Edvard Munch a'i 11 cynfas enwog (dadansoddiad o'r gweithiau)

Edvard Munch a'i 11 cynfas enwog (dadansoddiad o'r gweithiau)
Patrick Gray

Ganed Edvard Munch, un o gynrychiolwyr mwyaf Mynegiantiaeth, yn Norwy, ym 1863. Roedd ganddo hanes personol cythryblus iawn, ond yn y diwedd llwyddodd i oresgyn anawsterau bydol i ymuno â neuadd arlunwyr mwyaf y gorllewin.

Darganfyddwch yn awr yr un ar ddeg o baentiadau syfrdanol o'r athrylith mynegiadol hwn. Am resymau didactig, mabwysiadwyd arddangosiad y sgriniau o drefn gronolegol.

1. Y plentyn sâl (1885-1886)

Paentiwyd rhwng 1885 a 1886, y cynfas Mae'r plentyn sâl yn cyfleu llawer o blentyndod yr arlunydd ei hun. Yn ifanc, collodd Munch ei fam a'i chwaer Sophie i'r diciâu. Er bod tad yr arlunydd yn feddyg, ni allai wneud dim i atal marwolaeth ei wraig a'i ferch. Cafodd yr arlunydd ei hun blentyndod wedi'i nodi gan y clefyd. Gwnaeth y golygfeydd gymaint o argraff ar Munch nes i'r un ddelwedd gael ei phaentio a'i hailbeintio dros 40 mlynedd (gwnaed y fersiwn gyntaf ym 1885 a'r olaf ym 1927).

2. Melancholia (1892)

Yn y blaendir mae dyn ar ei ben ei hun yng nghanol tirwedd traeth. Mae'r cynfas yn rhan o gyfres o baentiadau wedi'u gwneud â thonau tywyll a chyda'r un prif gymeriad ing. Dywedir ei fod yn Jappe Nilssen, ffrind agos i Munch, a oedd yn mynd trwy gyfnod anhapus yn ei fywyd cariad. Mae'r dirwedd yn un o Åsgårdstrand, arfordir Norwy. Mae'r paentiad gwreiddiol yn GenedlaetholGallery Munch, yn Oslo.

3. The Scream (1893)

Gweler hefyd Ystyr y paentiad The Scream gan Edvard Munch 20 o weithiau celf enwog a'u chwilfrydedd Mynegiadaeth: prif weithiau ac artistiaid 13 o straeon tylwyth teg a thywysogesau plant i gysgu (sylw)

Wedi'i baentio ym 1893, The Scream oedd y gwaith a oedd yn ymgorffori'r arlunydd Norwyaidd yn bendant. Gan fesur dim ond 83 cm wrth 66 cm, mae'r cynfas yn cynnwys dyn mewn anobaith a phryder dwfn. Yng nghefndir y ddelwedd, mae hefyd yn bosibl arsylwi dau ddyn pell arall. Mae'r awyr a baentiwyd gan Munch yn aflonyddu. Gwnaeth yr arlunydd bedair fersiwn o'r un ddelwedd hon, y cyntaf ohonynt ym 1893, wedi'i wneud mewn olew, a'r tri arall â thechnegau gwahanol. O'r pedair fersiwn hyn, mae tri mewn amgueddfeydd a daeth un i feddiant dyn busnes o America a rannodd tua 119 miliwn o ddoleri i fynd â'r campwaith adref.

Darllenwch y dadansoddiad manwl o'r paentiad The Scream.

4. The Storm (1893)

Paentiwyd ym 1893, yn yr un flwyddyn â The Scream, ac mae'r cynfas, yn union fel y rhagflaenydd, yn dangos cymeriadau sy'n gorchuddio eu clustiau eu hunain. Mae'r storm yn darlunio tirwedd Åsgårdstrand, pentref arfordirol Norwyaidd lle roedd yr arlunydd yn arfer treulio ei hafau. Mae'r paentiad yn mesur 94 cm wrth 131 cm ac yn perthyn i gasgliad MOMA (Efrog Newydd).

5. Cariad a Phoen (1894)

Daeth y paentiad a elwid yn wreiddiol Cariad a Phoen hefyd yna elwir The Vampire ac fe'i dangoswyd am y tro cyntaf yn Berlin yn y flwyddyn 1902. Roedd y cynfas yn gwarthu cymdeithas trwy ddarlunio gwraig yn brathu ac yn cofleidio dyn ar yr un pryd. Beirniadwyd y paentiad yn fawr gan y cyhoedd a chan feirniaid arbenigol, ac wythnos ar ôl ei arddangos, caewyd yr arddangosfa.

6. Pryder (1894)

Paentiwyd y paentiad ym 1984, ac mae’n enghraifft ragorol o’r mudiad mynegiadol. Gan rannu llawer o debygrwydd â'r enwog The Scream, mae'r cynfas yn arddangos yr un awyr arswydus wedi'i phaentio mewn arlliwiau oren-goch. Mae nodweddion y cymeriadau yn wyrdd ac yn anobeithiol, gyda llygaid llydan. Mae pob un yn gwisgo siwtiau du ac mae'r dynion yn gwisgo hetiau top. Mae'r gwaith yn mesur 94 cm wrth 73 cm ac ar hyn o bryd mae'n perthyn i gasgliad Amgueddfa Munch.

7. Madonna (1894-1895)

Paentiwyd y cynfas dadleuol Madonna rhwng 1894 a 1895, yn ôl y sôn, yn portreadu Mair, mam Iesu, o safbwynt braidd yn anarferol. Mae Maria de Munch yn ymddangos fel dynes noeth a chyfforddus ac nid fel gwraig ddigalon a dihalog fel y gwelir hi fel arfer. Mae'n olew ar gynfas sy'n mesur 90 cm wrth 68 cm. Yn 2004 cafodd y llun ei ddwyn o Amgueddfa Munch. Ddwy flynedd yn ddiweddarach daethpwyd o hyd i'r gwaith ac ystyriwyd bod twll bach yn anadferadwy.

8. A Dança da Vida (1899)

Y cynfas Mae A Dança da Vida, a baentiwyd ym 1899, wedi'i gosod ynpêl a gynhaliwyd yng ngolau'r lleuad. Mae lleuad a adlewyrchir yn y môr i'w gweld yng nghefndir y ddelwedd, tra bod y cymeriadau'n dawnsio mewn parau. Mae'n werth sôn am bresenoldeb dwy fenyw unig, un ar bob pen i'r paentiad. Y dirwedd a ddangosir yw tirwedd Åsgårdstrand, pentref arfordirol Norwyaidd. Mae'r paentiad yn rhan o gasgliad Amgueddfa Munch, Oslo.

9. Mwg Trên (1900)

Paentiwyd y cynfas ym 1900, ac mae'n baentiad olew yn mesur 84 cm wrth 109 cm. Roedd yn rhan o gyfres o dirluniau a beintiwyd gan yr arlunydd ar ddechrau'r ganrif, yn cydgysylltu natur a chynnyrch ymyrraeth ddynol. Mae'r mwg a ryddhawyd a lleoliad y trên yn rhoi'r argraff i'r gwyliwr fod y cyfansoddiad, mewn gwirionedd, yn symud. Mae'r cynfas yn perthyn i gasgliad Amgueddfa Munch, Oslo.

10. Arfordir gyda'r tŷ coch (1904)

> Wedi'i baentio ym 1904, mae'r cynfas unwaith eto yn dod â phentref arfordirol Norwyaidd Åsgårdstrand yn thema iddo, lle treuliodd yr artist fisoedd cynnes y dref. y flwyddyn. Wedi'i wneud mewn paent olew, mae'r paentiad yn 69 cm wrth 109 cm o faint. Nid oes gan y ddelwedd unrhyw ffigwr dynol, mae'n darlunio'r dirwedd arfordirol yn unig. Mae'r paentiad ar hyn o bryd yn Amgueddfa Munch, Oslo.

11. Gweithwyr ar eu ffordd adref (1913-1914)

Wedi’i baentio rhwng 1913 a 1914, mae’r cynfas yn enfawr, yn mesur 222 cm wrth 201 cm ac yn cynrychioli gweithwyr ar ôl diwedd eu swydd. oriau, yn dychwelyd adref. Y Bwrddmae'n darlunio'r stryd orlawn, llu o bobl flinedig eu golwg, i gyd yn gwisgo dillad a hetiau tebyg iawn. Mae'r gwaith ar hyn o bryd yn rhan o gasgliad Amgueddfa Munch.

Darganfod bywgraffiad yr arlunydd Edvard Munch

Ganed ar 12 Rhagfyr, 1863 yn Loten, Norwy. Roedd Edvard yn ail blentyn i feddyg milwrol (Christian Munch) a gwraig tŷ (Cathrine). Yr oedd yn byw ym mynwes teulu mawr: yr oedd ganddo dri brawd a chwaer.

Dechreuodd anffawd yr arlunydd yn gynnar, pan oedd Munch yn bum mlwydd oed bu ei fam farw o'r darfodedigaeth. Helpodd chwaer ei fam, Karen Bjolstad, i gefnogi'r teulu. Ym 1877, bu farw Sophie, chwaer Munch, hefyd o'r diciâu.

Ym 1879, aeth Edvard i'r Coleg Technegol i fod yn beiriannydd, ond y flwyddyn ganlynol, rhoddodd y gorau i addysg ffurfiol i ddilyn ei yrfa fel peintiwr. Ym 1881, ymunodd â'r Ysgol Gelf a Dylunio Frenhinol i hybu ei ddoniau. Fel arlunydd, bu'n gweithio gyda phaentio, lithograff a thorri pren.

Gweld hefyd: Film Up: Anturiaethau uchel - crynodeb a dadansoddiad

Edvard Munch ym 1926.

Gweld hefyd: 1984 George Orwell: Crynodeb, Dadansoddiad, ac Esboniad o'r Llyfr

Llwyddodd i rentu, ym 1882, ei stiwdio beintio gyntaf. Y lleoliad a ddewiswyd oedd Oslo. Y flwyddyn ganlynol gwahoddwyd ef i gymryd rhan yn Arddangosfa Hydref Oslo, lle daeth yn fwy amlwg.

Er iddo gael ei eni yn Norwy, treuliodd ran dda o'i fywyd yn yr Almaen. Dylanwadwyd arno hefyd gan gelfyddyd Ffrainc (yn arbennig gan Paul Gauguin), yn 1885 teithioddi Baris.

Roedd yn un o enwau mawr mynegiantiaeth Almaeneg ac Ewropeaidd. Cafodd hanes bywyd aflonydd: plentyndod trasig, problemau alcoholiaeth, materion cariad cythryblus.

Mae ei waith yn adlewyrchu, mewn ffordd, ddramâu'r artist ei hun, yn ogystal â'i ymrwymiadau gwleidyddol a chymdeithasol.

"Rydym eisiau mwy na dim ond ffotograff o natur. Nid ydym am beintio lluniau tlws sy'n hongian ar waliau salonau. Rydym am greu, neu o leiaf gosod y sylfeini ar gyfer, celf sy'n rhoi rhywbeth i ddynoliaeth. Celf sy'n swyno ac "

Edvard Munch

Ym 1892, enillodd enwogrwydd arbennig diolch i gau arddangosfa Verein Berliner Künstler, wythnos ar ôl ei hagor. Yno roedd wedi arddangos ei gynfas Vapiro, a achosodd feirniadaeth gref gan y cyhoedd a'r beirniaid. Y flwyddyn ganlynol, ym 1893, peintiodd ei baentiad enwocaf: The Scream.

Roedd, mewn ffordd, yn ddioddefwr Natsïaeth. Rhwng diwedd y 1930au a dechrau'r 1940au, cafodd ei weithiau eu symud o amgueddfeydd yn yr Almaen trwy orchymyn Hitler, a oedd yn dadlau nad oedd y darnau yn rhoi gwerth ar ddiwylliant yr Almaen.

Nid yn unig roedd Munch yn dioddef o erledigaeth wleidyddol , datblygodd hefyd broblemau llygaid a oedd yn ddiweddarach yn ei atal rhag peintio. Bu farw yn wyth deg un oed, ar Ionawr 23, 1944, yn Norwy.

Yr AmgueddfaMunch

A elwir hefyd yn Munchmuseet, mae llawer o weithiau'r arlunydd o Norwy wedi'u lleoli yn yr amgueddfa yn Oslo sy'n dwyn ei enw. Urddwyd y sefydliad yn 1963, union gan mlynedd ar ôl genedigaeth Edvard Munch.

Cafodd y paentiadau a adawyd i'r amgueddfa eu hanfon ymlaen diolch i ewyllys yr arlunydd, a roddodd tua 1100 o baentiadau, 15500 o brintiau, 6 cerfluniau a 4700 o frasluniau yn ogystal â nifer o wrthrychau personol (llyfrau, dodrefn, ffotograffau)

Yn 2004, dioddefodd yr amgueddfa ddau anafedig mawr, a chafodd y cynfasau The Scream a Madonna eu dwyn. Cafodd y ddau eu hadennill yn ddiweddarach.

Gweler hefyd
    Patrick Gray
    Patrick Gray
    Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.