Sylwodd 8 cronicl enwog

Sylwodd 8 cronicl enwog
Patrick Gray

Mae croniclau yn destunau byr sydd â'r potensial i ddal sylw darllenwyr.

Maen nhw fel arfer yn dod â sefyllfaoedd bob dydd neu ffeithiau hanesyddol mewn ffordd uniongyrchol ac weithiau ddoniol.

1. Ciao - Carlos Drummond de Andrade

64 mlynedd yn ôl, sylwodd bachgen yn ei arddegau oedd wedi’i swyno gan bapur printiedig, ar lawr gwaelod yr adeilad lle’r oedd yn byw, fod bwrdd bwletin yn arddangos tudalen flaen papur newydd cymedrol iawn bob bore. . Nid oedd amheuaeth. Aeth i mewn a chynnig ei wasanaeth i'r cyfarwyddwr, a oedd, yn unig, yn staff golygyddol cyfan. Edrychodd y dyn arno, yn amheus, a gofynnodd:

- Beth ydych chi'n bwriadu ysgrifennu amdano?

- Am bopeth. Sinema, llenyddiaeth, bywyd trefol, moesau, pethau o'r byd hwn ac o unrhyw fyd posibl arall.

Sylweddolodd y cyfarwyddwr fod rhywun, hyd yn oed anaddas, yn fodlon gwneud y papur newydd iddo, yn rhad ac am ddim bron, yn cytuno. . Ganwyd yno, yn yr hen Belo Horizonte o'r 1920au, groniclwr sydd hyd yn oed heddiw, gyda gras Duw a chyda neu heb destun, yn cyflawni ei groniclau.

Cysegru yw amser anghywir y ferf . Gwell dweud: ymrwymo. Wel, y mae'r amser wedi dyfod i'r ysgrifenydd cyson hwn o lythyrau grogi ei esgidiau (na wisgodd efe erioed) a ffarwelio â'i ddarllenwyr, yn ddi-flewyn-ar-dafod, ond yn gyfleus.

Credaf y gall ymffrostio mewn cael. teitl nad oes neb yn ei ddadlau: croniclwr hynaf Brasil. Gwylio, eistedd ac ysgrifennu,y mae y rhai mwyaf darluniadol a doeth yn gwneyd pob peth y gwelir yn dda fod ganddynt ymdeimlad o'r byd yn neillduol i bob un.

Dywedant fod y byd yn terfynu Chwefror nesaf. Nid oes neb yn sôn am gomed, ac mae'n drueni, oherwydd hoffwn weld comet eto, i wirio a yw'r atgof sydd gennyf o'r ddelwedd honno o'r awyr yn wir neu wedi'i ddyfeisio gan gwsg fy llygaid ar y noson hir yn ôl honno .

Bydd y byd yn darfod, a byddwn yn sicr yn gwybod beth oedd ei wir ystyr. Os oedd yn werth chweil bod rhai yn gweithio mor galed ac eraill cyn lleied. Pam roedden ni mor ddiffuant neu mor rhagrithiol, mor ffug ac mor ffyddlon. Pam rydyn ni'n meddwl cymaint amdanom ni ein hunain neu ddim ond eraill. Pam wnaethon ni addunedu tlodi neu ladrata coffrau cyhoeddus - yn ogystal â rhai preifat. Pam rydyn ni'n dweud celwydd cymaint, gyda geiriau mor ddoeth. Cawn wybod hyn oll a llawer mwy nag y gellir ei rifo mewn cronicl.

Os mai mis Chwefror mewn gwirionedd yw diwedd y byd, mae'n werth meddwl a allwn ddefnyddio'r rhodd hon o fyw yn y rhai mwyaf urddasol ffordd.

Mewn llawer rhan o'r ddaear y mae pobl, ar hyn o bryd, yn gofyn i Dduw - perchennog pob byd - drin yn garedig y creaduriaid sy'n paratoi i ddiweddu eu gyrfa farwol. Mae hyd yn oed rhai cyfrinwyr - fel yr wyf yn darllen - sydd, yn India, yn taflu blodau i'r tân, mewn defod o addoliad.

Yn y cyfamser, mae'r planedau yn cymryd eu lleoedd priodol, yn nhrefn y bydysawd, yn y bydysawd hwn oenigmas yr ydym yn gysylltiedig â hwy a lle'r ydym weithiau'n cymryd yn ganiataol safbwyntiau nad oes gennym ni - di-nod ein bod ni, yn y mawredd llwyr.

Mae yna ychydig ddyddiau ar ôl o hyd i fyfyrio a gofid: pam na ddylai 'Dyn ni ddim yn eu defnyddio? Os na fydd diwedd y byd ym mis Chwefror, byddwn i gyd yn dod i ben, mewn unrhyw fis...

Mae'r cronicl Diwedd y byd, gan Cecília Meireles i'w ddarllen yn Quatro Vozes, gwaith a gyhoeddwyd yn 1998 Yma mae'r awdur yn disgrifio digwyddiad o'i phlentyndod, pan oedd taith comet yn dychryn merched ei theulu.

Nid oedd Cecília, plentyn, wrth dystio i hynt y gomed, yn ofnus, ar y i'r gwrthwyneb, roedd hi wedi rhyfeddu. Felly, roedd y bennod hon yn nodi bywyd yr awdur, sy'n datgelu ei ystyriaethau am fywyd, amser a therfynedd yn glir ac yn fanwl gywir, gan wneud yn gyfochrog â dirgelion y bydysawd.

5. Gwlad gyfoethog - Lima Barreto

Nid oes amheuaeth bod Brasil yn wlad gyfoethog iawn. Ni sy'n byw ynddo; nid ydym yn sylweddoli hynny mewn gwirionedd, a hyd yn oed, i'r gwrthwyneb, rydym yn tybio ei fod yn wael iawn, oherwydd bob amser a phob amser, rydym yn gweld y llywodraeth yn cwyno nad yw'n gwneud hyn neu nad yw'n gwneud hynny oherwydd i ddiffyg arian.

Yn heolydd y ddinas, hyd yn oed yn y rhai mwyaf canolog, nid oes llawer o rai crwydr, yn mynychu prifysgol beryglus Calariça das Gutters, nad yw'r llywodraeth yn rhoi cyrchfan iddi, neu yn eu rhoi mewn lloches, mewn coleg proffesiynolunrhyw un, oherwydd nid oes cyllideb, dim arian. Mae'n gyfoethog Brasil…

Mae epidemigau rhyfeddol yn ymddangos, gan ladd a sâl miloedd o bobl, sy'n dangos diffyg ysbytai yn y ddinas, lleoliad gwael y rhai presennol. Gofynnir am adeiladu rhai eraill sydd wedi'u lleoli'n dda; ac mae'r llywodraeth yn ateb na all ei wneud oherwydd nad oes ganddi arian, dim arian. Ac mae Brasil yn wlad gyfoethog.

Yn flynyddol mae tua dwy fil o ferched yn ceisio ysgol annormal neu annormal i ddysgu pynciau defnyddiol. Mae pawb yn arsylwi'r achos ac yn gofyn:

-Os oes cymaint o ferched eisiau astudio, pam nad yw'r llywodraeth yn cynyddu nifer yr ysgolion sydd ar eu cyfer?

Atebodd y llywodraeth:

- Ni fyddaf yn ei godi oherwydd nid oes gennyf yr arian, nid oes gennyf yr arian.

Ac mae Brasil yn wlad gyfoethog, gyfoethog iawn…

Mae'r newyddion sy'n dod o'n garsiynau ar y ffin yn dorcalonnus. Nid oes barics; nid oes gan gatrodau marchoglu unrhyw geffylau, ac ati; etc.

- Ond beth mae'r llywodraeth yn ei wneud, rhesymau Brás Bocó, nad yw'n adeiladu barics ac nad yw'n prynu cavalhadas?

Dr. 0>- — Nid oes cyllideb; nid oes gan y llywodraeth arian

- — Ac mae Brasil yn wlad gyfoethog; ac mae mor gyfoethog, er nad yw'n gofalu am y pethau hyn yr wyf wedi bod yn eu rhifo, y bydd yn rhoi tri chant o gontos i rai dynion mawr i fynd dramor i gael hwyl gyda gemau pêl fel pe baent yn blant opants byr, yn chwarae ar feysydd chwarae ysgolion.

Gweld hefyd: Yr 8 cerdd na ellir eu colli gan Fernanda Young

Mae Brasil yn wlad gyfoethog…

Ysgrifennwyd y testun dan sylw gan Lima Barreto ym 1920 a gellir ei ddarllen yn Crônicas Escolhidas , a gyhoeddwyd ym 1995, sy'n dwyn ynghyd ran o gynhyrchiad yr awdur enwog.

Roedd Lima Barreto yn awdur sylwgar a holgar iawn, gan gyfrannu'n sylweddol at feddwl am Brasil o safbwynt hollbwysig, gan godi materion megis anghydraddoldeb a thlodi.

Mae'r cymdeithasegydd a'r beirniad llenyddol Antônio Candido yn disgrifio Lima Barreto fel a ganlyn:

"Hyd yn oed yn y tudalennau byr, roeddwn i'n deall, yn teimlo ac yn caru'r creaduriaid mwyaf di-nod a chyffredin, yr anghofiedig. , wedi'i anafu a'i osgoi gan y sefydliad ."

Felly, yn y testun hwn - yn anffodus yn dal yn gyfredol - rydym yn wynebu beirniadaeth asidig o lywodraeth Brasil ar ddechrau'r 20fed ganrif , lle mae blaenoriaethau ar gyfer pethau arwynebol, tra bod gwasanaethau cyhoeddus a ddylai weithio yn cael eu gadael o’r neilltu.

6. Y Dyn Cyfnewid - Luis Fernando Veríssimo

Mae'r dyn yn deffro o anesthesia ac yn edrych o gwmpas. Mae'n dal yn yr ystafell adfer. Mae nyrs wrth eich ochr. Mae'n gofyn a aeth popeth yn iawn.

– Roedd popeth yn berffaith - meddai'r nyrs, gan wenu.

- Roeddwn i'n ofni'r llawdriniaeth hon...

– Pam? Nid oedd unrhyw risg o gwbl.

– Gyda mi, mae risg bob amser. Mae fy mywyd wedi bod yn gyfres o gamgymeriadau... Ac mae'n cyfrifbod y camgymeriadau wedi dechrau gyda'i enedigaeth.

Bu newid yn y babanod yn y feithrinfa a magwyd ef nes ei fod yn ddeg oed gan bâr dwyreiniol, nad oedd byth yn deall bod ganddynt liw golau mab gyda llygaid crwn. Wedi darganfod y camgymeriad, aeth i fyw gyda'i rieni go iawn. Neu gyda'i fam go iawn, oherwydd i'r tad gefnu ar y wraig ar ôl iddi fethu egluro genedigaeth babi o Tsieina.

- A fy enw i? Camgymeriad arall.

– Onid Lily yw eich enw?

– Lauro oedd i fod. Fe wnaethon nhw gamgymeriad yn y swyddfa gofrestru ac... Roedd camgymeriadau yn dilyn ei gilydd.

Yn yr ysgol, roeddwn i'n cael fy nghosbi'n gyson am yr hyn nad oeddwn i'n ei wneud. Roedd wedi sefyll yr arholiad mynediad yn llwyddiannus, ond nid oedd wedi gallu mynd i mewn i'r brifysgol. Gwnaeth y cyfrifiadur gamgymeriad, ni ymddangosodd eich enw ar y rhestr.

– Mae fy mil ffôn wedi bod yn dangos ffigurau anhygoel ers blynyddoedd. Fis diwethaf bu'n rhaid i mi dalu mwy na R$3,000.

– Dydych chi ddim yn gwneud galwadau pellter hir?

– Does gen i ddim ffôn!

I cwrdd â'ch gwraig trwy gamgymeriad. Roedd hi wedi drysu ef gyda rhywun arall. Doedden nhw ddim yn hapus.

– Pam?

– Fe wnaeth hi dwyllo arna i.

Cafodd ei arestio trwy gamgymeriad. Sawl tro. Derbyniais subpoenas i dalu dyledion nad oeddwn yn eu talu. Cafodd hyd yn oed lawenydd byr, gwallgof, pan glywodd y meddyg yn dweud: - Yr ydych wedi'ch dadrithio. Ond camgymeriad meddyg ydoedd hefyd. Nid oedd mor ddifrifol â hynny. Apendicitis syml.

– Os ydych chi'n dweud bod y llawdriniaeth wedi mynd yn dda...

Astopiodd y nyrs wenu.

– Appendicitis? - gofynnodd yn betrusgar.

-Ie. Y llawdriniaeth oedd tynnu'r atodiad.

– Onid newid rhyw oedd hi?

Mae'r dyn wedi newid , gan Luis Fernando Veríssimo yn enghraifft o cronicl hiwmor , math o destun sy'n bresennol iawn yng ngwaith yr awdur. Ynddo fe welwn sefyllfa annhebygol lle mae dyn yn cael llawdriniaeth ac yn ddiamynedd i wybod a aeth popeth yn iawn. Mae'r cymeriad yn dweud ei fod wedi dioddef llawer o gamgymeriadau ar hyd ei oes.

Wrth i'r cymeriad adrodd rhai o'r penodau hyn i'r nyrs, mae chwilfrydedd y darllenwyr yn bigog, yn awyddus i wybod beth ddigwyddodd.<1

Ac unwaith eto mae camgymeriad meddygol yn effeithio ar y dyn, oherwydd dylai'r llawdriniaeth fod ar gyfer tynnu'r atodiad, ond mae newid rhyw yn cael ei berfformio.

7. Fe wnaethon nhw wneud i ni gredu - Martha Medeiros

Fe wnaethon nhw wneud i ni gredu bod gwir gariad, gwir gariad, dim ond yn digwydd unwaith, fel arfer cyn 30 oed. Wnaethon nhw ddim dweud wrthym nad yw cariad yn cael ei sbarduno nac yn cyrraedd trwy apwyntiad.

Fe wnaethon nhw i ni gredu bod pob un ohonom ni'n hanner oren, ac mai dim ond pan fyddwn ni'n dod o hyd i'r hanner arall y mae bywyd yn gwneud synnwyr. Wnaethon nhw ddim dweud wrthym ein bod wedi ein geni'n gyfan, nad oes unrhyw un yn ein bywydau yn haeddu ysgwyddo'r cyfrifoldeb o gyflawni'r hyn sydd ei angen arnom: rydym yn tyfu trwom ein hunain. os ydym mewn dacwmni, mae'n fwy dymunol.

Fe wnaethon nhw i ni gredu mewn fformiwla o'r enw “dau mewn un”, dau berson yn meddwl fel ei gilydd, yn gweithredu fel ei gilydd, mai dyna oedd yn gweithio. Ni ddywedwyd wrthym fod gan hwn enw: dirymiad. Dim ond trwy fod yn unigolion gyda'u personoliaeth eu hunain y gallwn ni gael perthynas iach.

Fe wnaethon nhw i ni gredu bod priodas yn orfodol ac y dylid atal chwantau anamserol.

Fe wnaethon nhw i ni gredu bod y briodas yn orfodol. mae hardd a theneu yn fwy hoff, bod y rhai sy'n cael eu gosod ychydig yn syth, y rhai sy'n cael eu gosod yn llawer yn annibynadwy, ac y bydd bob amser hen sliper ar gyfer clubfoot. Wnaethon nhw ddim dweud bod yna lawer mwy cam pen na chlwb-droed.

Fe wnaethon nhw wneud i ni gredu mai dim ond un fformiwla sydd ar gyfer bod yn hapus, yr un peth i bawb, ac mae'r rhai sy'n dianc ohono yn cael eu condemnio i ymyloldeb . Ni ddywedwyd wrthym fod y fformiwlâu hyn yn mynd o chwith, yn rhwystredig i bobl, yn dieithrio, ac y gallwn roi cynnig ar ddewisiadau eraill. O, wnaethon nhw ddim hyd yn oed ddweud na fydd neb yn dweud. Bydd yn rhaid i bob un ddarganfod eich hun. Ac yna, pan fyddwch chi'n fawr iawn mewn cariad â chi'ch hun, gallwch chi fod yn hapus iawn i syrthio mewn cariad â rhywun.

Mae Martha Medeiros yn un o'r enwau adnabyddus yn llenyddiaeth gyfoes Brasil. Mae'r awdur yn cynhyrchu nofelau, cerddi a chroniclau ac mae eisoes wedi addasu gweithiau ar gyfer dramâu theatr a chlyweledol.

Un o'r themâu y mae'r awdur yn mynd i'r afael â nhw yw cariad a'rperthnasau. Yn y cronicl Gwnaethant i ni gredu mae hi'n dod â dadansoddiad cywir a grymus ar delfrydiaeth mewn cariad rhamantus .

Mae Martha'n cyflwyno'i meddyliau ar y pwnc yn onest, gan ddangos y bywyd hwnnw yn gallu cymryd gwahanol lwybrau, ac nid oes fformiwla ar gyfer profi cariad. Yr hyn sy'n amlwg yn ei eiriau yw'r angen am hunan-gariad r cyn dim arall.

8. Newyddion papur newydd - Fernando Sabino

Darllenais yn y papur newydd y newyddion bod dyn wedi marw o newyn. Bu farw dyn gwyn, deg ar hugain oed mae'n debyg, wedi ei wisgo'n wael, o newyn, heb gymorth, yng nghanol y ddinas, gan aros yn gorwedd ar y palmant am ddwy awr a thrigain, i farw o'r diwedd o newyn.

He marw o newyn. Ar ôl ceisiadau taer gan fasnachwyr, aeth ambiwlans o'r Ystafell Frys a patrôl radio i'r lleoliad, ond dychwelodd heb helpu'r dyn, a fu farw o newyn.

Dyn a fu farw o newyn. Dywedodd y comisiynydd ar ddyletswydd (dyn) mai Gorsaf Heddlu Begging, arbenigwr mewn dynion sy'n marw o newyn, oedd yn gyfrifol am yr achos (llwgu). A bu farw'r dyn o newyn.

Cymerwyd corff y dyn a fu farw o newyn i'r Instituto Médico Legal heb gael ei adnabod. Ni wyddys dim amdano ond iddo farw o newyn. Mae dyn yn marw o newyn yng nghanol y stryd, ymhlith cannoedd o bobl sy'n mynd heibio. Dyn yn gorwedd yn y stryd. Unmeddw. A bwm. Cardotyn, freak, gwyrdroëdig, pariah, ymylol, alltud, anifail, peth - nid yw'n ddyn. Ac mae'r dynion eraill yn cyflawni tynged pobl sy'n mynd heibio, sef mynd heibio. Am saith deg dwy awr, mae pawb yn mynd heibio i ochr y dyn newynog, gyda golwg o ffieidd-dod, dirmyg, anesmwythder a hyd yn oed trueni, neu heb edrych o gwbl, ac mae'r dyn yn parhau i newynu, ar ei ben ei hun, yn ynysig, ar goll ymhlith y dynion , heb gymorth a heb bardwn.

Nid yw o fewn cymhwysedd y comisiynydd, na’r ysbyty, na’r patrôl radio, pam y dylai hynny fod yn gyfrifoldeb i mi? Beth sydd gennyf i'w wneud ag ef? Bydded i'r dyn newynu.

A'r dyn newynu. O ddeng mlynedd ar hugain tybiedig. Wedi gwisgo'n wael. Bu farw o newyn, medd y papur newydd. Canmol haeriad y masnachwyr, na fyddant byth yn marw o newyn, gan ofyn i'r awdurdodau am fesurau. Ni allai awdurdodau wneud dim ond tynnu corff y dyn. Dylent adael iddo bydru, er mwynhad dynion eraill. Nid oedd dim y gallent ei wneud ond aros iddo farw o newyn.

A ddoe, ar ôl saith deg dwy awr o newyn ar ganol y stryd, yng nghanol prysuraf dinas Rio de Janeiro, bu farw dyn o newyn.

Bu farw o newyn.

Cronicl arall sy'n dod â chyd-destun newyddiadurol yw Notícia de Jornal , gan yr awdur Minas Gerais Fernando Sabino. Mae'r testun yn rhan o'r llyfr Gwraig y cymydog ,de 1997.

Sabino yn amlygu ei syniadau a dicter ynghylch problem newyn ym Mrasil . Mae'n adrodd yn berthnasol am ansensitifrwydd rhan fawr o gymdeithas i drallod a diymadferthedd pobl sy'n byw ar y strydoedd.

Felly, mae'n cyflwyno'r abswrdiaeth sy'n naturioli marwolaeth yng nghanol dinas brysur, yn golau'r dydd ac o flaen cyhoedd heb ei symud.

i orymdaith 11 o lywyddion y Weriniaeth, fwy neu lai wedi eu hethol (yn bisado), heb gyfrif y rhengoedd milwrol uchel a briodolodd y teitl hwn. Gwelodd yr Ail Ryfel Byd o bell, ond gyda chalon wanllyd, dilynodd ddiwydiannu Brasil, y symudiadau poblogaidd yn rhwystredig ond yn aileni, yr avant-garde isms a oedd yn dyheu am byth i ailfformiwleiddio'r cysyniad cyffredinol o farddoniaeth; ysgrifennodd i lawr y trychinebau, ymwelodd y lleuad, merched yn ymladd law yn llaw i gael eu deall gan ddynion; pleserau bychain bywyd pob dydd, yn agored i neb, y rhai yn ddiau yw y goreuon.

Gwelodd y cyfan, yn awr yn gwenu ac yn awr yn ddig, oherwydd y mae i ddicter ei le hyd yn oed yn y tymherau mwyaf dyfrllyd. Ceisiodd dynnu o bob peth nid gwers, ond nodwedd a oedd yn symud neu'n tynnu sylw'r darllenydd, gan wneud iddo wenu, os nad yn y digwyddiad, o leiaf ar y croniclydd ei hun, sydd weithiau'n dod yn groniclwr ei bogail, gan ei smwddio'i hun hyd yn oed. cyn i eraill wneud.

Mae gan Chrônica y fantais hon: nid yw'n gorfodi'r golygyddol i gymryd cot-a-thei, a orfodir i ddiffinio safle cywir yn wyneb y problemau mawr; nid oes angen nerfusrwydd neidiol y gohebydd, sy'n gyfrifol am ymchwilio i'r ffaith ar yr union funud y mae'n digwydd; mae'n hepgor arbenigedd haeddiannol mewn economeg, cyllid, gwleidyddiaeth genedlaethol a rhyngwladol, chwaraeon, crefydd a beth bynnag arall y gallwch chi ei ddychmygu. Gwybodwel, mae yna'r gwleidyddol, chwaraeon, crefyddol, economaidd, ac ati, ond y cronicl dwi'n sôn amdano yw'r un nad oes angen iddo ddeall dim byd wrth siarad am bopeth. Nid yw'n ofynnol i'r croniclwr cyffredinol ddarparu'r union wybodaeth neu sylwadau yr ydym yn eu mynnu gan eraill. Yr hyn a ofynnwn gennych yw rhyw fath o wallgofrwydd tyner, sy’n datblygu rhyw safbwynt anuniongred a dibwys ac sy’n deffro ynom yr awydd tuag at ffantasi, yr abswrd a chrwydredd yr ysbryd. Wrth gwrs mae'n rhaid iddo fod yn ddyn dibynadwy, hyd yn oed yn y digression. Nid yw rhywun yn deall, neu nid wyf yn deall, croniclwr ffeithiol, sy'n gwasanaethu diddordeb personol neu grŵp, oherwydd tiriogaeth rydd y dychymyg yw'r cronicl, wedi ymrwymo i gylchredeg ymhlith digwyddiadau'r dydd, heb geisio dylanwadu arnynt. Byddai gwneud mwy na hynny yn esgus afresymol ar eich rhan. Mae'n gwybod bod ei amser perfformio yn gyfyngedig: munudau amser brecwast neu aros am y cyd.

Gyda'r ysbryd hwn, daeth tasg y croniclwr i'r amlwg yn amser Epitácio Pessoa (byddai rhai ohonoch eisoes wedi cael eich geni yn y blynyddoedd 1920 CC? Rwy'n amau) nad oedd yn boenus ac roedd yn werth rhywfaint o felyster. Lleddfodd un ohonynt chwerwder mam oedd wedi colli ei merch ifanc. Ar y llaw arall, roedd rhai pobl ddienw a dienw yn ei feirniadu, fel pe bai am ddweud: “Dyna fel na fyddwch chi'n mynd yn sownd, gan feddwl y bydd eich sylwadau'n mynd i lawr mewn hanes”. Mae'n gwybod na fyddant. Ac?Gwell derbyn y clod ac anghofio am y bootlegs.

Dyna beth mae'r bachgen hwn wedi'i wneud neu wedi ceisio'i wneud ers dros chwe degawd. Mewn cyfnod arbennig, ymroddodd fwy o amser i dasgau biwrocrataidd nag i newyddiaduraeth, ond ni roddodd y gorau i fod yn ddyn papur newydd, yn ddarllenwr di-baid o bapurau newydd, a chanddo ddiddordeb mewn dilyn nid yn unig datblygiad y newyddion ond hefyd y gwahanol ffyrdd o'u cyflwyno i y cyhoedd. Roedd tudalen wedi'i gosod yn dda yn rhoi pleser esthetig iddo; y cartŵn, y llun, yr erthygl, y capsiwn da iawn, roedd arddull arbennig pob papur newydd neu gylchgrawn yn (ac yn) rhesymau dros lawenydd proffesiynol iddo. Mae'n falch o fod yn perthyn i ddau dŷ mawr o newyddiaduraeth Brasil - y diflanedig Correio da Manhã, o gof dewr, a Jornal do Brasil, am ei chysyniad dyneiddiol o rôl y Wasg yn y byd. Bydd pymtheg mlynedd o weithgarwch yn y gyntaf a 15 mwy, presennol, yn yr ail, yn porthi atgofion gorau'r hen newyddiadurwr.

Ac am addef y syniad hwn o hen, yn ymwybodol ac yn llawen, y dywed ffarwelio â'r cronicl heddiw, heb ffarwelio â'r pleser o drin y gair ysgrifenedig, o dan ddulliau eraill, gan mai ysgrifennu yw ei salwch hanfodol, gyda llaw heb gyfnod a diogi ysgafn. Ildiwch i'r rhai iau a dos i drin eich gardd, dychmygol o leiaf.

I'r darllenwyr, diolch, y gair hwnnw-popeth.

Cronicl olaf Carlos Drummond de Andradea argraffwyd mewn papur newydd oedd Ciao . Wedi'i gyhoeddi yn Jornal do Brasil ar 29 Medi, 1984, mae'r testun yn ymdrin â thaith yr awdur fel croniclwr .

Drummond yn datgelu i'r darllenydd ei angerdd am newyddion a hefyd dros ysgrifennu pethau syml, cyffredin ac, ar yr un pryd, yn athronyddol. Gyda thryloywder a brwdfrydedd y mae'r awdur yn olrhain ei lwybr fel croniclwr yn gysylltiedig â digwyddiadau'r byd.

Felly, daeth ei ffarwel â'r papurau newydd hefyd yn adroddiad o'i hanes a'i syniadau am genre y cronicl.<1

2. Cafezinho - Rubem Braga

Darllenais gŵyn gohebydd cythruddo a oedd angen siarad â phennaeth heddlu a dywedwyd wrtho fod y dyn wedi mynd am baned o goffi. Arhosodd yn hir, a daeth i'r casgliad fod y gweithiwr wedi treulio'r diwrnod cyfan yn yfed coffi.

Roedd y bachgen yn iawn i fod yn ddig. Ond gydag ychydig o ddychymyg a hiwmor da gallwn feddwl mai un o bleserau'r athrylith carioca yw'r union ymadrodd hwn:

- Aeth am goffi.

Mae bywyd yn drist ac yn gymhleth. Bob dydd mae'n rhaid i chi siarad â nifer gormodol o bobl. Yr ateb yw mynd i gael "coffi". I'r rhai sy'n aros yn nerfus, mae'r "coffi" hwn yn rhywbeth anfeidrol ac arteithiol.

Ar ôl aros dwy neu dair awr, mae'n gwneud i chi fod eisiau dweud:

- Wel marchog, dwi'n gadael. Yn naturiol Mr. Boddodd Bonifácio mewn coffi.

A, ie,gadewch i ni ymgolli corff ac enaid mewn coffi. Ie, gadewch i ni adael y neges syml ac niwlog yma ym mhobman:

Gweld hefyd: Cerdd Autopsicografia, gan Fernando Pessoa (dadansoddiad ac ystyr)

- Aeth allan am goffi a dweud y bydd yn iawn yn ôl.

Pan ddaw'r Anwylyd â'i llygaid trist a gofyn :

- Ydy e yno?

- bydd rhywun yn rhoi ein neges heb gyfeiriad.

Pan ddaw'r ffrind a phan ddaw'r credydwr, a phan ddaw'r perthynas, a pan ddaw tristwch, a phan ddaw marwolaeth, yr un fydd y neges:

- Dywedodd ei fod yn mynd i gael paned o goffi...

Gallwn hefyd adael yr het ymlaen . Dylem hyd yn oed brynu het yn arbennig i'w gadael. Felly byddan nhw'n dweud:

- Aeth i gael coffi. Bydd yn bendant yn dod yn ôl yn fuan. Mae ei het yno...

Ah! gadewch i ni redeg i ffwrdd fel hyn, heb ddrama, heb dristwch, gadewch i ni redeg i ffwrdd fel hyn. Mae bywyd yn rhy gymhleth. Rydyn ni'n treulio llawer o feddwl, llawer o deimlad, llawer o eiriau. Mae'n well peidio â bod yno.

Pan ddaw'r foment fawr i ben ein taith, byddwn wedi mynd allan am goffi tua phum munud yn ôl. Dewch ymlaen, gadewch i ni gael paned o goffi.

Mae'r cronicl Cafezinho , gan Rubem Braga, yn rhan o'r llyfr Y cyfrif a'r aderyn & Morro do Isolação, a gyhoeddwyd yn 2002. Yn y testun dilynwn fyfyrdodau'r awdur ar sefyllfa lle mae gohebydd yn mynd i siarad â swyddog heddlu ac yn gorfod aros am amser hir, fel yr oedd y dyn wedi mynd allan am paned o goffi

Dyma enghraifft dda o sut y gall croniclau fynd i'r afael â materion yn ymwneud â'rbywyd bob dydd i ymchwilio i gwestiynau goddrychol a dwys bywyd. Felly, o rywbeth cyffredin y mae Rubem yn dweud wrthym am dristwch, blinder, tynged a marwolaeth .

3. Anhunedd anhapus a hapus - Clarice Lispector

Yn sydyn mae fy llygaid ar agor. A'r tywyllwch i gyd yn dywyll. Rhaid iddo fod yn hwyr yn y nos. Rwy'n troi golau ochr y gwely ymlaen ac i fy anobaith mae'n ddau o'r gloch y nos. A phen clir, eglur. Byddaf yn dal i ddod o hyd i rywun yn union fel fi y gallaf ei alw am ddau y nos ac na fydd yn fy melltithio. Sefydliad Iechyd y Byd? Pwy sy'n dioddef o anhunedd? Ac nid yw'r oriau'n mynd heibio. Rwy'n codi o'r gwely, yn cael coffi. Ac i'w ychwanegu at un o'r amnewidion siwgr erchyll hynny oherwydd bod Dr. Mae José Carlos Cabral de Almeida, dietegydd, yn meddwl bod angen i mi golli'r pedwar kilo a gefais o orfwyta ar ôl y tân. A beth sy'n digwydd yn y golau ymlaen yn yr ystafell? Tywyllwch clir a feddylir. Na, peidiwch â meddwl. Eistedd i lawr. Mae rhywun yn teimlo rhywbeth sydd ag un enw yn unig: unigrwydd. I ddarllen? Byth. I ysgrifennu? Byth. Mae amser yn mynd heibio, rydych chi'n edrych ar y cloc, efallai ei bod hi'n bump o'r gloch. Ni chyrhaeddodd hyd yn oed pedwar. Pwy fydd yn effro nawr? Ac ni allaf hyd yn oed ofyn iddynt fy ffonio yng nghanol y nos oherwydd efallai fy mod yn cysgu ac nid yn maddau. Cymryd bilsen cysgu? Ond beth am y caethiwed sy'n ein stelcian? Ni fyddai neb yn maddau fy caethiwed. Felly dwi'n eistedd yn yr ystafell fyw, yn teimlo. Teimlo beth? Y dim. A'r ffôn wrth law.

Ond pa mor aml mae anhunedd aHaul. Deffro'n sydyn ganol nos a chael y peth prin hwnnw: unigrwydd. Prin unrhyw sŵn. Dim ond tonnau'r môr yn chwalu ar y traeth. Ac yr wyf yn yfed coffi gyda phleser, i gyd yn unig yn y byd. Does neb yn torri ar draws fi o gwbl. Nid yw'n ddim byd ar unwaith yn wag ac yn gyfoethog. Ac mae'r ffôn yn dawel, heb y ganiad syfrdanol sydyn hwnnw. Yna mae'n wawr. Y cymylau'n clirio dan haul weithiau'n welw fel lleuad, weithiau'n dân pur. Rwy'n mynd i'r teras ac efallai mai fi yw'r cyntaf o'r diwrnod i weld ewyn gwyn y môr. Eiddof fi y môr, eiddof fi yr haul, eiddof fi y wlad. A dwi'n teimlo'n hapus am ddim byd, am bopeth. Nes, fel yr haul yn codi, mae'r tŷ yn dechrau deffro a cheir aduniad gyda fy mhlant cysglyd.

Cafodd Clarice Lispector lawer o groniclau wedi'u cyhoeddi yn y Jornal do Brasil yn y 60au a'r 70au Mae rhan o'r testunau hyn yn y llyfr The Discovery of the World , o 1984.

Un ohonynt yw'r cronicl byr hwn sy'n sôn am anhunedd. Mae Clarice yn llwyddo i ddod â dwy ochr yr un sefyllfa , lle mae hi weithiau'n teimlo'n unig, yn ddiymadferth ac yn ofidus; ar adegau eraill mae hi'n llwyddo i gael mynediad i'r holl rym a rhyddid arwahanrwydd, gan brofi'r hyn a elwir yn aml yn " solitude ".

I ddarllen mwy o destunau Clarice, ewch i: Clarice Lispector: testunau barddonol sylw .

4. Diwedd y byd - Cecília Meireles

Y tro cyntaf i mi glywed am ddiwedd y byd, doedd gan y byd i mi ddimsynwyr, llonydd; fel nad oedd gennyf ddiddordeb yn ei ddechreuad na'i ddiwedd. Yr wyf, fodd bynnag, yn cofio'n annelwig am rai merched nerfus a oedd yn wylo, ychydig yn ddigalon, ac yn cyfeirio at gomed yn cerdded ar draws yr awyr, yn gyfrifol am y digwyddiad yr oeddent yn ei ofni cymaint.

Ni ellid deall dim o hynny â mi : eu byd nhw oedd hi, roedd y gomed iddyn nhw: dim ond i chwarae gyda'r blodau guava a'r lliwiau yn y ryg yr oeddem ni'r plant yn bodoli. dalen, a , wedi syfrdanu, aethant â mi at y ffenestr i'm cyflwyno trwy rym i'r gomed arswydus. Roedd yr hyn nad oedd wedi fy niddori o gwbl tan hynny, nad oedd hyd yn oed yn goresgyn diogi fy llygaid, yn sydyn yn ymddangos yn wych. Ai paun gwyn ydoedd, yn clwydo yn yr awyr, dros y toeau ? Ai priodferch, oedd yn cerdded trwy'r nos, ar ei phen ei hun, i gwrdd â'i pharti? Roeddwn i'n hoff iawn o Comet. Rhaid bod comed yn yr awyr bob amser, gan fod lleuad, haul, sêr. Pam roedd pobl mor ofnus? Doeddwn i ddim yn ofni o gwbl.

Wel, fe ddiflannodd y gomed, y rhai oedd yn crio yn sychu eu llygaid, ni ddaeth y byd i ben, efallai fy mod ychydig yn drist - ond beth sy'n bwysig i dristwch plant?

Mae llawer o amser wedi mynd heibio. Dysgais lawer o bethau, gan gynnwys ystyr tybiedig y byd. Nid wyf yn amau ​​​​bod y byd yn gwneud synnwyr. Mae'n rhaid bod yna lawer, llawer, oherwydd mae pobl o'm cwmpas
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.