn ddelweddau.

Hanes ffotograffiaeth ym Mrasil

Dilynodd Brasil ddyfeisio ac esblygiad ffotograffiaeth o oedran cynnar iawn. Yma, yn dal yn 1839, cyrhaeddodd y daguerreoteip Rio de Janeiro ac enwau fel Victor Frond (1821-1881), Marc Ferrez (1843-1923), Augusto Malta (1864-1957), Militão Augusto de Azevedo (1837-1905) a José Christiano Júnior (1832-1902) yn sefyll allan.

Ffotograffau o bobl a gaethiwyd mewn planhigfa goffi yn 1885, gan Marc Ferrez

Yn ogystal, mae'n bwysig tynnu sylw at y enw Hercule Florence (1804-1879), Ffrancwr yn byw ym Mrasil, a chwaraeodd ran bwysig yng nghreadigaeth y dechneg hon er iddo gael ei anghofio braidd gan hanes.

Yn1833, datblygodd Florence hefyd ddull ffotosensitif gan ddefnyddio camera obscura. Ar y pryd, roedd cyfathrebu'n gymhleth ac nid oedd gan yr ymchwilydd unrhyw gysylltiad â'r dyfeisiadau a oedd yn digwydd ar yr un pryd yn Ewrop, a wnaed gan Niépce a Daguerre. Florence, fodd bynnag, oedd y cyntaf i enwi ei arbrawf ffotograffiaeth.

Rheswm pwysig arall dros ledaenu’r drefn ar dir cenedlaethol oedd y ffaith i’r Ymerawdwr Dom Pedro II ddod i gysylltiad â’r iaith hon pan oedd yn dal i fod. cael ei eni.

Daeth y llanc yn edmygydd o ffotograffiaeth a dechreuodd annog y gelfyddyd hon yn y wlad, gan gynnwys casglu sbesimenau a ystumio ar gyfer ffotograffwyr amrywiol.

Mathau o ffotograffau

Ar y dechrau, pan ymddangosodd ffotograffiaeth, fe'i gwelwyd mewn ffordd dechnegol iawn, fel arf â swyddogaeth glir, sef argraffu delweddau o'r real yn syml.

Dros amser, mae'r berthynas rhwng celf a roedd ffotograffiaeth yn culhau a'r naill yn dylanwadu ar y llall, nes i ffotograffiaeth ddod yn iaith gelfyddydol hefyd.

Felly, dechreuodd gwahanol ddulliau ffotograffio ymddangos, yn dibynnu ar y thema a'r bwriad sydd gan un, gweler rhai.

Ffotograffiaeth ddogfennol

Ffotograffiaeth ddogfennol yw'r un sy'n ceisio adrodd stori neu ddigwyddiad, neu hyd yn oed gynrychioli lle, pobl neu amser. Gall fod yn gysylltiedig â ffotograffiaeth deuluol, ffotograffiaethteithio neu fel arall ac yn aml yn cael ei ddrysu gyda ffotonewyddiaduraeth.

Llun eiconig o Dorothea Lange, Mam Mudol (1936) yn ystod y Dirwasgiad Mawr yn UDA

Fodd bynnag , yn y gangen hon, bwriad yr artist yw dod â’r naratif mewn ffordd fwy barddonol a goddrychol yn aml, gan wahodd y gwyliwr i ddadansoddiad deongliadol o’r sefyllfaoedd.

Ffotonewyddiaduraeth

Mewn ffotonewyddiaduraeth, ffotograffiaeth rhaid iddo fod yn glir ac yn wrthrychol, gan drosglwyddo gwybodaeth trwy'r ddelwedd. Dylai fod yn fwy o arf cyfathrebu uniongyrchol, gan "ddarlunio" yr adroddiadau a helpu'r cyhoedd i ddeall y ffeithiau.

Ffotograff o 1908, gan Lewis Hine, yn dangos plentyn yn gweithio mewn ffatri wehyddu yn yr UDA. Dyma enghraifft o ddechreuadau ffotonewyddiaduraeth

Yn y modd hwn, mae gan y ffotograffydd sy'n gweithio yn y maes hwn y genhadaeth o roi newyddion gan ddefnyddio ei syllu, ei fframio a'i sensitifrwydd ffotograffig fel offeryn.

Ffotograffiaeth deuluol

Mae ffotograffiaeth deuluol wedi bod yn bresennol ym mywydau pobl ers i ffotograffiaeth ddod yn hygyrch i'r boblogaeth. Mae pawb yn ceisio cofrestru eu perthnasau a'u ffrindiau ac, yn anad dim, eu plant.

Ffotograffiaeth o'r 1930au y tu mewn i São Paulo

Felly, dyma fath o ffotograffiaeth sy'n yn aml yn cael ei ymarfer gan y dinesydd cyffredin, ffotograff sy'n fwy digyfaddawd gyda chysyniadau esthetig, megis fframio, golau a chyfansoddiad,ac mae hynny'n gwerthfawrogi'r mater affeithiol a'r cofnod yn fwy.

Gweld hefyd: Mathau o gelfyddyd: yr 11 amlygiad artistig presennol

Er hynny, mae llawer o bobl yn darganfod eu hunain yn wir artistiaid trwy ffotograffiaeth deuluol, wrth iddynt gyfoethogi a datblygu eu golwg trwyddo.

Chi Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn yr erthyglau:

Gweld hefyd: Frankenstein, gan Mary Shelley: crynodeb ac ystyriaethau am y llyfr    Patrick Gray
    Patrick Gray
    Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.