Ffilm Anghyffredin: crynodeb a chrynodeb manwl

Ffilm Anghyffredin: crynodeb a chrynodeb manwl
Patrick Gray
problemau a heriau. Wrth edrych o gwmpas, mae'n sylweddoli bod ei deulu, ei ffrindiau a'i athrawon hefyd, bob un ohonyn nhw, yn ymladd eubrwydrau personol.

Y pwynt yw hyn: does neb yn "gyffredin" a ninnau i gyd haeddu cael eu canmol, o leiaf unwaith yn eu bywydau.

Mae'r bachgen yn cloi gyda myfyrdod allweddol: i wybod pwy yw pobl mewn gwirionedd, mae'n rhaid i chi edrych yn ofalus!

Crynodeb a trelar o'r ffilm Anhygoel

Awst Mae Pullman yn fachgen 10 oed a gafodd ei eni ag anffurfiad ar ei wyneb. Ar ôl cael ei haddysgu gartref gan ei fam am amser hir, mae Auggie yn dechrau mynd i'r ysgol.

Mae'r cyfnod addasu, sy'n anodd i unrhyw blentyn, yn fwy heriol i rywun y gwahaniaethir yn ei erbyn oherwydd ei olwg, fel y mae yr achos gyda bachgen. Fodd bynnag, nid yw'n fachgen cyffredin...

Gwyliwch, isod, yr ôl-gerbyd a alwyd yn:

Eithriadol

Os ydych chi'n chwilio am ffilm bur, un a fydd yn llenwi'ch calon â gobaith am y byd, ni allwch golli Anhygoel .

Ffilm nodwedd Americanaidd 2017, a gyfarwyddwyd gan Stephen Chbosky, mae’n wers bywyd o’r dechrau i’r diwedd.

Seiliwyd y ffilm ar nofel o’r un enw gan R.J. Palacio, awdur gweithiau i oedolion ifanc, ac yn adrodd hanes bachgen bach arbennig iawn

Rhybudd: o hyn ymlaen, mae'r erthygl yn cynnwys spoilers !

Crynodeb o'r ffilm Anhygoel

Wrth feddwl am Extraordinary, y syniad cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw popeth y gallwn ei ddysgu (neu ei gofio) o'r naratif.

Er gwaethaf cael ond yn 10 oed, mae'r bachgen yn gymeriad llawn doethineb, sy'n tyfu i fyny wedi'i amgylchynu gan gariad a chyngor da gan y teulu.

Mae'r stori'n canolbwyntio ar ei lwybr o esblygiad , gan ddangos beth dysgodd y bachgen eraill a hefyd yr hyn a ddysgodd ganddynt.

Cyrraedd yr ysgol gyda'i deulu

Oherwydd ei ymddangosiad gwahanol, mae Auggie Pullman bob amser wedi cael ei weld ag ddiffyg ymddiriedaeth a hyd yn oed dirmyg gan ei gyfoedion. bechgyn eraill. Roedden nhw'n arfer gwneud sylwadau a jôcs cymedr iawn am ei olwg.

Ceisiai'r teulu, yn enwedig ei fam, weithio ar hunan-barch y bachgen a'i baratoi i ymdopi ag ef. y bwlio yn yr ysgol newydd. I ddechrau, mae Awst yn ceisio cuddio,gwisgo helmed gofodwr.

Mae Mam eisiau ei annog ac mae'n ailadrodd pan fydd eraill yn golygu y gall fod yn berson uwchraddol ac ymateb gydag urddas.

Gweld hefyd: Ras Ffilm!: crynodeb, esboniad a dehongliad

Defnyddio'r dychymyg i ddelio â rhwystrau

Mae Isabel Pullman, mam Auggie, yn allweddol yn ei fagwraeth a hefyd yn y ffordd y mae'n gweld y byd. Mae hi'n ddylunydd ac yn creu bydysawdau o amgylch ei mab. O oedran cynnar, mae hi'n ei ddysgu i ddefnyddio ei ddychymyg.

Mae'r bachgen wedi'i swyno gan y gofod a ffilmiau Stars Wars . Er mwyn bwydo ei freuddwydion, penderfynodd ei fam dynnu sêr ar wal y llofft.

Pan mae ei gydweithwyr yn edrych yn rhyfedd arno, ac yn darged i sylwadau annymunol, mae Auggie yn cofio cyngor ei fam:

Os nad ydych chi'n hoffi ble rydych chi, dychmygwch ble rydych chi eisiau bod.

Felly, mae'r myfyriwr yn wynebu pob camwahaniaethu dim ond er mwyn mynd i ddosbarthiadau Gwyddoniaeth. ffefryn pwnc. Er mwyn goresgyn yr hinsawdd yn y cynteddau, mae'n canolbwyntio ar yr hyn y mae'n ei freuddwydio ar gyfer y dyfodol: bod yn ofodwr.

I helpu gyda'r genhadaeth, mae hyd yn oed yn dychmygu bod yng nghwmni'r cymeriad enwog o'r saga, Chewbacca.

Auggie yn siarad â'i fam ac yn gwrando ar ei chyngor

Pan fydd yn dychwelyd o'r ysgol am y tro cyntaf, mae Auggie yn crio oherwydd bod y bechgyn wedi gwneud sylwadau am y marciau ar ei wyneb

Mae Isabel yn dangos ei chrychau i'w mab ac yn dweud hynnymaen nhw, fel creithiau'r bachgen, yn adrodd straeon am yr hyn maen nhw wedi'i fyw hyd at y pwynt hwnnw. Fodd bynnag, y teimladau fydd yn pennu tynged pob un:

Y galon yw'r map sy'n dangos i ni ble rydyn ni'n mynd, yr wyneb yw'r map sy'n dangos ble rydyn ni wedi bod.

<12

Mae'r geiriau hyn yn tanlinellu rhywbeth mae'r ffilm am ei gofio drwy'r amser: mae hanfod yn werth mwy nag ymddangosiad ac, yn y diwedd, dyna sy'n ein pennu ni.<3

Y wers mewn hunan-hyder oddi wrth y chwaer hynaf

Via yw'r ferch hynaf, a gafodd ei hesgeuluso ychydig gyda genedigaeth ei brawd. Fodd bynnag, ni leihaodd hyn ei chariad tuag ato, na'r awydd a deimlai i'w amddiffyn.

Er ei bod yn ei harddegau cynnil iawn, sy'n osgoi tynnu sylw ati'i hun, mae'n dysgu ei brawd i don'. t crebachu o lygaid neb .

Os edrychant, gadewch iddynt edrych. Ni allwch ymdoddi pan gawsoch eich geni i gael eich sylwi.

Pwysau gweithredoedd dynol a'u hystyr

Yn yr ysgol, mae'r dosbarth yn astudio yn praeseptau ac yn myfyrio ar y dyfyniad hynafol o’r Aifft: “eich gweithredoedd yw eich henebion”. Mae'n golygu mai'r hyn sydd bwysicaf, a'r hyn rydyn ni'n cael ein cofio amdano, yw'r camau rydyn ni'n eu cymryd.

Yn fwy na'r hyn rydyn ni'n ei feddwl neu'n ei ddweud, yr hyn rydyn ni'n ei wneud i eraill sy'n gallu newid y byd.

Mae Auggie wedi'i hynysu'n llwyr oddi wrth ei chyfoedion ac yn cael ei bwlio oddi wrth unohonynt, Julian. Ar y prawf Gwyddoniaeth, mae'n sylweddoli nad yw Jack Will, y cydweithiwr drws nesaf, yn gwybod yr atebion ac yn rhoi twyllwyr iddo: o'r ddeddf hon mae cyfeillgarwch yn cael ei eni. Yn nes ymlaen, mae Auggie yn clywed Jack yn siarad yn wael amdano gyda gweddill y dosbarth ac mae ar ei ben ei hun eto. ar ei ben ei hun amser cinio, yn eistedd wrth ei fwrdd ac yn cyflwyno ei hun.

Mae'r bachgen yn meddwl ei fod allan o drueni ac yn gofyn iddi adael, ond dywed Haf fod angen ffrindiau neis arni hefyd. O'r ystum hwn o empathi , nid yw Pullman ar ei ben ei hun bellach.

Safbwyntiau amrywiol ar yr un stori

Un o agweddau mwyaf diddorol y ffilm yw ei bod yn adrodd y stori. yr un naratif o safbwyntiau amrywiol . Er mai Awst yw'r prif gymeriad, gallwn weld bod y plot yn effeithio ar bawb o'i gwmpas: y fam sy'n rhoi'r gorau i weithio, y chwaer sydd heb sylw, ayb.

Gweld hefyd: Popeth am Pietà, campwaith Michelangelo

Mae hyn yn ein helpu i ddeall bod gan bob stori , o leiaf dwy fersiwn. Ym marn Auggie, roedd Jack yn esgus bod yn ffrind iddo, ond nid oedd byth yn ei hoffi.

Wrth wylio ei fersiwn ef o'r digwyddiadau, sylweddolom ei fod hefyd yn cael ei wahaniaethu yn ei erbyn am fod ganddo lai o arian na'i gydweithwyr a'i fod yn ceisio "ffitio i mewn" " pan wnaeth jôcs am y plentyn newydd.

Amddiffyn a maddau gwir ffrindiau

A dweud y gwir, roedd Jack wir eisiau bod yn ffrindiau gydag Auggie a cheisiodd adennill sawl gwaith ei gyfeillgarwch.eich cyfeillgarwch. Mae'r prif gymeriad, brifo, gwrthod pob ymgais i brasamcanu. Yn ystod prosiect gwyddoniaeth, mae Jack ac Auggie yn cael eu dewis i ffurfio pâr.

Mae Julian, y bwli, yn manteisio ar yr achlysur i fychanu'r bachgen eto. Nawr, fodd bynnag, mae rhywbeth gwahanol yn digwydd: mae Jack yn rhoi ei hun ar y blaen ac yn dechrau amddiffyn ei ffrind.

Mae'r ddau fachgen yn ymladd yn y pen draw ac mae Jac yn ysgrifennu llythyr at y pennaeth yn ymddiheuro. Mae'r cyfarwyddwr yn ymateb, gan ddweud ei fod yn deall ei ochr, gan fod "ffrindiau da yn haeddu cael eu hamddiffyn".

Am y tro cyntaf, amddiffynnodd un o'i gyfoedion Auggie a gwneud hynny. amlwg nad oeddwn yn mynd i oddef mwy o wahaniaethu. Caiff y bachgen ei gyffwrdd gan y weithred ac mae'n sylweddoli bod gan ein ffrindiau weithiau hefyd yr hawl i fethu .

Er ei bod yn anodd adennill ei ymddiriedaeth, profodd Jack i fod yn ffrind cywir ac felly Mae Awst yn penderfynu maddau iddo. Yna, mae'r ddeuawd yn dychwelyd mewn grym ac yn cysegru eu hunain i waith gwyddoniaeth.

Ffyrdd newydd o edrych ar y byd

Auggie a Jack yn creu system taflunio delwedd ac yn creu argraff ar y dosbarth, hefyd yn ennill y safle cyntaf yn y gystadleuaeth wyddoniaeth. Yn raddol, sylweddola'r plant fod y bachgen yn greadigol, doniol a deallus .

O hynny ymlaen, mae ei fwrdd cinio yn dod yn fwyfwy llawn o gymdeithion, sy'n chwerthin ac yn cael hwyl gyda'i gilydd.

Haf hwn,maen nhw'n mynd i wersyll haf a phan fydd bechgyn hŷn yn bygwth Auggie, mae'n dysgu amddiffyn ei hun, gyda chefnogaeth y gang. Yn raddol, daw'n fwyfwy amlwg (i eraill ac iddo'i hun), ei fod yn llawer mwy na'i ymddangosiad .

Pan fo rhieni Julian, y bwli , maent yn cael eu galw yn yr ysgol, maent yn ceisio amddiffyn eu mab. Maen nhw'n dweud bod wyneb Auggie yn frawychus a bod gan y bachgen yr hawl i ddefnyddio ei ryddid mynegiant.

Dylai geiriau Pennaeth yr Ysgol ein hysbrydoli ni i gyd:

Ni all Auggie newid ei ddelwedd, ond gallwn newid ein ffordd o edrych arno.

Dylai'r neges gael ei hailadrodd filiwn o weithiau, hyd nes y caiff ei chymathu: nid oes angen i'r rhai sy'n wahanol newid, cymdeithas yw bod angen i chi dderbyn a deall amrywiaeth .

Monolog olaf: mae gan bawb stori i'w hadrodd

Yn olaf, mae'r ysgol yn trefnu digwyddiad i gyflwyno'r diplomâu ar ddiwedd y flwyddyn honno. Cyn gadael cartref, mae Auggie yn diolch i'w rieni, a'i hanogodd i fentro a chymysgu â'r plant eraill.

Yn y seremoni, mae'n dod i ben i ennill medal anrhydedd, am ei “nerth tawel a orchfygodd galonnau lawer. " . Wrth fynd i fyny ar y llwyfan i dderbyn y fedal, mae'n adlewyrchu mewn monolog mewnol emosiynol.

Mae'n dod i'r casgliad bod gan bawb eu hunigrywiaeth,
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.