Yr 16 Llyfr Gorau i Agor Eich Meddwl yn 2023

Yr 16 Llyfr Gorau i Agor Eich Meddwl yn 2023
Patrick Gray

Y tro hwn fe wnaethom ymgymryd â'r her o greu rhestr o weithiau a fyddai'n mynd â ni allan o'n parth cysurus! Yma fe welwch draethodau gyda gogwydd gwyddonol, llyfrau ar hunan-wybodaeth a mathau eraill o lenyddiaeth.

Ein nod yw cyflwyno rhestr o lyfrau i ailfeddwl am werthoedd, myfyrio ar fywyd ac ehangu'r gorwel.<1

1. Ubuntu Everyday gan Mungi Ngomane (2022)

Ubuntu Everyday gan Mungi Mae Ngomane yn werthwr gorau ac mae ganddo ragair gan yr actifydd Desmond Tutu.

Yn dangos yr athroniaeth Affricanaidd "Ubuntu", sy'n golygu "dim ond person trwy bobl eraill yw person". Mae Mungi yn arddangos 14 gwers yn seiliedig ar ddiwylliant De Affrica , gan ddangos sut y gall ymarfer ymwybodol yr ideoleg hon helpu i ddelio â gwahaniaethau a darparu cydfodolaeth dymunol yn y casgliad.

Mae hefyd yn dod â myfyrdodau ac ymarferion i adnabod ymddygiad drwg, gan ddylunio'n wrthrychol bosibiliadau i brofi Ubuntu mewn bywyd bob dydd..

2. Anelwn at gariad a tharo unigrwydd, gan Ana Suy (2022)

Dyma lyfr a ryddhawyd yn 2022 gan y seicdreiddiwr a’r athrawes Ana Suy. Mewn 160 tudalen, mae'r awdur yn mynd i'r afael â sawl agwedd ar y daith ddirgel, bwerus a thrasig hon yn aml, sef uniaethu'n gariadus â'r llall. prosesauseicdreiddiol, mae Ana yn cyflwyno myfyrdodau pwerus ar gariad, unigrwydd a phwysigrwydd edrych ar eich hanes eich hun gyda charedigrwydd a thosturi.

3. Maniffesto Sonho, gan Sidarta Ribeiro (2022)

Mae’r niwrowyddonydd adnabyddus Sidarta Ribeiro, awdur Oráculo da Noite , yn lansio yn 2022 Maniffesto Sonho . Mae'r llyfr newydd yn cymharu hanes y ddynoliaeth a'r cyfeiriad yr ydym yn ei gymryd, gan godi materion megis yr argyfwng amgylcheddol a dyfnhau anghydraddoldebau cymdeithasol .

Yn gyfochrog, mae'n cyflwyno ei gweledigaeth o sut y gallwn fanteisio ar y cyfleoedd sydd gennym i ehangu ymwybyddiaeth a chwilio am atebion i ddatrys y problemau mawr sy'n pla ar y blaned.

4. Aurora: Deffroad y ddynes flinedig (2022)

>

Marcela Ceribeli yw crëwr y podlediad Bom dia, Obvius a’r dudalen Obvius , ar instagram, sydd â mwy na miliwn o ddilynwyr.

Gyda'i phrofiad o wrando ar fenywod, mae hi'n dod â nodiadau angenrheidiol ar y baich emosiynol, proffesiynol ac affeithiol gormodol sy'n disgyn ar fenywod . Felly, gyda hiwmor da, mae hi'n dod ag adroddiadau personol a myfyrdodau gan arbenigwyr sy'n helpu darllenwyr i ddelio'n well â gofynion cyfoes.

5. Cyllideb yn ddi-ffael, gan Nath Finance (2021)

Cyfeiriad mewn addysg ariannol i bobl ifanc, daeth Nath Finance yn enwog ynrhyngrwyd wrth siarad am arian a sut i drefnu eich arian.

Yn 2021 lansiodd Flawless Budget , llyfr lle mae'n mynd i'r afael â hiwmor a symlrwydd y prif broblemau (a datrysiadau!) sy'n effeithio y boblogaeth pan ddaw i arian.

Mae hi'n rhoi awgrymiadau gwerthfawr a fydd yn eich helpu i agor eich meddwl a meddwl am strategaethau i wella eich perthynas â'ch llyfr poced .

6. Banzeiro òkòtó: Taith i Ganolfan y Byd Amazon, gan Eliane Brum (2021)

Wedi’i lansio ym mis Hydref 2021, dyma adroddiad gan y newyddiadurwr ac awdur o Frasil, Eliane Brum am ei phrofiad yn ardal yr Amazon a'r dinistr sy'n bygwth y lle .

Yn 2017 symudodd Eliane i Altamira, yn Pará. Felly, mae hi'n dilyn hynt a helynt dinistr coedwigoedd yn agos a brwydr pobloedd i gadw'r goedwig i sefyll a goroesi yng nghanol barbariaeth.

Gweld hefyd: Moderniaeth ym Mrasil: nodweddion, cyfnodau a chyd-destun hanesyddol y mudiad

Gydag ysgrifennu cyfareddol, mae'r awdur yn cymysgu naratif personol gyda newyddiaduraeth sylw, gan wneud yn amlwg sefyllfa amgylcheddol Brasil sy'n peri pryder.

7. Syniadau i ohirio diwedd y byd, gan Ailton Krenak (2019)

Mae’r meddyliwr brodorol Ailton Krenak, o grŵp ethnig Crenaque, yn un o’r enwau blaenllaw yn y senario presennol Brasil yn y frwydr dros yr amgylchedd a phobloedd y goedwig.

Yn ei lyfr Ideias para gohirio diwedd y byd , a ryddhawyd yn 2019, mae Ailton yn datgelu ei gosmovision, y mae yn cyflwyno y bodbodau dynol mewn perthynas uniongyrchol â natur .

Felly, mae’n cynnig golwg ehangach a mwy sensitif ar y pwnc, gan bwysleisio’r angen am gadwraeth bywyd ar bob lefel, fel y gallwn ni i gyd fwynhau bodolaeth fwy urddasol.

8. Atebion byr i gwestiynau mawr, gan Stephen Hawking (2018)

Dyma'r llyfr olaf gan y ffisegydd a chosmolegydd Prydeinig enwog Stephen Hawking, a fu farw ychydig cyn cyhoeddi'r gwaith. , yn 2018.

Yma, mae Hawking yn mynd i’r afael â chwestiynau sy’n anodd eu deall, gan ddod ag atebion syml , ymhelaethu arnynt ar sail ei astudiaethau gwyddonol gydol oes.

Felly dyma llyfr hardd i ehangu'r meddwl, lle cawn fynediad at ei fyfyrdodau ar gyfer cwestiynau megis: A yw Duw yn bodoli?, A fyddwn ni'n goroesi ar y Ddaear?, Beth sydd y tu mewn i dwll du?, a llawer o amheuon eraill am ddynoliaeth.

9. Ffordd yr Artist, gan Julia Cameron (1992)

O ran llyfrau i danio creadigrwydd, Ffordd yr Artistyw un o'r rhai a argymhellir fwyaf.

Gyda mwy na 4 miliwn o gopïau wedi'u gwerthu, lansiwyd y gwerthwr gorau ym 1992 gan yr aml-artist Americanaidd Julia Cameron ac mae'n cael ei ystyried yn drobwynt i bawb sydd am wella'r gallu creadigol .

Gweld hefyd: Dadansoddwyd 9 cerdd swynol gan Adélia Prado a gwnaethant sylwadau

Mae'r llyfr yn arf diddorol, gan fod ynddo ymarferion a myfyrdodau ymarferol sy'n help mawr i fynd allan o syrthni arhoi syniadau i'r byd yn wrthrychol. Cais da i ddatgloi dychymyg a dyfeisgarwch, nid ar gyfer artistiaid yn unig.

10. I chwilio am amser coll, gan Proust (1913-1927)

Mae'r clasur a grëwyd gan Proust yn meddiannu rhan dda o'r silff ac yn ysgrifen a fydd yn gwneud i chi (re )meddwl ei berthynas â'r gorffennol.

Mae'r stori a adroddir gan yr awdur o Ffrainc yn llwyddo i wneud i ni deithio trwy amser ac ail-ymhelaethu ar ein profiadau a gollwyd yn ein barn ni.

Trwy'r cyfrolau niferus rydym yn canfod y mecanweithiau sy'n symud gerau cof gwirfoddol ac anwirfoddol ac rydym yn addasu ein ffordd o ymdrin ag amseroedd anghysbell.

11. Pam rydyn ni'n gwneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud?, gan Mario Sergio Cortella (2016)

Mae Mario Sergio Cortella yn athro ac yn athronydd ac ysgrifennodd Pam rydyn ni'n gwneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud? wneud? i fyfyrio'n bennaf ar ein perthynas â'r hyn sy'n cymryd rhan fwyaf o'n diwrnod: gwaith .

Llawer gwaith rydym yn dewis gyrfa ar awgrym teulu neu ar awgrym ffrindiau a gadewch i ni wylio'r blynyddoedd yn mynd trwy wneud rhywbeth nad yw, yn ddwfn i lawr, yn ein diddori cymaint â hynny.

Pam rydyn ni'n gwneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Mae yn wahoddiad i oedi a myfyrio. Ydych chi'n gwneud yr hyn rydych chi'n ei hoffi? Meddwl y gallwch chi wneud gwahaniaeth? Ydych chi'n mwynhau eich trefn?

12. Y Mab Tragwyddol, gan Christopher Tezza(2016)

Er gwaethaf cael ei ddosbarthu fel nofel, mae Y mab tragwyddol yn llyfr hunangofiannol dwfn ac yn adrodd hanes dyn sy'n darganfod ei fod bydd yn dad i blentyn â syndrom Down .

Yn wir onest a thryloyw, gwelwn yr ing sy'n tarfu ar ben y dyn hwn, yn llawn rhagfarn i ddechrau.

13 . 1984, gan George Orwell (1949)

Ydych chi erioed wedi dychmygu sut beth fyddai byw o dan reolaeth trefn dotalitaraidd a oedd yn rheoli pawb â chamerâu diogelwch? Meddyliodd George Orwell am y sefyllfa annifyr hon pan lansiodd, ym 1949, dystopia am ddyfodol ofnadwy .

Mae Winston Smith, prif gymeriad y stori, yn gweithio yn Adran Dogfennaeth y Weinyddiaeth o Truth ac mae'n un o'r rhai sy'n gyfrifol am bropaganda ac ailysgrifennu'r gorffennol. Mewn geiriau eraill, ei swyddogaeth yw ailysgrifennu hen bapurau newydd a dogfennau er mwyn cefnogi'r blaid sy'n rheoli.

Mae ffuglen yr awdur Prydeinig ymhell o fod yn greadigaeth sydd wedi'i gwahanu oddi wrth realiti ac mae darllen y nofel yn ein helpu i ganfod yn well y ffiniau'r byd yr ydym yn byw ynddo.

14. Homo Deus, gan Yuval Noah Harari (2015)

21>

Mae'r llyfr a luniwyd gan yr Israeliad Yuval Noah Harari wedi'i rannu'n dair rhan ac mae'n gwerthwr gorau cyfoes. yn ceisio ymchwilio o ble rydyn ni'n dod, pwy ydyn ni ac i ble rydyn ni'n mynd .

Yr olwg sy'n ceisio cwmpasu'rmae'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn seiliedig ar astudiaethau gwyddonol, athronyddol a hanesyddol.

Drwy geisio deall o ble y daethom a sut y cyrhaeddom yma, mae Harari yn bwriadu tynnu llun panorama a darganfod ble rydym yn debygol o gyrraedd .

15. Gadewch i ni i gyd fod yn ffeministiaid, gan Chimamanda Ngozi Adichie (2014)

Nid yw traethawd yr awdur o Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie, yn ymddiheuriad am ffeministiaeth radical nac yn fath o faniffesto damcaniaethol ar y pwnc .

> Ffordd braidd o allanoli ei phrofiad personol fel menyw ddua mynegi beth sydd angen ei wneud o hyd fel bod menywod yn cael eu trin â'r un tegwch dyladwy yw geiriau Chimamanda..

Nod y llyfr yw cynnig golwg i’r dyfodol: sut gallwn ni adael y byd a ddymunwn i’n disgynyddion?

Mae mater rhyw yn bwysig mewn unrhyw gornel o'r byd. Mae’n bwysig inni ddechrau cynllunio a breuddwydio am fyd gwahanol. Byd tecach. Byd o ddynion hapusach a merched hapusach, mwy dilys gyda nhw eu hunain. A dyma lle dylem ddechrau: mae angen inni fagu ein merched yn wahanol. Mae angen i ni hefyd fagu ein plant mewn ffordd wahanol.

16. Dyma ddyn, gan Primo Levi (1947)

Mae'r clasur a ysgrifennwyd gan y crëwr Iddewig Primo Levi yn bwriadu rhybuddio am derfynau dynoliaeth . Yn oroeswr o’r holocost , ysgrifennu oedd y ffordd y canfu’r awdur i anfarwoli’r ffeithiau byw ac erfyn na fyddai’r arswyd byth yn digwydd eto.

Yn groes i’r hyn yr oeddem ei eisiau, rhagfarn, anoddefgarwch a mae casineb yn parhau'n gyffredin y dyddiau hyn ac mae'r traethawd yn un y mae'n rhaid ei ddarllen er mwyn gwneud inni ailfeddwl ein gallu i gydymdeimlo ac undod.
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.