കുറ്റകൃത്യവും ശിക്ഷയും: ദസ്തയേവ്‌സ്‌കിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ

കുറ്റകൃത്യവും ശിക്ഷയും: ദസ്തയേവ്‌സ്‌കിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ
Patrick Gray

കുറ്റവും ശിക്ഷയും 1866-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു നോവലാണ്. റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ ഫിയോദർ ദസ്തയേവ്‌സ്‌കിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ നോവലാണിത്. മുൻ വിദ്യാർത്ഥി റോഡിയൻ രാമനോവിച്ച് റാസ്കോൾനിക്കോവ് ചെയ്ത ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെയും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളുടെയും കഥയാണ് പുസ്തകം പറയുന്നത്.
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.