João Cabral de Melo Neto: 10 cerdd wedi'u dadansoddi a sylwadau i adnabod yr awdur

João Cabral de Melo Neto: 10 cerdd wedi'u dadansoddi a sylwadau i adnabod yr awdur
Patrick Gray
gyffredin i gynifer o bobl ogledd-ddwyreiniol eraill yn y sertão. Darganfyddwch yn ddyfnach y gerdd Morte e vida severina, gan João Cabral de Melo Neto.

Addaswyd y gerdd gyflawn ar gyfer clyweled (ar ffurf comics) gan y cartwnydd Miguel Falcão. Edrychwch ar ganlyniad y creu:

Marwolaeth a Bywyd Severina

João Cabral de Melo Neto (6 Ionawr, 1920 – 9 Hydref, 1999) oedd un o feirdd mwyaf llenyddiaeth Brasil.

Ei waith, yn perthyn i trydydd cyfnod moderniaeth (y Cenhedlaeth o 45 ), gadawodd y cyhoedd a oedd yn darllen wedi ei swyno gan y gallu i arbrofi ac arloesi ag iaith . Archwiliodd João Cabral gyfres o themâu yn ei farddoniaeth, o delynegion serch i gerddi dyweddïol ac ysgrifennu hunan-amlwg.

Edrychwch ar ei gerddi mwyaf y gwnaed sylwadau arnynt ac a ddadansoddir isod.

1. Ffa catar , 1965

1.

Catar beans wedi'i gyfyngu i ysgrifennu:

Taflwch y ffa i'r dŵr yn y bowlen

A'r geiriau ar y ddalen o bapur;

ac yna taflwch beth bynnag sy'n arnofio.

Iawn, bydd pob gair yn arnofio ar y papur,

dŵr rhewllyd, ar gyfer arwain dy ferf;

oherwydd codwch y ffeuen hon, chwythwch arni,

a thaflwch y golau a'r pant, gwellt ac atsain.

2.

Nawr, wrth hel ffa mae perygl,

fod, ymhlith y grawn trymion, ymhlith

rawn anghiladwy, dorri dannedd.

Wrth gwrs na, pan wrth godi geiriau:

mae'r garreg yn rhoi ei graen mwyaf bywiog i'r frawddeg:

yn rhwystro'r darlleniad llifeiriol, arnofiol,

yn cynhyrfu sylw, yn ei baeddu â risg. 1>

Mae ffa hardd Catar yn perthyn i'r llyfr Educação pela Pedra , a gyhoeddwyd ym 1965. Thema ganolog y gerdd, wedi'i rhannu'n ddwy ran, yw'r creadigol. gweithredu , y broses oo hyd, roedd cariad yn ysodd y defnydd o

fy offer: fy baddonau oer, yr opera yn canu

yn yr ystafell ymolchi, y gwresogydd dŵr tân marw

ond roedd hwnnw'n edrych fel planhigyn.

Bwytaodd cariad y ffrwythau a roddwyd ar y bwrdd. Yfodd

y dwr o'r gwydrau a'r chwarts. Bwytodd y bara

pwrpas cudd. Yfodd hi'r dagrau o'i llygaid

a oedd, doedd neb yn gwybod, yn llawn o ddŵr.

Daeth cariad yn ôl i fwyta'r papurau lle

roeddwn i wedi ysgrifennu fy enw eto'n ddifeddwl.

Cariad yn cnoi ar fy mhlentyndod, â bysedd lliw inc,

gwallt yn disgyn i'm llygaid, nid oedd esgidiau'n disgleirio.

Cariad yn cnoi ar y bachgen swil, bob amser yn corneli,

a phwy grafodd lyfrau, brathu ei bensil, cerddodd i lawr y stryd

gan gicio cerrig. Roedd yn cnoi sgyrsiau, wrth ymyl y pwmp petrol

yn y sgwâr, gyda'i gefndryd a oedd yn gwybod popeth

am adar, am fenyw, am frandiau

o ceir. <1

Bwytaodd cariad fy nhalaith a'm dinas. Roedd yn draenio'r

dŵr marw o'r mangrofau, gan ddileu'r llanw. Bwytodd y

mangrofau cyrliog gyda dail caled, bwytaodd asid gwyrdd

y planhigion cansen siwgr sy'n gorchuddio'r

bryniau arferol, wedi'u torri gan y rhwystrau coch, gan y

1>

trên bach du, trwy'r simneiau. Roedd yn bwyta arogl

cansen wedi'i thorri ac arogl aer y môr. Roedd hyd yn oed yn bwyta'r

pethau hynny roeddwn i'n anobeithio o beidio â gwybod sut i

siarad amdanyn nhw mewn adnod.

Bwytaodd cariad hyd yn oed y dyddiau nad ydyn nhw etocyhoeddi yn y

taflenni. Roedd yn bwyta munudau cyn

fy oriawr, y blynyddoedd a sicrhaodd llinellau fy llaw

. Bwytodd athletwr gwych y dyfodol, y

bardd mawr. Roedd yn bwyta teithiau'r dyfodol o amgylch y

ddaear, y silffoedd dyfodol o amgylch yr ystafell.

Bwytaodd cariad fy nhangnefedd a'm rhyfel. Fy niwrnod a

fy nos. Fy gaeaf a fy haf. Bwytaodd fy

tawelwch, fy mhen tost, ofn angau.

> Mae'r tri anwylyd yn enghraifft o delyneg serch Cabral. Mae'r penillion hir yn disgrifio'n gywir ac yn wrthrychol ganlyniadau cariad ym mywyd y telynores angerddol. cariad yn llenyddiaeth Brasil.

Er gwaethaf yr anhawster o ysgrifennu am gariad oherwydd ei anghyfathrebu a hynodrwydd pob perthynas, mae João Cabral yn llwyddo i ganolbwyntio yn ei benillion teimladau sy'n ymddangos yn gyffredin i bawb sydd erioed wedi syrthio mewn cariad .

Cwilfrydedd: mae'n hysbys i João Cabral ysgrifennu Y tri malamado ar ôl darllen a chael ei swyno gan y gerdd Quadriha , gan Carlos Drummond de Andrade. <1

9. Graciliano Ramos , 1961

Rwy'n siarad yn unig â'r hyn rwy'n ei siarad:

gyda'r un ugain gair

yn troi o amgylch yr haul

>sy'n eu glanhau o'r hyn nad yw'n gyllell:

oddi wrth y clafr cyfangludiog,

olion abaiana,

sy'n aros ar y llafn a'r bleindiau

ei flas ar y graith glir.

nid wyf yn siarad ond am yr hyn yr wyf siarad:

am y tir sych a'i dirluniau,

Gogledd-ddwyrain, dan haul

yno am y finegr poethaf:

sy'n lleihau popeth i'r crib,

mae'r dail yn tyfu,

deilen hirwyntog, ddeiliog,

lle gall guddio mewn twyll. yr wyf yn siarad:

gan y rhai sy'n bodoli yn yr hinsawdd hyn

wedi'u cyflyru gan yr haul,

gan yr hebog ac adar ysglyfaethus eraill:

a ble mae'r priddoedd anadweithiol

cynifer o amodau caatinga

y mae dim ond yn bosibl meithrin

sy'n gyfystyr â phrinder.

I yn unig siaradwch â'r rhai dw i'n siarad â nhw:

sy'n dioddef cwsg y meirw

ac mae angen cloc larwm

acrid, fel yr haul ar y llygad:

sef pan fyddo'r haul yn ymbalfalu,

yn erbyn yr ŷd, yn imperious,

ac yn curo ar yr amrantau wrth

un yn curo ar ddrws â dwrn.

Yn bresennol yn y llyfr Dydd Mawrth , a gyhoeddwyd ym 1961, (ac a gasglwyd yn ddiweddarach yn Serial a chyn , 1997) mae cerdd João Cabral yn cyfeirio at awdur mawr arall o Brasil. llenyddiaeth: Graciliano Ramos.

Roedd João Cabral a Graciliano ill dau yn pryderu am gyflwr cymdeithasol y wlad - yn enwedig yn y gogledd-ddwyrain -, ac yn defnyddio iaith sych, gryno, weithiau'n dreisgar.

Graciliano Ramos oedd awdur Vidas secas, clasur sy'n gwadu'r llymrealiti'r gefnwlad ac mae'r ddau lenor yn rhannu mewn llenyddiaeth yr awydd i gyfleu i'r llall fywyd beunyddiol y rhai yr effeithiwyd arnynt gan sychder a gadawiad.

Mae'r gerdd uchod yn dangos y dirwedd ogledd-ddwyreiniol, yr haul bras, adar y cefnwlad, realiti'r caatinga. Mae'r gymhariaeth olaf yn arbennig o bwysau: pan fydd pelydrau'r haul yn taro llygaid y sertanejo, mae fel unigolyn yn curo ar ddrws.

10. Seicoleg cyfansoddi (dyfyniad), 1946-1947

Gadawaf fy ngherdd

fel un yn golchi ei ddwylo.

Mae rhai cregyn wedi dod,

bod haul y sylw

wedi crisialu; rhyw air

a flodeuais, fel aderyn.

Efallai fod rhyw blisgyn

o'r rhain (neu aderyn) yn cofio,

ceugrwm, corff y mae'r ystum

wedi diffodd y mae'r aer eisoes wedi'i lenwi;

efallai, fel y crys

gwag, a dynnaf i ffwrdd.

Y ddalen wen hon

mae'r freuddwyd yn fy alltudio,

yn fy annog i adnod

yn glir ac yn fanwl gywir.

Caf loches

ar y traeth pur hwn 1>

lle nad oes dim yn bodoli

y gorwedd y nos arno.

Mae'r gerdd uchod yn rhan o drioleg a gyfansoddwyd hefyd gan y cerddi Chwedl Anfion a Antioide . Yn adnodau Psicologia da Composicao , daw’n amlwg bod a wnelo’r telynor â’i waith llenyddol ei hun.

Gweld hefyd: 28 cyfres orau i'w gwylio ar Netflix yn 2023

Cysegrwyd y gerdd hon yn benodol i’r bardd Ledo Ivo, un o fentoriaid y 45 Genhedlaeth , grŵp lle João Cabral de Melo Neto fel arfergael ei fframio.

Mae'r adnodau yn ceisio datgelu proses adeiladwaith y testun llenyddol, gan dynnu sylw at y pileri sy'n cefnogi ysgrifennu telynegol. Mae naws metal-ieithyddol yr ysgrifennu yn adlewyrchu adlewyrchiad gyda bydysawd y gair a chyda'r ymrwymiad i farddoniaeth.

Mae'r eirfa a ddefnyddir yn bwriadu cadw at realiti a gwelwn yn yr adnodau wrthrychau bob dydd sy'n dod â'r gerdd yn nes at ein rhai ni realiti. Mae João Cabral yn gwneud cymariaethau, er enghraifft, â'r crys a'r gragen, gan agosáu at y darllenwyr a'i gwneud yn glir nad yw'n uniaethu â sentimentalrwydd di-haint ac ag iaith bell.

Crynodeb o gofiant João Cabral de Melo Neto

Ganwyd yn Recife, ar Ionawr 6, 1920, a daeth João Cabral de Melo Neto i'r byd yn fab i'r cwpl Luís Antônio Cabral de Melo a Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo.

Roedd plentyndod y bachgen yn byw y tu mewn i Pernambuco, ar felinau'r teulu, dim ond yn ddeg oed y symudodd João Cabral gyda'i rieni i'r brifddinas, Recife.

Yn 1942, gadawodd João Cabral y gogledd-ddwyrain ar gyfer Rio de Janeiro erbyn mis Ionawr. Yn yr un flwyddyn, rhyddhaodd ei lyfr cerddi cyntaf ( Pedra do sono ).

Dilynodd y bardd yrfa ddiplomyddol, ar ôl bod yn Gonswl Cyffredinol Porto (Portiwgal) o 1984 i 1987 O'r cyfnod hwnnw dramor, dychwelodd i Rio de Janeiro.

Portread o João Cabral de Melo Neto.

Fel llenor, JoãoDyfarnwyd Cabral de Melo Neto yn ddwfn, ar ôl iddo gael ei ystyried gyda'r rhagoriaethau a ganlyn:

 • Gwobr José de Anchieta, am farddoniaeth, o Ganmlwyddiant IV São Paulo;
 • Gwobr Olavo Bilac , o Academi Llythyrau Brasil;
 • Gwobr Barddoniaeth gan y Sefydliad Llyfrau Cenedlaethol;
 • Gwobr Jabuti, o Siambr Lyfrau Brasil;
 • Gwobr Dwyflynyddol Nestlé, i’r Corff o Waith ;
 • Gwobr Undeb Ysgrifenwyr Brasil, am y llyfr "Crime na Calle Relator".

Cysegrwyd gan y cyhoedd a beirniaid, ar 6 Mai, 1968, João Daeth Cabral de Melo Neto yn aelod o Academi Llythrennau Brasil, lle cymerodd gadair rhif 37.

João Cabral mewn iwnifform ar ddiwrnod urddo Academi Llythyrau Brasil.

Gweithiau cyflawn gan João Cabral de Melo Neto

Llyfrau barddoniaeth

 • Pedra do sono , 1942;
 • Y tri Heb eu caru , 1943;
 • Y Peiriannydd , 1945;
 • Seicoleg cyfansoddi gyda Chwedl Amffion ac Antiod , 1947 ;
 • Y Ci Heb Blu , 1950;
 • Cerddi yn cael eu Hailuno , 1954;
 • Yr Afon neu Berthynas y daith y mae Capibaribe yn ei gwneud o'i tharddiad i Ddinas Recife , 1954;
 • Arwerthiant twristiaeth , 1955;
 • Dau ddŵr , 1956;
 • Aniki Bobó , 1958;
 • Quaderna , 1960;
 • Dwy Senedd , 1961;
 • Dydd Mawrth ,1961;
 • Cerddi Dethol , 1963;
 • Antholeg Farddonol , 1965;
 • Marwolaeth a Bywyd Severina , 1965;
 • Marw a bywyd Severina a cherddi eraill yn uchel , 1966;
 • Addysg drwy'r Maen , 1966;
 • Angladd Ffermwr , 1967;
 • Barddoniaeth Gyflawn 1940-1965 , 1968;
 • Amgueddfa Popeth , 1975;
 • Ysgol y cyllyll , 1980;
 • Barddoniaeth feirniadol (blodeugerdd) , 1982;
 • <10 Auto do friar , 1983;
 • Agrestes , 1985;
 • Barddoniaeth gyflawn , 1986;
 • Certhynas Trosedd ar Calle , 1987;
 • Amgueddfa Popeth ac Ar Ôl , 1988;
 • Walking Seville , 1989;
 • Cerddi cyntaf , 1990;
 • J.C.M.N.; y cerddi gorau , (org. Antonio Carlos Secchin), 1994;
 • Rhwng y cefnwlad a Seville , 1997;
 • Cyfres a chynt, 1997;
 • Addysg trwy garreg a thu hwnt , 1997.

Llyfrau rhyddiaith

 • Ystyriaethau ar y bardd cwsg , 1941;
 • Juan Miro , 1952;
 • Cenhedlaeth 45 (tystiolaeth), 1952; <11
 • Barddoniaeth a chyfansoddi / Ysbrydoliaeth a gwaith celf , 1956;
 • Ar swyddogaeth fodern barddoniaeth , 1957;
 • Gwaith Cwblhau (org. gan Marly de Oliveira), 1995;
 • Rhyddiaith , 1998.
cyfansoddiad y tu ôl i'r ysgrifennu.

Trwy'r penillion, mae'r bardd yn datgelu i'r darllenydd sut mae ei ffordd bersonol o adeiladu cerdd, o'r dewis o eiriau i'r cyfuniad o'r testun i adeiladu'r penillion.

Oherwydd danteithion y gerdd, sylweddolwn fod gan grefft y bardd rywfaint o waith y crefftwr hefyd. Mae'r ddau yn ymarfer eu crefft gyda brwdfrydedd ac amynedd, i chwilio am y cyfuniad gorau i greu darn unigryw a hardd.

2. Morte e vida severina (dyfyniad), 1954/1955

— Fy enw i yw Severino,

gan nad oes gennyf sinc arall.

Pa fodd y mae llawer o Severinos,

sydd yn sant pererindod,

felly y galwasant fi

Severino de Maria;

gan fod llawer o Severinos

gyda mamau o'r enw Maria,

Deuthum yn debyg i Maria

y diweddar Zacarias.

Ond ychydig a ddywed hynny o hyd:

y mae llawer yn y plwyf,

oherwydd cyrnol

a elwid Zacarias

a'r hwn oedd

arglwydd hynaf y sesmaria hon.<1

Sut felly i ddweud pwy sy'n siarad

wrth Eich Arglwyddi?

Gadewch i ni weld: Severino ydyw

gan Maria do Zacarias,

oddi wrth y Serra da Costela ,

terfynau Paraíba.

Ond ychydig a ddywed hynny o hyd:

os o leiaf pump arall oedd

gyda'r enw Severino

meibion ​​cymaint o Marias

gwragedd cymaint o rai eraill,

wedi marw eisoes, Zacarias,

yn byw yn yr un gadwyn o fynyddoedd

tenau ac esgyrnog lle roeddwn i'n arfer byw.

Rydym nillawer o Severinos

cyfartal ym mhopeth mewn bywyd:

yn yr un pen mawr

sy’n cael trafferth cydbwyso,

yn yr un groth wedi tyfu

ar yr un coesau tenau,

a'r un peth hefyd oherwydd mai ychydig o inc sydd gan y gwaed

a ddefnyddiwn.

Ac os Severinos ydym

> cyfartal ym mhopeth mewn bywyd,

rydym yn marw yr un farwolaeth,

yr un farwolaeth ddifrifol:

sef y farwolaeth mae rhywun yn marw

o hen oed cyn o ddeg ar hugain,

o ambush cyn ugain,

o newyn ychydig y dydd

Gweld hefyd: 6 cerdd gan Carlos Drummond de Andrade am gyfeillgarwch

(o wendid a salwch

yw bod Severina wedi marw

ymosodiadau ar unrhyw oedran,

a hyd yn oed pobl heb eu geni).

Rydym yn Severinos lawer

cyfartal ym mhopeth ac mewn tynged:

hynny o feddalu'r cerrig hyn

trwy chwysu llawer ar ei ben,

sef ceisio deffro

ddaear sy'n mynd yn fwy diflanedig,

bod o eisiau pluo

rhai o'r lludw.

Yn garreg filltir o ranbarthiaeth ym marddoniaeth Brasil, roedd Morte e vida severina yn llyfr modernaidd a ysgrifennwyd gan João Cabral de Melo Neto rhwng 1954 a 1955.

Yn cael ei ystyried gan feirniaid fel ei gampwaith, mae'r penillion yn canolbwyntio ar fywyd Severino, ymfudwr, gyda'r holl ddioddefaint ac anawsterau a wynebir ym mywyd beunyddiol y gefnwlad ogledd-ddwyreiniol. Cerdd drasig ydyw wedi ei rhannu yn 18 rhan gyda natur gymdeithasol gref.

Yn y dyfyniad uchod, yr un gychwynnol, cawn ein cyflwyno i'r prif gymeriad Severino a down i wybod ychydig mwy am ei darddiad.barddonol a thelynegol ac yn gallu cyfleu i'r darllenydd harddwch y greadigaeth o enghreifftiau bob dydd a ffodus.

Edrychwch ar yr animeiddiad sy'n seiliedig ar y gerdd gan Cabral Tecendo a Manha :

Tecendo'r Bore

4. Chwedl pensaer , 1966

Pensaernïaeth sut i adeiladu drysau,

i agor; neu sut i adeiladu'r agored;

adeiladu, nid sut i ynysu a charcharu,

nac adeiladu sut i gau cyfrinachau;

adeiladu drysau agored, mewn drysau;<1

tai gyda drysau a tho yn unig.

Y pensaer: beth sy'n agor i ddyn

(byddai popeth yn cael ei lanhau o dai agored)

drysau trwodd , byth yn erbyn drysau;

le, rhydd: aer golau rheswm cywir.

Hyd nes, cymaint o rai rhydd yn ei ddychryn,

gwaduodd roddi i fyw yn y llan. ac yn agor.

Lle roedd bylchau i'w hagor, roedd yn mynd i'r afael â

didraidd i gau; lle gwydr, concrit;

hyd nes y bydd y dyn yn cau: yng nghapel y groth,

gyda chysuron y fam, ffetws eto.

Mae teitl y gerdd yn rhyfedd ers hynny. Cafodd João Cabral de Melo Neto ei alw mewn bywyd fel “pensaer geiriau” a “bardd-beiriannydd” oherwydd ei waith ieithyddol wedi ei wneud yn drylwyr a manwl gywir.

Mae'r penillion uchod yn ymdrin â chrefft pensaer ac o'r gofod o'i amgylch mewn bywyd bob dydd. Mae'r ofodoledd yma yn sylfaenol ar gyfer adeiladu'r testun, mae'n werth tanlinellu ymadroddion fel "adeiladu drysau", "adeiladu'r agored", "adeiladunenfydau".

Mae ymddangosiad y defnyddiau a ddefnyddir yn y gwaith (gwydr, concrit) hefyd yn aml. Mae lluniad y ferf, gyda llaw, yn cael ei ailadrodd yn drwyadl. realiti a brofir gan y pensaer mewn gwirionedd.

5. Y cloc (dyfyniad), 1945

O amgylch bywyd dyn

mae rhai blychau o wydr,

y tu mewn, fel mewn cawell,

mae anifail i'w glywed yn crychguriadau'r galon.

Nid yw'n sicr a ydyn nhw'n gewyll;

maen nhw'n agosach o'r cewyll

yn leiaf, am eu maint

a'u siâp sgwâr.

Weithiau, mae cewyll o'r fath

yn cael eu hongian ar y waliau;

amserau eraill, yn fwy preifat,

maen nhw'n mynd mewn poced, ar un o'r arddyrnau.

Ond ble bynnag y byddo: bydd y cawell

i aderyn:

y crychguriad y galon yn asgellog,

y naid mae'n ei gwarchod;

ac fel aderyn canu,

nid aderyn â phlu:

gan eu bod yn allyrru cân

y fath barhad.

Mae cerdd O Relógio o brydferthwch a danteithrwydd sy’n gwneud iddi sefyll allan yng nghanol barddoniaeth waith helaeth João Cabral.

Mae'n werth pwysleisio mai'r gwrthrych y mae'r gerdd yn ei anrhydeddu yn ymddangos yn y teitl yn unig, mae'r penillion yn ymdrin â'r testun heb fod angen apelio at enw'r peth ei hun byth.

Gyda gweledigaeth yn hynod farddonol, Mae João Cabral yn ceisio disgrifio beth mae oriawr yn seiliedig ar gymariaethau hardd, anarferol. Er ei fod yn cyrraedd i gyhoeddi tan ydeunydd y mae wedi'i wneud ohono (gwydr), o'r cyfeiriad at yr anifeiliaid a'u bydysawd y gallwn adnabod y gwrthrych.

6. Addysg trwy garreg , 1965

Addysg trwy garreg: trwy wersi;

Dysgu o garreg, mynych hi;

Dal ei llais yn anffyddiol, amhersonol

(trwy ynganiad mae hi'n dechrau'r dosbarthiadau).

Y wers foesol, ei gwrthwynebiad oerfel

I'r hyn sy'n llifo ac i lifo, i fod yn hydrin;

Y barddoniaeth, ei gnawd concrid;

Yr economi, ei dwysáu cryno:

Gwersi o’r garreg (o’r tu allan i’r tu mewn,

>Mute primer), i'r rhai sy'n ei sillafu.

Addysg arall trwy garreg: yn y Sertão

(o'r tu mewn allan, a rhag-ddadactig).

Yn y Sertão mae'r maen yn gwneud ni wyddoch pa fodd i ddysgu,

A phe buasai, ni ddysgai ddim;

Ni ellwch ddysgu y maen yno: yno y mae y maen,

Genedigaeth, yn treiddio i mewn. yr enaid.

Mae’r gerdd uchod yn enwi’r llyfr a lansiwyd gan João Cabral yn 1965. Mae’n werth tanlinellu atyniad y bardd at ddirnadaeth, a enillodd iddo’r llysenw “the poet-engineer”. Yn ôl João Cabral ei hun, byddai'n fardd "analluog i'r annelwig".

Mae'r penillion uchod yn crynhoi naws telynegol y bardd gogledd-ddwyreiniol. Mae'n ymarfer er mwyn cyflawni iaith amrwd, gryno, gwrthrychol, sydd wedi'i chysylltu'n agos â realiti. Mae llenyddiaeth Cabralina yn pwysleisio gweithio gydag iaith ac nid dim ond ysbrydoliaeth sy'n deillio o mewnwelediad .

Y meta-cerdd Addysg trwy garreg yn ein dysgu bod y berthynas ag iaith yn gofyn am amynedd, astudiaeth, gwybodaeth a llawer o ymarfer.

7. Y ci heb blu (dyfyniad), 1950

Mae'r afon yn mynd heibio i'r ddinas

gan fod ci yn mynd heibio i stryd

;

ffrwyth

i gleddyf.

Yr oedd yr afon yn awr yn ymdebygu

tafod tyner ci

nawr yn fol trist. ci,

pam fod yr afon arall

o frethyn dyfrllyd yn fudr

o lygaid ci.

Roedd yr afon honno

fel ci heb blu.

Ni wyddai ddim am y glaw glas,

y ffynnon binc,

y dwr o'r gwydraid o ddwfr,

o dwr piser,

o bysgod yn y dwr,

o'r awel yn y dwr.

Roeddwn i'n gwybod am grancod

o laid a rhwd. 1>

Roedd yn gwybod am fwd

fel bilen fwcaidd.

Mae'n rhaid ei fod yn gwybod am bobloedd.

Yn sicr roedd yn gwybod

am y gwraig dwymyn sy'n trigo wystrys

Nid yw'r afon honno

byth yn agor i'r pysgod,

i'r disgleirdeb,

i'r aflonydd fel cyllell

sydd yn y pysgod

Nid yw byth yn agor mewn pysgod.

Mae'r ci heb blu ar y dechrau yn ansefydlogi'r darllenydd, sy'n gweld y berthynas resymegol ymddangos yn wrthdro o gymharu â'r arfer. Yn nhelyneg Cabral, y ddinas sy'n cael ei chroesi gan yr afon, ac nid yr afon sy'n croesi'r ddinas, er enghraifft.

Cyn bo hir, mae'r rhyfeddod yn dechrau digwydd oherwydd y defnydd o frasamcanion annisgwyl (yr afon hyd yn oed o'i gymharu â thafod llyfn ci). Y harddwcho'r delyneg yn cael ei dynnu'n fanwl gywir o'r arbrawf hwn ag iaith, o'r annisgwyldeb hwn sy'n ymddangos yn sydyn ac yn tynnu'r darllenydd o'i barth cysur.

Darlleniad y gerdd Y ci heb blu yw ar gael yn llawn isod:

Y Ci HEB PLLU - JOÃO CABRAL DE MELO NETO

8. Y tri anwylyd , 1943

Bwytaodd cariad fy enw, fy hunaniaeth,

fy mhortread. Bwytaodd cariad fy nhystysgrif oedran,

fy achau, fy nghyfeiriad. Bwytodd cariad

fy nghardiau busnes. Daeth cariad a bwyta'r cyfan

y papurau lle'r oeddwn wedi ysgrifennu fy enw.

Bwytaodd cariad fy nillad, fy hancesi, fy

chrysau. Roedd cariad yn bwyta llathenni a llathenni o

clymau. Roedd cariad yn bwyta maint fy siwtiau, nifer

fy sgidiau, maint fy

hetiau. Bwytaodd cariad fy nhaldra, fy mhwysau,

lliw fy llygaid a fy ngwallt.

Bwytaodd cariad fy meddyginiaeth, fy mhresgripsiynau,

fy diet. Bwytodd e fy aspirinau,

fy tonnau byr, fy mhelydrau X. Fe fwytodd fy

profion meddwl, fy mhrofion troeth.

Bwytaodd cariad fy holl lyfrau

farddoniaeth oddi ar y silff. Dyfyniadau

mewn pennill a fwytewyd yn fy llyfrau rhyddiaith. Bwytaodd o'r geiriadur y geiriau y gellid

eu rhoi at ei gilydd mewn adnodau.

Lwgu, ysodd cariad offer fy nefnydd:

crib, rasel, brwshys, hoelen siswrn ,

cyllell. Llwglyd
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.