Prif weithiau Niccolò Machiavelli (sylw)

Prif weithiau Niccolò Machiavelli (sylw)
Patrick Gray

Roedd Niccolò Machiavelli (1469 - 1527) yn ddealluswr o'r Dadeni Eidalaidd a ddylanwadodd yn fawr ar feddylfryd gwleidyddol modern.

Ganed Niccolò Machiavelli, a aned yn y Weriniaeth Fflorens, yn uwch na dim ym meysydd athroniaeth, diplomyddiaeth a hanes, wedi iddo ymroi hefyd i destynau eraill, megis barddoniaeth a cherddoriaeth.

Hyd heddiw, cofir yr awdur yn bennaf am y llyfr The Prince ac am yr ansoddair "Machiavellian" , a grëwyd mewn cysylltiad â'i waith a'r dehongliadau a ysgogwyd ganddo.

Gweithiau Machiavelli

Cynnyrch ei gyfnod oedd Nicolau Machiavelli; serch hynny, ysgogodd ei ysgrifau sioc a wynebu'r moesoldeb cyffredinol.

Yn yr ail hanner hwn o'r 15fed ganrif, gwelodd taleithiau'r Eidal wrthdaro o syniadau antagonistaidd: ar un ochr roedd yr Eglwys Gatholig, ar y llall oedd meddwl y Dadeni.

Fel y gwelwn isod, daeth y Dadeni i adennill y dylanwadau clasurol a osododd Dyn yng nghanol y byd, gan gwestiynu grym yr Eglwys. Yn ei ysgrifau, mae Niccolò Machiavelli yn meddwl am rym gwleidyddol fel rhywbeth y mae'n rhaid ei wahanu oddi wrth foesoldeb crefyddol.

Er hyn oll, daeth y cyn-ddiplomydd i gael ei ystyried fel bygythiad i grefydd a hyd yn oed. sy'n gysylltiedig â'r diafol.

Dyma sut y daeth yr ansoddair "Machiavellian" i fodolaeth, sy'n dal i gael ei ddefnyddio ac, yn ôl y geiriadur, yn golygu "perfidious", "siwt" neu "withoutscruples".

Gweld hefyd: Methu helpu i syrthio mewn cariad (Elvis Presley): ystyr a geiriau

Mae'n bwysig peidio byth â cholli golwg ar y cyd-destun hanesyddol yr oedd Machiavelli yn ysgrifennu amdano ac, yn bennaf, yr hyn a arweiniodd at ei "enw drwg"

Y Tywysog

Ymhlith llyfrau Machiavelli, Y Tywysog yn ddiau yw'r enwocaf a'r un a ysgogodd y mwyaf o sgandal. alltudiwyd y dalaith, dim ond yn 1532 y cyhoeddwyd y testun, eisoes ar ôl ei farwolaeth.

Rhennir y gwaith yn 26 pennod ac mae'n myfyrio ar faterion yn ymwneud â'r llywodraeth, y wladwriaeth a moeseg. llyfr o gyngor gwleidyddol sy'n bwriadu arwain rheolwr, gan amlygu'r ffyrdd y dylai gynnal a chynyddu ei diriogaeth.

Casglwyd y myfyrdodau hyn o gysylltiad Machiavelli ag amryw o frenhinoedd a gwladweinwyr , ar hyd ei oes fel diplomydd. Credir hefyd y byddai'r llyfr wedi ei ysgrifennu gyda'r bwriad o blesio teulu Medici a dychwelyd i Fflorens.

Meddyliwr am y Dadeni, amddiffynodd Machiavelli osgo ddyneiddiol, yr hon oedd yn gwerthfawrogi Dyn fel mesur pob peth. Daeth y trywydd hwn o feddwl i gwestiynu grym absoliwt yr Eglwys a darfu i hynny ymyrryd â gwleidyddiaeth.

Mewn cyfnod o ansefydlogrwydd ym mhenrhyn yr Eidal, credai'r athronydd fod angen i reolwr wneud hynny. addasuamgylchiadau presennol a gwnewch beth bynnag sy'n angenrheidiol i gynnal eich pŵer. Felly, nid oedd yn gyfleus i foesoldeb crefyddol fod yn y cwmpawd y dylai brenin neu wladweinydd ei arwain ei hun yn unol ag ef. ddim yn ymddangos yn destunol yn y gwaith. Yn wir, yr hyn a amddiffynnodd yr awdur oedd ymreolaeth gwleidyddiaeth , hynny yw, na ddylai fod yn ddibynnol ar orchmynion Cristnogol.

I'r gwrthwyneb, myfyriodd Machiavelli ar yr angen am " rheswm y wladwriaeth ", persbectif a oedd yn gwahanu moeseg grefyddol oddi wrth wleidyddiaeth, gan roi budd a blaenoriaethu buddiannau'r llywodraeth.

Yn Y Tywysog , ymbellhaodd y meddyliwr oddi wrth y gweledigaethau delfrydyddol ac yn ceisio disgrifio digwyddiadau gwleidyddol o safbwynt realistig . Felly, mae Machiavelli hefyd yn cael ei ystyried yn un o arloeswyr gwyddoniaeth wleidyddol.

Mae'r llyfr The Prince ar ffurf PDF ar gael i'w lawrlwytho yn Portiwgaleg.

Celf Rhyfel

Cyfansoddwyd rhwng 1519 a 1520, ac mae'r gwaith yn mynegi meddwl gwleidyddol Machiavelli, ynghyd â Y Tywysog .

Hefyd wedi'i ysbrydoli gan gyfeiriadau clasurol, trwy ragair a saith pennod, y athronydd yn myfyrio ar bwysigrwydd lluoedd milwrol a'r ffordd y dylen nhw gael eu trefnu.

Gwynebu cyfnod o frwydrau ac anghydfodautiriogaethol, fe wnaeth Niccolò Machiavelli broblema'r cysylltiadau rhwng y fyddin a'r Wladwriaeth. Yn ôl ei weledigaeth, roedd y byddinoedd yn sylfaenol i sefydlogrwyddllywodraeth.

Ym marn Machiavelli, er mwyn i bobl gael rhyddid, byddai angen iddynt hefyd gael eu hamddiffyn gan y lluoedd arfog, barod i amddiffyn ac ymosod.

Pwy oedd Machiavelli: bywgraffiad byr

Gyrfa ieuenctid a gwleidyddol

Mab i Bartolomea a Bernardo de' Nelli, Ganed Machiavelli yn y Weriniaeth Fflorensaidd , yn 1469, sef y trydydd o bedwar brawd. Er nad oedd gan y teulu lawer o bosibiliadau ariannol, mynychodd Nicholas Brifysgol Fflorens ac astudio ieithoedd clasurol a chalcwlws.

Heblaw ei astudiaethau, ni wyddom lawer am fywyd cynnar y meddyliwr. Fodd bynnag, mae ei stori wir yn dechrau cael ei hysgrifennu yn 29 oed, pan mae'n mynd i mewn i fywyd gwleidyddol fel ysgrifennydd yr Ail Gangellorion.

Gweld hefyd: 5 cerdd gan William Shakespeare am gariad a harddwch (gyda dehongliad)

Mae dim tystiolaeth am y rhesymau a arweiniodd at ddewis Machiavelli ar gyfer y swydd. Mae rhai ffynonellau yn nodi y byddai wedi gweithio yno o'r blaen; cred eraill ei fod ar argymhelliad Marcelo Virgilio Adriani, meistr hynafol.

Oddi yno, cychwynnodd Niccolò Machiavelli ei teithiau diplomyddol , ar ran Gweriniaeth Fflorens, i wahanol rannau o Ewrop . Yn ystod yr amser hwn, cysylltodd ac arsylwi mesuriadau'rllywodraethwyr mawr eu hoes.

Yn eu plith, mae Cesar Borgia, y Dug Valentino, a oedd yn fab i'r Pab Alecsander VI ac a oedd yn adnabyddus am drais ei weithredoedd, yn sefyll allan.

Yn 1501 , priododd Machiavelli Marietta Corsini, a bu iddo chwech o blant, ond dim ond pump a oroesodd.

Machiavelli a'r teulu Medici

Roedd tynged Niccolò Machiavelli yn croestorri sawl gwaith â thynged Machiavelli, teulu a ddiffiniodd hynny cyfnod: y Medici. Rhannwyd penrhyn yr Eidal, bryd hynny, yn daleithiau dirifedi a ymladdodd ei gilydd trwy amrywiol anghydfodau tiriogaethol.

Er gwaethaf yr hinsawdd ansefydlogrwydd , llwyddodd y gwladweinydd Florentaidd Lorenzo de' Medici i drafod undeb taleithiau Eidalaidd yn wyneb bygythiadau allanol. Fodd bynnag, daeth ei ddiswyddiad â'r Weriniaeth pan gafodd Machiavelli ei benodi.

Felly, pan ddychwelodd Medici i rym, cafodd Machiavelli ei ddiarddel o'i swydd, ei ddirwyo a'i orfodi i adael y ddinas. Yn ystod y cyfnod hwn hefyd y daethpwyd o hyd i'w enw ar restr o elynion y dalaith, a barodd iddo gael ei arestio a'i arteithio .

Anhygoel fel y mae'n ymddangos, bywyd yr athronydd rhoi mwy o newid diolch i deulu Medici. Yn 1513, pan ddaeth John Lawrence de' Medici, mab y gwladweinydd, yn Bab Leo X, yr oedd Machiavelli yn un o'r carcharorion a dderbyniodd amnest arbennig.

Alltud, Llenyddiaeth, a'r Olafmlynedd

Rhydd eto, gadawodd Machiavelli Florence , gan fynd yn alltud yn y taleithiau, gan ymroddi'n llwyr i ysgrifennu. gweithiau , fel Y Tywysog , ac ysgrifennodd Hanes Fflorens , ar gais Clement VII, olynydd y Pab Leo X.

Yn 1527, wedi i'r Medici gael ei dymchwelyd a'r Weriniaeth gael ei sefydlu eilwaith, nid oedd Machiavelli yn gallu dychwelyd i Fflorens o hyd, gan ei fod yn gysylltiedig â'r hen drefn.

Yr un flwyddyn, bu farw, ar ôl dioddef anafiadau difrifol, poenau yn y coluddion, a chladdwyd ei gorff yn Basilica Santa Cruz.
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.