Mia Couto: 5 cerdd orau'r awdur (a'i bywgraffiad)

Mia Couto: 5 cerdd orau'r awdur (a'i bywgraffiad)
Patrick Gray

Yn ddehonglwr llenyddiaeth Affricanaidd, ganed Mia Couto yn Beira, Mozambique, ym 1955, ac mae'n fiolegydd trwy hyfforddiant. Ar hyn o bryd ef yw'r awdur Mozambican sydd wedi'i gyfieithu fwyaf dramor, mae ei weithiau wedi'u cyhoeddi mewn 24 o wledydd.

Yn rhyngwladol, gan gynnwys Gwobr Camões (2013) a Gwobr Neustadt (2014), mae Mia Couto yn cyflwyno cynhyrchiad cyfoethog ( mae'r awdur wedi cyhoeddi mwy na deg ar hugain o lyfrau gan gynnwys rhyddiaith, barddoniaeth a llenyddiaeth plant). Ystyrir ei nofel Terra sonâmbula yn un o ddeg llyfr gorau Affrica yn yr 20fed ganrif.

1. I chi

I chi

y tynnais y glaw

I chi rhyddheais bersawr y ddaear

cyffyrddais â dim byd

ac i chi roedd yn bopeth

I chi fe wnes i greu'r holl eiriau

ac roeddwn i'n brin ohonyn nhw i gyd

y munud wnes i gerfio

y blas am byth

I chi rhoddais lais

i fy nwylo

Agorais blagur amser

Ymosodais ar y byd

a meddyliais fod popeth ynom ni

yn y camgymeriad melys hwnnw

o fod yn feistri ar bopeth

heb gael dim

yn syml oherwydd ei bod hi'n nos

a doedden ni ddim yn cysgu

Es i lawr ar eich brest

i chwilio amdanaf fy hun

a chyn y tywyllwch

gwregysa ein canolau

roedden ni yn y llygaid

byw ag un yn unig

caru ag un bywyd yn unig

Y gerdd Para ti, yn bresennol yn y llyfr Mae Raiz de Orvalho a Cherddi Eraill, yn amlwg yn ymroddedig i fenyw annwyl ac mae ganddi hunan telynegol fel prif gymeriadmewn cariad sy'n rhoi ei hun yn gyfan gwbl i'r berthynas.

Dechreua'r penillion ag elfennau annwyl iawn i'r bardd Mia Couto: y glaw, y ddaear, y cysylltiad â gofod sydd mor bresennol yn y cyfansoddiad mewn rhyddiaith neu bennill. Mae’r gerdd yn agor gyda disgrifiad o’r holl ymdrechion mwy nag ymdrechion dynol y mae’r telynores wedi’u gwneud ac yn eu gwneud yn enw ei angerdd, ac mae’r penillion yn closio at y cymun rhwng y cwpl, gyda’r rhaniad dymunol iawn yn cael ei roi ar waith gan y dau .

2. Saudade

Am hiraeth

Mae'n rhaid i mi gael fy ngeni.

Nostalgia

o aros am enw

fel pwy ddaw yn ôl

i’r tŷ nad oes neb erioed wedi byw ynddo.

Does dim angen bywyd arnat ti, fardd.

Fel hyn y dywedodd y nain.

Duw yn byw i ni, meddai hi.

A dychwelais at weddïau.

Gweld hefyd: Llyfr Angústia gan Graciliano Ramos: crynodeb a dadansoddiad

Dychwelodd y tŷ

i groth distawrwydd

a gwnaeth i mi eisiau cael ei eni.

Am hiraeth

Mae gen i Dduw.

Mae'r gerdd Saudade i'w chael yn y llyfr Tradutor de Chuvas ac mae ganddi fel ei thema y teimlad hiraethus a achosir gan yr absenoldeb - boed yn lle, yn berson neu'n achlysur penodol.

Yn adnodau Mia Couto mae rhywun yn darllen yr awydd i ail-fyw'r gorffennol a hyd yn oed eiliadau nad yw'r cof yn gallu eu cyrraedd (megis y profiad o fod ar goll yn cael ei eni).

Yn y llinellau uchod, mae presenoldeb y teulu hefyd yn cael ei gydnabod, cynhesrwydd crud y tŷ ac eiliadau byw mewn diogelwch a chysur. Mae'r gerdd yn gorffen trwy hefyd ddatgelu'r diffygbod yr hunan delynegol yn teimlo ei fod yn credu mewn rhywbeth mwy.

3. Addewid un noson

croesaf fy nwylo

dros y mynyddoedd

afon yn toddi

i dân yr ystum

fy mod i'n llidio

y lleuad yn codi

ar dy dalcen

tra dy fod yn malu'r maen

> nes ei fod yn flodyn

Un mae addewid y nos yn perthyn i'r llyfr Raiz dew a cherddi eraill ac nid yw'n cynnwys ond naw pennill, i gyd yn cychwyn gyda llythyren fach a heb unrhyw fath o atalnodi.

Sucind, eglura Mia Couto yma pwysigrwydd yr hyn sydd o'i amgylch i'w gyfansoddiad barddonol. Mae presenoldeb y dirwedd naturiol yn nodwedd drawiadol yng ngwaith y llenor Mozambican, canfyddwn yn y gerdd, er enghraifft, elfennau pwysicaf natur (y mynyddoedd, yr afon, y lleuad, y blodau) a'u perthynas wedi'i sefydlu gyda'r dyn.

4. Y Drych

Yr un sy'n heneiddio ynof

edrychodd i mewn i'r drych

gan geisio dangos mai fi oedd.

Y lleill ohonof fi,

gan smalio anwybyddu'r ddelwedd,

gadawon nhw lonydd i mi, mewn penbleth,

> gyda fy adlewyrchiad sydyn.

Oed yw hwn: pwysau golau

sut rydyn ni’n gweld ein hunain.

Yn y llyfr Idades Cidades Divindades cawn hyd i’r Espelho hardd, cerdd sy’n portreadu’r profiad rydyn ni i gyd wedi’i gael o beidio â chydnabod ein hunain yn y ddelw wedi ei daflu i ni. o'n blaenau.

Dychwelodd y rhyfeddod a ysgogwyd gan y ddelw i ni gan yr wyneb.adlewyrchydd yw'r hyn sy'n symud ac yn synnu'r hunan delynegol. Sylwasom hefyd wrth ddarllen yr adnodau pa faint, amrywiol, gwrthgyferbyniol ydym, a pha fodd nad yw y ddelw a atgynhyrchir yn y drych yn abl i adgenhedlu lluosogrwydd yr hyn ydym.

5. Oedi

Mae cariad yn ein condemnio:

oedi

hyd yn oed pan gyrhaeddwch yn gynt.

Achos nid yw mewn pryd i mi aros amdanoch.

Dw i'n aros amdanoch chi cyn bod bywyd

a chi yw'r un sy'n rhoi genedigaeth i'r dyddiau.

Pan gyrhaeddwch chi

Dwi'n ddim byd ond hiraeth

a'r blodau

yn disgyn o fy mreichiau

i liwio'r ddaear yr wyt ti'n sefyll arno.

Colli'r lle

lle dwi aros amdanoch,

Dim ond dŵr sydd gennyf ar ôl ar fy ngwefus

i dorri eich syched. ceg

0>a'r nos, di-lais

yn dadwisgo arnat.

Gweld hefyd: Mathau o gelfyddyd: yr 11 amlygiad artistig presennol

Mae dy wisg yn cwympo

> ac mae'n gwmwl.

Eich corff yn gorwedd ar fy mron,

afon a ddyfroedd i lawr nes troi yn fôr.

Oes Dinasoedd Diwinyddiaeth hefyd yn cynnwys adnodau A oediad. Mae'n gerdd serch hardd a sensitif, wedi'i chysegru i anwylyd sy'n rhannu â'r hunan delynegol y teimlad o syrthio mewn cariad.

Yn y gerdd nid oes ond lle i'r cwpl a'r amgylchfyd o'u cwmpas. Mae'n bwysig pwysleisio pwysigrwydd gofod ar gyfer cyfansoddi barddonol, yn enwedig presenoldeb elfennau bob dydd a naturiol (blodau, y cwmwl, y môr).

Mae'r penillion yn dechrau gyda disgrifiad o'r hyn ywcariad, neu yn hytrach, yr hyn y mae'r anwylyd yn ei deimlo pan fydd yn gweld ei hun yn cael ei effeithio gan y teimlad o angerdd. Ar hyd y llinellau, canfyddwn effeithiau cariad ar gorff y telynor, nes, yn y ddwy adnod olaf, y tystiwn i'r cyfarfod â'r annwyl a'r undeb rhwng y cwpl.

Nodweddion cyffredinol ysgrifen Mia Couto

Mae Mia Couto yn ysgrifennu am y wlad, am ei thir, ac yn rhoi sylw dwys i lefaru ei phobl. Mae'r awdur yn adeiladu ei waith o ryddiaith farddonol, a dyna pam ei fod yn aml yn cael ei gymharu â'r awdur Brasil Guimarães Rosa.

Mae gwaith ysgrifennu'r awdur o Mozambican yn anelu at drosi llafaredd i bapur ac yn aml mae'n dangos awydd am arloesi geiriol . Yn ei thestunau gwelwn, er enghraifft, y defnydd o adnoddau o realaeth hudolus.

Mae Mia Couto yn awdur sydd â chysylltiadau dwfn â'r rhanbarth lle cafodd ei eni a'i fagu (Beira), mae'n arbenigwr fel ychydig o y diwylliant lleol, chwedlau a chwedlau traddodiadol Mozambique. Mae ei lyfrau wedi'u marcio, felly, gan gelf naratif Affricanaidd draddodiadol. Mae'r awdur yn adnabyddus, yn anad dim, am fod yn storïwr.

Mae ei tharddiad Mozambiaidd yn dylanwadu'n fawr ar lenyddiaeth Mia Couto.

Bywgraffiad Mia Couto

Antônio Emílio Adnabyddir Leite Couto ym myd llenyddiaeth yn syml fel Mia Couto. Gan ei fod yn caru cathod yn fawr pan oedd yn blentyn, gofynnodd Antônio Emíliogalwodd ei rieni ef yn Mia ac felly mae'r llysenw wedi parhau dros y blynyddoedd.

Ganed yr awdur ar 5 Gorffennaf, 1955 yn ninas Beira, Mozambique, yn fab i ymfudwyr o Bortiwgal. Bu ei dad, Fernando Couto, yn gweithio ar hyd ei oes fel newyddiadurwr a bardd.

Mentrodd y mab, gan ddilyn yn ôl traed ei dad, i fydysawd llythyrau o oedran cynnar iawn. Yn 14 oed, cyhoeddodd gerddi yn y papur newydd Notícias da Beira. Yn 17 oed, gadawodd Mia Couto Beira a symud i Lourenço Marques i astudio meddygaeth. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, fodd bynnag, trodd at newyddiaduraeth.

Bu'n ohebydd a chyfarwyddwr Asiantaeth Gwybodaeth Mozambican rhwng 1976 a 1976, bu'n gweithio yn y cylchgrawn wythnosol Tempo rhwng 1979 a 1981 ac yn y pedair blynedd dilynol bu'n gweithio yn y cylchgrawn wythnosol Tempo. gweithio yn y papur newydd Notícias.

Ym 1985 gadawodd Mia Couto newyddiaduraeth a dychwelodd i'r Brifysgol i astudio bioleg. Roedd yr awdur yn arbenigo mewn ecoleg ac ar hyn o bryd mae'n athro prifysgol ac yn gyfarwyddwr y cwmni Impacto - Asesiadau Effaith Amgylcheddol.

Mia Couto yw'r unig awdur o Affrica sy'n aelod o Academi Llythyrau Brasil, fel aelod cyfatebol , etholwyd yn 1998 , sef y chweched deiliad cadair rhif 5.

Allforir ei waith i bedwar ban byd, ar hyn o bryd Mia Couto yw'r awdur Mozambican sydd wedi'i gyfieithu fwyaf dramor, gyda gweithiau wedi'u cyhoeddi mewn 24 o wledydd.

Portread o'r awdur arobryn Mia Couto.

Gwobrauderbyn

 • Gwobr Newyddiaduraeth Flynyddol Areosa Pena (Mozambique) am y llyfr Cronicando (1989)
 • Gwobr Vergílio Ferreira, gan Brifysgol Évora (1990)<10
 • Gwobr Ffuglen Genedlaethol gan Gymdeithas Awduron Mozambican am y llyfr Terra Sonâmbula (1995)
 • Gwobr Mário António ( Ffuglen) gan Sefydliad Calouste Gulbenkian am y llyfr O Hedfan Olaf y Fflamingo (2001)
 • Gwobr Undeb Llenyddiaeth Rhamantaidd Lladin (2007)
 • Passo Fundo Zaffari a Gwobr Lenyddiaeth Bourbon gyda'r llyfr O Outro Pé da Sereia (2007)
 • Gwobr Eduardo Lourenço (2011)
 • Gwobr Camões (2013)
 • Gwobr Llenyddiaeth Ryngwladol Neustadt, Prifysgol Oklahomade (2014)

Gwaith Cwblhau

Llyfrau Barddoniaeth

 • Gwraidd Gwlith , 1983
 • Root of Dew a cherddi eraill , 1999
 • Oedran, Dinasoedd, Diwinyddiaethau , 2007
 • Glaw Cyfieithydd , 2011

Llyfrau Stori

 • Lleisiau'r Nos ,1987
 • Mae Pob Dyn yn Ras ,1990
 • Straeon Bendigedig ,1994
 • Straeon y Ddaear ,1997
 • Ar Ochr Dim Ffordd , 1999
 • Edefyn y Gleiniau , 2003

Llyfrau Croniclau

 • Chronicando , 1991
 • O País do Cwyn Andar , 2003
 • Meddyliau. Testunau Barn , 2005
 • Beth os oedd Obama yn Affricanaidd? ac eraillInterinvenções , 2009

Rhamantau

 • Terra Sonâmbula , 1992
 • Balconi Frangipani , 1996
 • Mar Me Quer , 2000
 • Vinte e Zinco , 1999
 • Hediad Olaf y Flamingo , 2000
 • Afon a Enwir Amser, Tŷ o'r Enw Daear , 2002
 • Traed Arall y Fôr-forwyn , 2006
 • Venenos de Deus, Remédios do Diabo , 2008
 • Jesusalém (ym Mrasil, teitl y llyfr yw Cyn geni'r byd >), 2009
 • Swyddi gweigion a thanau , 2014

Llyfrau plant

 • Y Gath a’r Tywyllwch , 2008
 • Y Glaw Syfrdanu (Darluniau gan Danuta Wojciechowska), 2004
 • Cusan y Gair Bach (Lluniadau gan Malagatana) , 2006
 • Y Bachgen yn yr Esgid (Lluniau Danuta Wojciechowska), 2013

Gweler hefyd
  Patrick Gray
  Patrick Gray
  Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.