15 cyfres LHDT+ orau sydd angen i chi eu gweld

15 cyfres LHDT+ orau sydd angen i chi eu gweld
Patrick Gray
Mae cyfresi

LHDT (neu LGBTQIA+) wedi bod yn ennill mwy a mwy o le ar wasanaethau ffrydio, fel Netflix, HBO Max ac eraill.

Materion yn ymwneud â'r gymuned hoyw, lesbiaidd, trawsrywiol a chyfeiriadedd affeithiol-rhywiol eraill mae agweddau yn bresennol mewn llawer o gynyrchiadau diweddar neu hŷn.

Mae’r dulliau hyn yn bwysig i ddod â chynrychioldeb a rhoi gwelededd i’r thema, gan gyfrannu at wrthdaro rhagfarn a dangos straeon amrywiol am bobl sy’n brwydro bob dydd am yr hawl i bodoli a chariad.

1. Heartstopper

Lle i wylio: Netflix

Heartstopper yn gyfres sydd wedi bod yn llwyddiannus ar Netflix. Wedi'i lansio yn 2022, mae'r cynhyrchiad yn seiliedig ar waith llenyddol yr awdur Saesneg Alice May Oseman.

Gweld hefyd: Nodweddion Moderniaeth

Mae'r gyfres yn serennu Charlie a Nick, cyd-ddisgyblion ysgol uwchradd sy'n byw mewn bydoedd gwahanol. Tra bod Charlie yn fewnblyg a melys, mae Nick yn boblogaidd ac yn siaradus.

Mae'r ddau yn dod yn nes ac yn datblygu cyfeillgarwch, sy'n troi'n raddol yn rhywbeth mwy, gan ddangos i ni ddarganfyddiadau, heriau ac ansicrwydd cariad.<1

2. Pose

Lle i wylio: Netflix

Dyma gyfres sy'n dangos yn syfrdanol ddiwylliant LGBTQIA+, yn enwedig pobl drawsrywiol a thrawswisgwyr Affricanaidd-Americanaidd, yn y blynyddoedd 80au a 90au.

Gyda chast mwyafrif o fenywod traws, mae'r naratif yn plymio i fydysawd dawnsiau a chlybiau nos LHDT.pobl draws a hoyw yn cyd-fyw, mewn agwedd o wrthsafiad a derbyniad.

Mae yna 3 thymor sy'n dilyn anturiaethau, cariadon, penblethau, dioddefaint a brwydrau criw o bobl sy'n dod yn deulu go iawn.<1

Cafodd y tymor cyntaf lawer o adolygiadau cadarnhaol, gan ennill gwobrau pwysig fel y Golden Globe. Mae'r cynhyrchiad ar gael ar Netflix.

3. Veneno

Ble i wylio: HBO

Mae bywyd Cristina Ortiz, trawsrywiol Sbaenaidd enwog o'r 90au, yn cael ei adrodd yn y gyfres anhygoel hon a ryddhawyd ym mis Hydref 2020 .

Wedi'i ysbrydoli gan y llyfr ¡Digo! Nid puta na santa chwaith. Las memorias de La Veneno, gan Valeria Vegas, mae'r gyfres yn ymdrin mewn 8 pennod â llwybr Cristina, a aned yn ne Sbaen ym 1964 mewn teulu ceidwadol ac a ddaeth yn eicon o ddiwylliant traws. yn y wlad.

Javier Ambrossi a Javier Calvo sy'n cyfarwyddo ac mae'r cynhyrchiad i'w weld ar HBO.

4. Boreau Medi

Lle i wylio: Amazon Prime Video

Cynhyrchwyd gan Amazon Prime Video, mae Mornings of September yn dod â Liniker yn rôl Cassandra, traws. gwraig y mae'n ennill ei bywoliaeth fel merch beic modur ac sydd â'r freuddwyd o ddod yn gantores wych.

Mae ei bywyd yn newid ac yn raddol mae'n dechrau cyflawni ei nodau pan ddaw i wybod bod ganddi fab, canlyniad perthynas â Leide, hen gyn-gariad.

5. Dyddiaduron AndyWarhol

Ble i wylio: Netflix

Cafodd y gyfres ddogfen The Diaries of Andy Warhol ei darlledu ar Netflix ym mis Mawrth 2022 ac mae'n sôn am bywyd un o artistiaid mwyaf clodwiw yr 20fed ganrif, yr Americanwr Andy Warhol.

Dechreuodd ysgrifennu dyddiaduron yn 1968, ar ôl dioddef ymosodiad a chael ei saethu. Felly, trawsnewidiwyd y deunydd hwn yn llyfr yn 1989 ac fe’i addaswyd yn ddiweddar i fformat cyfres, a gyfarwyddwyd gan Andrew Rossi.

Mae 6 phennod sy’n ymdrin â thrywydd yr artist, ei broses greadigol, ei bryderon am rywioldeb a perthnasoedd homoaffeithiol.

Cynhyrchiad hynod o dda sy'n gwerthfawrogi gwaith a bywyd yr athrylith ac sydd wedi bod yn tynnu canmoliaeth.

6. Toda Forma de Amor

Ble i wylio: Globoplay

Wedi'i chyfarwyddo gan Bruno Barreto, mae'r gyfres Brasil hon a lansiwyd yn 2019 yn dod â phanorama o berthnasoedd cariad sy'n ffoi o'r heteronormativity.

Mae'r plot yn troi o amgylch grŵp o gleifion y seicolegydd lesbiaidd Hanna. Felly, rydym yn dilyn bywydau a drama dynion hoyw, menywod traws, croeswisgwyr ac androgenau. Mae yna hefyd gyd-destun llofruddiaethau LGBT yn y clwb nos ffuglennol Trans World, yn São Paulo.

7. Arbennig

Lle i wylio: Netflix

Wedi'i chreu gan Ryan O'Connell, mae'r gyfres Americanaidd hon yn cynnwys Ryan, dyn hoyw ifanc sydd â pharlys yr ymennydd ysgafn a sy'n penderfynu ymladd drosymreolaeth a mynd i chwilio am berthynas.

Mae dau dymor ar Netflix, lle rydyn ni'n mynd gyda'r person ifanc yn ei heriau a'i gyflawniadau. Mae'r gyfres yn ddiddorol oherwydd ei bod yn mynd i'r afael â chyfunrywioldeb person ag anabledd, gan ddangos bod gan bawb yr hawl i uniaethu a byw profiadau newydd a gwahanol.

8. It's a Sin

Lle i wylio: HBO Max

Cafodd y cynhyrchiad hwn ei ryddhau yn 2021 a gellir ei wylio ar HBO. Fe'i cynhelir yn yr 1980au a dechrau'r 1990au yn Llundain. Gan ddarlunio bywyd grŵp o hoywon ifanc, mae'r naratif yn symud trwy ddangos effaith yr epidemig HIV yn y cyfnod hwn ar y gymuned.

Ddelfrydu gan Russell T Davies ac mae ganddo 5 pennod yn unig sy'n dangos cryfder a dewrder y cyfeillion hyn yng nghanol cymaint o heriau.

9. Addysg Rhyw

Lle i wylio: Netflix

Llwyddiannus ar Netflix, mae Addysg Rhyw yn gyfres a ddelfrydwyd gan Laurie Nunn sy'n dangos y bywyd beunyddiol grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau yn yr ysgol uwchradd yn UDA.

Fel sy'n nodweddiadol o'u hoedran, maent yn delio â llawer o ddarganfyddiadau, gan ddod i adnabod eu cyrff a'u dyheadau. Mae Otis, y prif gymeriad, yn fab i therapydd rhyw ac ar adeg benodol mae hefyd yn dechrau gweld ei gydweithwyr, yn ceisio eu helpu i ddatrys eu problemau perthynas a rhywioldeb.

Mae'r stori yn dod â llawer o gymeriadau a phynciau cysylltiedig i’r gymuned LHDTddim yn cael eu gadael allan, yn amlwg.

10. Ewfforia

Lle i wylio: HBO Max

Un o gyfresi sy'n cael ei gwylio fwyaf gan HBO yw Euphoria . Mae'r cynhyrchiad yn cynnwys nifer o gymeriadau ifanc a'u cyfyng-gyngor, gan fynd i'r afael â materion megis perthnasoedd â chyffuriau, rhywioldeb, anhwylderau meddwl a chwilio am gydbwysedd.

Y prif gymeriad yw Rue Bennett (a chwaraeir gan Zendaya), merch sy'n gadael y clinig adsefydlu sy'n barod i fyw bywyd "glân". Mae Rue yn cwrdd â Jules yn yr ysgol, merch draws yn ei harddegau y mae hi'n dod i gysylltiad rhamantus ag ef.

11. Queer as a Folk

Un o’r cyfresi cyntaf sy’n dangos y bydysawd LHDT+ yw Queer as Folk , a ddarlledwyd yn y 2000au, gan aros tan 2005.

Gwnaed mewn partneriaeth rhwng Canada ac UDA, ac fe’i crëwyd gan Ron Cowen a Daniel Lipman ac mae’n darlunio grŵp o hoywon a lesbiaid yn byw yn Pittsburgh, Pennsylvania.

Pwysigrwydd y gyfres yw yn amlwg yn rhoi oherwydd y ffordd yr ymdrinnir â chyfunrywioldeb, gan ddangos pobl gyffredin a heb droi at olygfeydd anweddus ar adeg pan oedd dadlau a chynrychiolaeth ar y teledu yn dal yn brin.

12. Chronicles of San Francisco

Lle i wylio: Netflix

>

Gyda theitl gwreiddiol Tales of the city , cyrhaeddodd y gyfres ar Netflix yn 2019. Y peth diddorol yw ei fod yn seiliedig ar waith llenyddol o'r un enw gan Armistead Maupin, a'i hysgrifennodd mewn penodau rhwng 1978 a2014 ac mae'n cynnwys prif gymeriad trawsryweddol am y tro cyntaf.

Mae'r stori'n digwydd yn UDA ac yn dangos grŵp o bobl sy'n byw mewn tŷ preswyl yn San Francisco, dinas lle mae'r LGBTQ+ yn bennaf. gymuned.

2>13. Bydd & Grace

Y comedi sefyllfa Bydd & Grace yw un o'r cyfresi mwyaf doniol sy'n cynnwys cymeriadau LHDT. Wedi'i lansio ym 1998, mae gan y cynhyrchiad hwn ddim llai nag un tymor ar ddeg a bu'n llwyddiannus yn y 2000au.

Ynddo dilynwn drefn Will, gŵr ifanc hoyw a chyfreithiwr, a'i ffrind Grace, addurnwr Iddewig. tarddiad. Mae'r ddau yn rhannu fflat a phoenau a llawenydd bywyd.

Mae materion fel priodas, perthnasoedd, ymwahaniad, perthnasau achlysurol a'r bydysawd Iddewig a hoyw yn bresennol ac yn gosod y naws ar gyfer y gomedi hon.

14. Yr L Word (Cenhedlaeth Q)

Lle i wylio: Amazon Prime Video

>

Am y tro cyntaf yn 2004, mae gan y gyfres hon o Ogledd America 6 thymor ac aeth i'r awyr tan 2009. Ynddo fe welwn grŵp o ferched lesbiaidd a deurywiol sy'n byw yn Los Angeles, yn ogystal â chymeriadau traws.

Mae themâu cain megis mamolaeth, semenu artiffisial, amheuon am rywioldeb a hyd yn oed alcoholiaeth yn ymddangos yn y naratif er mwyn gwneud i'r gynulleidfa fyfyrio ar wahanol realiti.

15. Orange yw'r du newydd

Lle i wylio: Netflix

A elwir hefyd gan yr acronym OITNB , y gyfres honbetiau ar fydysawd carchar Gogledd America i ddangos bywyd bob dydd grŵp o ferched, eu hanghytundebau a'u cwmnïaeth.

Mae Piper Chapman yn fenyw a gyflawnodd drosedd yn y gorffennol trwy gymryd cês yn llawn arian cyffuriau yn cais eich cyn-gariad. Mae'r ffaith, a ddigwyddodd flynyddoedd lawer yn ôl, un diwrnod yn dychwelyd i'w phoenydio.

Felly, mae'n penderfynu troi ei hun i mewn i'r heddlu ac yn cael ei charcharu am 15 mis, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae'n dod o hyd i wirioneddau gwahanol iawn yn y penitentiary.

Mae'r gyfres, a grëwyd gan Jenji Kohan, i'w gweld ar Netflix.

Gweler hefyd gynnwys arall a allai fod o ddiddordeb i chi :

Gweld hefyd: Mathau o gelfyddyd: yr 11 amlygiad artistig presennol

40 Ffilmiau ar thema LHDT+ i fyfyrio ar amrywiaeth
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.