Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci: dadansoddiad o'r gwaith

Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci: dadansoddiad o'r gwaith
Patrick Gray
Paentiad wal gan Leonardo da Vinci rhwng 1494 a 1497 yw'r Swper Olaf.

Mae wedi'i leoli yn ffreutur Cwfaint Santa Maria Delle Grazie, Milan, yr Eidal.

> Mae'r cyfansoddiad darluniadol yn mesur 4.60 wrth 8.80 metr ac mae'n un o'r gweithiau enwocaf yn y byd ac yn un o'r gweithiau mwyaf adnabyddus gan yr arlunydd, yn ogystal ag un o'r gweithiau mwyaf a astudiwyd ac a gopïwyd yn hanes celf.

Y Swper Olaf , a beintiwyd gan Da Vinci rhwng 1494 a 1497

Dadansoddiad Peintio

Dehongliad

Y Swper Olaf , a elwir hefyd yn Swper Sanctaidd , mae'n cynrychioli'r foment Feiblaidd pan fydd Crist yn rhannu ei bryd olaf gyda'i ddisgyblion. Yr amrantiad a ddangosir yn y paentiad yw'r un y mae Iesu newydd ddweud y bydd "un ohonoch yn fy mradychu" , ac y mae'r disgyblion yn gofyn "Ai myfi yw, Arglwydd ?" .

Seiliwyd y ddamcaniaeth hon ar y cynnwrf yr ymddengys iddo feddiannu'r apostolion sydd, trwy ystumiau ac ymadroddion dramatig, yn dangos ofn ac anesmwythder .

Yn wahanol i'r disgyblion, mae Crist yn cyflwyno agwedd oddefol, gan gadarnhau â'i osgo: "Cymer, bwyta; hwn yw fy nghorff." a "Yfwch oddi wrtho ef i gyd; canys hwn yw fy ngwaed" .

Gallwn weld hyn oherwydd bod un o'r dwylo yn pwyntio at y bara a'r llall yn cyfeirio at y bara. cwpanaid o win. Yn wir, y mae'r cymun (neu'r Greal Sanctaidd) yn absennol o'r olygfa, a welir gan rai ysgolheigionfel cythrudd i'r Eglwys a'r Pab, ar y pryd Alecsander VI, nad oedd Da Vinci yn ei hoffi'n fawr.

Cyfansoddiad cytbwys yw'r darlun hwn, lle mae'r ystum yn hynod berthnasol , oherwydd mai trwyddo ef y trosglwyddir emosiynau.

Cofnodwyd pwysigrwydd yr ystum wrth lunio'r naratif darluniadol ar gyfer Leonardo yn un o'i lyfrau nodiadau. Yn y testun hwn dywed mai prif amcan peintio, a hefyd yr un anoddaf i'w gyflawni, yw portreadu “bwriad yr enaid dynol” trwy ystumiau a symudiadau'r aelodau.

Pensaernïaeth y mae'n ei gwasanaethu yn unig i gynnal y cymeriadau, sef prif ffocws y cyfansoddiad. Felly, yn lle bod yr elfennau pensaernïol paentiedig yn gorgyffwrdd â'r ffigurau, maent yn helpu i'w hamlygu, gan briodoli dyfnder.

Y pwynt diflannu canolog o ran persbectif yw Crist , sydd yng nghanol mae'r paentiad wedi'i fframio gan y prif agoriad lle mae'n bosibl arsylwi ar y dirwedd. Uwchben yr agoriad hwn mae addurn pensaernïol sy'n gweithio'n symbolaidd fel eurgylch dros ei ben.

Manylion Crist yn Y Swper Olaf

Technegol

Ar gyfer y paentiad hwn, ni ddewisodd Leonardo y dechneg draddodiadol o fresco (tempera wy ar blastr gwlyb), ond penderfynodd arbrofi gyda rhwymwr olew ar blastr sych.

Yr arloesedd hwnefallai ei fod wedi digwydd oherwydd ei fod eisiau rhoi gwedd benodol i'r paentiad, gyda thonfeddi gwahanol, chwarae gyda golau/tywyllwch, fel yr oedd ei nodwedd.

Ond gallai hefyd fod wedi bod yn ddewis a ddylanwadwyd ganddo heb feistroli'r cyfan. techneg ffresgoau, yn ogystal â'r ffaith bod olew yn caniatáu peintio mewn haenau ac felly'n ailfeddwl y gwaith tra'r oedd yn cael ei wneud.

Beth bynnag, y gwir yw bod y dewis hwn wedi profi'n drychinebus ar gyfer cadwraeth y paentiad, oherwydd yn fuan ar ôl iddo gael ei orffen dechreuodd ddirywio.

Ers hynny mae'r gwaith wedi dioddef ymyriadau ac ail-baentiadau di-rif , yn ogystal â difrod, rhai digwyddodd hyn yn y 19eg ganrif, pan ddefnyddiodd milwyr Napoleon y ffreutur fel stabl.

Digwyddodd difrod arall gyda bomiau 1943, a arweiniodd at adael y gwaith yn agored i ymosodiadau elfennau naturiol.

Felly, os byddwn yn cyfuno nodwedd fregus yr adeilad, gweithio i'r digwyddiadau, fe'i hystyrir yn wyrth agos ei bod yn dal yn bosibl ei hystyried heddiw.

Manteisiwch ar y cyfle i darllenwch yr erthygl Leonardo da Vinci: gweithiau sylfaenol.

Chwilfrydedd am Y Swper Olaf

Arweiniodd y gwaith adfer cyson a wnaed dros y canrifoedd hefyd at rai darganfyddiadau am y paentiad.

Un ohonyn nhw yw’r manylion sy’n dangos bod llyswennod ymhlith y bwyd ar y bwrdd (ac niddim ond gwin a bara fel oedd yn gyffredin), rhywbeth sydd i'w briodoli i boblogrwydd y pryd hwn ar y pryd.

Mae yna hefyd rai cofnodion sy'n cyfeirio at rai modelau a ddefnyddiwyd i gynrychioli'r ffigurau . Mae dyn o'r enw Alessandro Carissimo o Parma i fod wedi modelu dwylo Crist.

Gweld hefyd: Y 10 gwaith enwocaf gan Machado de Assis

Mae hyd yn oed arwyddion mai dyn o'r enw Giovanni Conte oedd y model ar gyfer wyneb Crist. A chan mai dyn milwrol oedd yr unig Giovanni Conte a gofnodwyd, mae'n chwilfrydig i feddwl bod y ffigwr tawel a goddefol o Iesu wedi'i beintio ar ddelw dyn milwrol.

Un o'r damcaniaethau enwocaf am un o ffigurau'r darlun, ac a esgorodd ar lyfr (Dan Brown) a ffilm, yw mai Mair Magdalen fyddai'r sawl a eisteddai ar dde Crist.

Mewn gwirionedd, ystyrir mai Sant Ioan yr Efengylwr fyddai, y disgybl ieuengaf yr oedd Iesu yn ei garu. Roedd y dyn bob amser wrth ei ochr ac yma mae'n cael ei gynrychioli mewn ffordd androgynaidd (ffigur o ryw anniffiniedig), sy'n nodweddiadol o baentiad Leonardo.

Astudiaethau a brasluniau o'r disgyblion a gynrychiolir yn y paentiad paentiad, a wnaed rhwng 1495 a 1497

Gweld hefyd: 50 o ffilmiau clasurol y mae'n rhaid i chi eu gweld (O leiaf Unwaith)

Er gwaethaf amrywiol ddyfalu a damcaniaethau cynllwynio, ni wyddys yn sicr pa negeseuon subliminal sydd yn y cyfansoddiad. Fodd bynnag, mae manylion chwilfrydig a diddorol, megis y ffaith bod y tapestrïau sy'n addurno waliau pensaernïaeth ffug ymae'r paentiad yn union yr un fath â'r castell ym Milan.

Diddorol hefyd yw ystyried bod yr apostolion wedi'u modelu ar nifer o gyfeillion a chyfoedion Leonardo a fynychai hefyd lys Milan.<1

Dyma hefyd y gwaith sy'n rhoi enwogrwydd a gogoniant i Leonardo, sydd bellach dros 40 oed.

Gweler hefyd :
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.