സ്വയം അറിയുക എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം

സ്വയം അറിയുക എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം
Patrick Gray

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ലിപ്യന്തരണം ചെയ്‌ത ഗ്രീക്കിൽ (ഒറിജിനലിൽ) gnōthi seauton (ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് "നിങ്ങളെ അറിയുക" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു) എന്നാണ് ഈ വാചകം.

പ്രാർത്ഥന ഇതിനകം സോക്രട്ടീസ് , തേൽസ് ഓഫ് മിലറ്റസും പൈതഗോറസും. ഡെൽഫി സങ്കേതത്തിന്റെ (പുരാതന ഗ്രീസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന) പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിലവിലുള്ള ലിഖിതത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം കൃത്യമായി അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

"നിങ്ങളെത്തന്നെ അറിയുക"

പുരാതന ഗ്രീക്കുകാരുടെ പ്രതിബിംബത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡെൽഫി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ "നിങ്ങളെ അറിയുക" എന്ന വാചകം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതും കാണുക: പോപ്പ് ആർട്ടിന്റെ 6 പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

ഗ്രീസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡെൽഫി നഗരത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോളോ, വെളിച്ചത്തിന്റെയും യുക്തിയുടെയും യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെയും ദൈവം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരി.

ഡെൽഫിയുടെ ഒറാക്കിൾ.

ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ഈ പദപ്രയോഗം nosce te ipsum<2 എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു> കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളെ അറിയുക . നിർവ്വഹിച്ച വിവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ച്, "നിങ്ങളെത്തന്നെ അറിയുക" പോലെയുള്ള ചില വകഭേദങ്ങളുണ്ട്.

ഈ വാക്യത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ല, സോക്രട്ടീസ്, പൈതഗോറസ്, ഹെരാക്ലിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ താൽസ് ഓഫ് മിലേറ്റസ് പോലും.

"നിങ്ങളെത്തന്നെ അറിയുക" എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം

സ്വയം അറിവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സ്വയം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വന്തം ആഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനും പ്രാർത്ഥന വായനക്കാരനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തോടൊപ്പം.

ഇതും കാണുക: ദി പ്രിൻസസ് ആൻഡ് ദി പീ: ഫെയറി ടെയിൽ അനാലിസിസ്

ഈ ചിന്താഗതി സോക്രട്ടീസ് പ്രചരിപ്പിച്ചതിനോട് യോജിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്തത്ത്വചിന്തകൻ, ഒരു മനുഷ്യനും ബോധപൂർവ്വം തിന്മയുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് സ്വയം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്.

"നിങ്ങളെത്തന്നെ അറിയുക" എന്ന പ്രയോഗത്തിന് സാധ്യമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഒന്നിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. ഇത് ഒരുതരം മുന്നറിയിപ്പായി വർത്തിക്കും (സൂക്ഷ്മതയോടെയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിധികൾ അറിയുക എന്നതിന്റെയും അർത്ഥത്തിൽ) കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുമായി നന്നായി ഇടപെടുന്നതിന് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ലളിതമായ ക്ഷണം നിർദ്ദേശിക്കാനും കഴിയും.

ഉണ്ട്. സ്വയം അറിയുന്നതിനുമപ്പുറമാണ് ഈ വാചകം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവർ. ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് "നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക" എന്നും അർത്ഥമാക്കാം, വിഷയത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ശരിയാക്കാൻ ഭൂതകാലത്തിന്റെ സ്മരണ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

സാധ്യമായ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം "കോസ്മോസിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയുക", നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും.

സംഗ്രഹത്തിൽ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഒരു അദ്വിതീയമായ വ്യക്തിഗത അർത്ഥത്തിലും അന്തിമ കൂട്ടായ ലക്ഷ്യത്തിലും ചിന്തിക്കാം.

സമ്പൂർണ വാചകം, വാസ്തവത്തിൽ, "നിങ്ങളെത്തന്നെ അറിയുക, നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തെയും ദൈവങ്ങളെയും അറിയും" എന്നതാണ്, തത്ത്വചിന്തയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിശാലമായ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു.

Mēdén Ágan : മറ്റൊരു മുദ്രാവാക്യം ഡെൽഫി സാങ്ച്വറിയിൽ

ഗ്നോത്തി സീഔട്ടണിനൊപ്പം ഡെൽഫിയിലെ സാങ്ച്വറിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഡൻ അഗാൻ ആണ്, പോർച്ചുഗീസിൽ അതിനർത്ഥം "അധികമായി ഒന്നുമില്ല" എന്നാണ്. പ്രോട്ടഗോറസിൽ, പ്ലേറ്റോ രണ്ട് ലാക്കോണിക് പഠിപ്പിക്കലുകളെ പ്രശംസിച്ചുഡെൽഫിയിൽ ഉണ്ട്.

സൂക്ഷ്മമായി, ഗ്രീക്കുകാർ എങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവിതം നയിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തത്ത്വചിന്താപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രണ്ട് ഹ്രസ്വമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ആദ്യത്തെ പ്രതിഫലനം ("നിങ്ങളെത്തന്നെ അറിയുക") ഒന്നിലധികം വായനകൾ ഉണ്ടാകാം. രണ്ടാമത്തേത് ("അധികമായി ഒന്നുമില്ല") കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായ ഒരു പഠിപ്പിക്കലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു: ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക, ഒരു ശീലത്തിന്റെ ബന്ദിയാക്കരുത്.

സോക്രട്ടീസും ഒറാക്കിളും

ചരിത്രം പുരാതന ഗ്രീസിൽ സത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് ഒറാക്കിളിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു. ഒറാക്കിൾ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു, അതിനെ സിബിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

സോക്രട്ടീസ്, തന്റെ വലിയ ജ്ഞാനത്തിന് പേരുകേട്ടവനും തത്ത്വചിന്തയുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് ഏഥൻസിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി, കാരണം അദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവനെത്തന്നെ ഒരാളായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ.

ഒറാക്കിൾ, അവന്റെ സംശയം ലഭിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചു: "നിനക്കെന്തറിയാം?". സോക്രട്ടീസ് മറുപടി പറയുമായിരുന്നു, "എനിക്ക് ഒന്നുമറിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം". വിനീതനായ തത്ത്വചിന്തകന്റെ ഉത്തരം കേട്ട് ഒറാക്കിൾ എതിർത്തു: "സോക്രട്ടീസ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയാണ്, കാരണം തനിക്കറിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ."

സോക്രട്ടീസിന്റെ പ്രതിമ .

Matrix

സിനിമയിലെ വാചകം 1999 ജൂണിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ Matrix എന്ന സാഗയുടെ ആദ്യ സിനിമ കണ്ടവർ ഒരു രംഗം ഓർക്കണം. ഇതിൽ നിയോ ആദ്യമായി ഒറാക്കിളിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു.

നിയോയെ (കീനു റീവ്സ് അവതരിപ്പിച്ചത്) ഗൈഡ് മോർഫിയസ് (ലോറൻസ് ഫിഷ്ബേൺ അവതരിപ്പിച്ചത്) കേൾക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി.ഒറാക്കിൾ (ഗ്ലോറിയ ഫോസ്റ്റർ). അവിടെ "നിങ്ങളെത്തന്നെ അറിയുക" എന്ന പ്രതിഫലനം അവനിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഇതും അറിയുക
Patrick Gray
Patrick Gray
പാട്രിക് ഗ്രേ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനും സംരംഭകനുമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകത, നൂതനത്വം, മനുഷ്യ ശേഷി എന്നിവയുടെ വിഭജനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുണ്ട്. "പ്രതിഭകളുടെ സംസ്കാരം" എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടീമുകളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സർഗ്ഗാത്മക സംസ്കാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനവും പാട്രിക് സഹസ്ഥാപിച്ചു. ഫോർബ്സ്, ഫാസ്റ്റ് കമ്പനി, എന്റർപ്രണർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള പാട്രിക്, സ്വന്തം കഴിവുകൾ തുറക്കാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളുമായി ശാസ്ത്ര-അധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രചനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.