അസ്തിത്വവാദം: ദാർശനിക പ്രസ്ഥാനവും അതിന്റെ പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും

അസ്തിത്വവാദം: ദാർശനിക പ്രസ്ഥാനവും അതിന്റെ പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും
Patrick Gray

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ ഉടലെടുക്കുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ദാർശനിക പ്രവാഹമായിരുന്നു അസ്തിത്വവാദം.

ഇതും കാണുക: ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ 14 ആഫ്രിക്കൻ, ആഫ്രോ-ബ്രസീലിയൻ നൃത്തങ്ങൾ

ഈ ന്യായവാദത്തിന്റെ നിരയിൽ, പ്രധാന പ്രമേയം മനുഷ്യരുടെ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിലെ വ്യാഖ്യാനമാണ്. അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം.

അസ്തിത്വവാദത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ജീൻ-പോൾ സാർത്രാണ്, 1960-കളിൽ ഈ ആശയങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിന് വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അസ്തിത്വവാദ തത്വശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം

മനുഷ്യർ സ്വഭാവത്താൽ സ്വതന്ത്രരാണെന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള "സത്ത"ക്ക് മുമ്പ് ആളുകൾ പ്രാഥമികമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും അസ്തിത്വവാദം കണക്കാക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ഇത് ഒരു ദാർശനിക പ്രവാഹമാണ്, അവരുടെ ജീവിതം വ്യക്തികളുടെ മേൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിശയുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുന്നു.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദങ്ങളിൽ അസ്തിത്വവാദ തത്വശാസ്ത്രം ഉയർന്നുവന്നു. ഫ്രഞ്ച് തത്ത്വചിന്തകനായ ഗബ്രിയേൽ മാർസെൽ (1889-1973) ആയിരുന്നു ഈ പദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദി.

എന്നിരുന്നാലും, ലോകത്തെയും വ്യക്തിയെയും കാണുന്ന ഈ രീതി ഇതിനകം ഡാനിഷ് പോലുള്ള മുതിർന്ന ബുദ്ധിജീവികളുടെ കൃതികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോറൻ കീർ‌ക്കെഗാഡ്, ജർമ്മൻ, ഫ്രെഡറിക് നീസ്‌ഷെ, റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ ഫിയോഡർ ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി പോലും. കൂടാതെ, ഈ സ്ട്രാൻഡ് മറ്റൊരു പ്രതിഭാസശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു .

അസ്തിത്വവാദം ഒരു ദാർശനിക "ചലന"ത്തിനപ്പുറം ഒരു "ചിന്തയുടെ ശൈലി" ലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് പറയാം. സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലകൃത്യമായി ഈ പദത്തോടൊപ്പം.

അസ്തിത്വവാദത്തിന്റെ "ഉയരം", വേദന, സ്വാതന്ത്ര്യം, മരണം, അസംബന്ധം, ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഈ ബുദ്ധിജീവികൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത നിരവധി ആശയങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

അസ്തിത്വവാദത്തിന്റെ "ഉയരം" ഫ്രഞ്ച് ജീൻ പോൾ സാർത്രും സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയറും ഫ്രഞ്ച് ചിന്തയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച 1960 കളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

1945-ൽ L'Existentialisme est un humanisme<7-ന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പോലും സാർത് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു>, "അസ്തിത്വവാദം ഒരു ഹ്യൂമനിസം" എന്നതിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിത്തറയുടെ രൂപരേഖ നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകം.

പ്രധാന അസ്തിത്വവാദ തത്ത്വചിന്തകർ

Søren Kierkegaard (1813) -1855)

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലെ ഒരു ഡാനിഷ് ബുദ്ധിജീവിയും തത്ത്വചിന്തകനും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു കീർ‌ക്കെഗാഡ്.

"ക്രിസ്ത്യൻ അസ്തിത്വവാദത്തിന്റെ" മുൻഗാമിയായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തവും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു, ശാശ്വതമായ ആത്മാവ് എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു.

ജനങ്ങൾ തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ശക്തിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാൻ സംസാരത്തിന്റെ ശക്തി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. (കീർ‌ക്കെഗാഡ്)

മാർട്ടിൻ ഹൈഡെഗർ (1889-1976)

ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ച ഹൈഡെഗർ കീർ‌ക്കെഗാഡിന്റെ ആശയങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകനായിരുന്നു.

ഇതും കാണുക: ബെർഗ്മാന്റെ സെവൻത് സീൽ: സിനിമയുടെ സംഗ്രഹവും വിശകലനവും

അവൻ "ആയിരിക്കുന്നു" എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യർ ആരാണെന്നും അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണം. ഈ രീതിയിൽ, ഹൈഡെഗർ പുതിയ ദാർശനിക ആശങ്കകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു,സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

മരണം ഒരു സംഭവമല്ല; അത് അസ്തിത്വപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. (ഹെയ്‌ഡെഗർ)

ഫ്രെഡ്‌റിക് നീസ്‌ഷെ (1844-1900)

ഈ ചിന്തകൻ നിലവിൽ ജർമ്മനിയിലെ പ്രഷ്യയിൽ ജനിച്ചു, ഭാവിയിലെ തത്ത്വചിന്തകരുടെ ചിന്തയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി.

അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച തത്ത്വചിന്ത ദൈവത്തിന്റെ ആശയത്തോടും ക്രിസ്ത്യൻ ധാർമ്മികതയോടും പോരാടി. സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മൂല്യങ്ങളുടെ നവീകരണവും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. "സൂപ്പർമാൻ" ( Übermensch ) എന്ന ആശയം അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, അത് മാനുഷികമായ ഒരു മാതൃക പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധിച്ചു.

അദ്ദേഹം "പരിണാമത്തിന്റെ മൂല്യനിർണ്ണയം" എന്ന് വിളിച്ചതും ചർച്ച ചെയ്തു. മൂല്യങ്ങൾ" , അതിൽ അദ്ദേഹം മനുഷ്യരുടെ മൂല്യങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്തു.

ജീവിതത്തിന് ചേരാത്തതെല്ലാം അതിന് ഭീഷണിയാണ്. (Nieztsche)

Albert Camus (1913-1960)

അൾജീരിയയിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നപ്പോൾ ജനിച്ച ആൽബർട്ട് കാമു, അത്തരമൊരു ലേബൽ നിഷേധിച്ചിട്ടും ഒരു അസ്തിത്വവാദിയായി രൂപപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു തത്ത്വചിന്തകനായി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താരീതി മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ അസംബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, "മാനുഷികമായി അസാധ്യമായ" സന്ദർഭത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്ക് അർത്ഥങ്ങൾ തേടുന്നു.

Em അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികളിലൊന്നായ The Myth of Sisyphus -ൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

ഒരു ഗുരുതരമായ ദാർശനിക പ്രശ്‌നമേ ഉള്ളൂ: ആത്മഹത്യ. എന്ന അടിസ്ഥാന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക എന്നതാണ് ജീവിതം ജീവിക്കാൻ യോഗ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് വിലയിരുത്തുകതത്ത്വചിന്ത.

ജീൻ-പോൾ സാർത്ര (1905-1980)

തത്ത്വചിന്തകൻ ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വവാദ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി.

സാർത്ർ എന്നത് തത്ത്വചിന്തയുടെ ഈ വശത്തിന്റെ ഭാരമുള്ള ഒരു പേരാണ്, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ഫ്രഞ്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ.

നരകം മറ്റ് ആളുകളാണ്. (സാർത്രെ)

വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അറിവ് ആഴത്തിലാക്കുക: സാർത്രും അസ്തിത്വവാദവും.

സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ (1908-1986)

ഒരു ഫ്രഞ്ച് തത്ത്വചിന്തകനും ആക്ടിവിസ്റ്റും ആയിരുന്നു. അസ്തിത്വവാദ ബുദ്ധിജീവികളുടെ സംഘത്തെയും അദ്ദേഹം സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവൾ ഈ ചിന്താധാര ഉപയോഗിച്ചു.

അറിയപ്പെടുന്ന വാചകം അവളുടേതാണ്:

നിങ്ങൾ അല്ല ഒരു സ്ത്രീയായി ജനിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയായി മാറുന്നു.

ചിന്തകനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, വായിക്കുക: സിമോൺ ഡി ബ്യൂവോയർ: ജീവചരിത്രവും പ്രധാന കൃതികളും
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.