Tale Missa do Galo gan Machado de Assis: crynodeb a dadansoddiad

Tale Missa do Galo gan Machado de Assis: crynodeb a dadansoddiad
Patrick Gray

Cyhoeddwyd y stori fer "Missa do Galo", gan Machado de Assis, yn wreiddiol yn 1893, ac fe'i cynhwyswyd yn ddiweddarach yn y gwaith Páginas Recolhidas, yn 1899. Mae'n naratif byr, wedi'i osod mewn a gofod yn unig, gyda dim ond dau gymeriad perthnasol; fodd bynnag, dyma un o destunau enwocaf yr awdur.

Crynodeb o'r plot

Mae Nogueira, yr adroddwr, yn cofio noson yn ei ieuenctid a'r sgwrs a gafodd gyda gwraig hŷn, Conceição . Yn ddwy ar bymtheg oed, gadawodd Mangaratiba am Rio de Janeiro, gyda'r bwriad o gwblhau astudiaethau paratoadol. Arhosodd yn nhŷ Meneses, a oedd wedi bod yn briod â chefnder iddo a phriodi Conceição mewn ail briodas.

Bob wythnos, dywedodd Meneses y byddai'n mynd i'r theatr ac yn godinebu, rhywbeth y mae pawb ynddo roedd y tŷ yn gwybod: ei fam-yng-nghyfraith , Nogueira a hyd yn oed y fenyw ei hun. Dewisodd yr adroddwr, er ei fod eisoes ar wyliau ysgol, aros yn Rio de Janeiro yn ystod y Nadolig i fynychu Offeren Hanner Nos yn y Llys. Wedi cytuno â chymydog y byddai'n ei ddeffro fel y gallent fynd i'r offeren gyda'i gilydd, roedd Nogueira yn aros ac yn darllen yn yr ystafell fyw.

Gweld hefyd: Celf Gothig: haniaethol, ystyr, peintio, gwydr lliw, cerflunwaith

Y noson honno, roedd Meneses wedi mynd i gwrdd â'i feistres a Conceição, yn effro ar yr awr hwyr honno, ymddangosodd yn yr ystafell a dechrau siarad â'r dyn ifanc. Maen nhw'n siarad am wahanol bynciau ac mae Nogueira yn colli golwg ar amser ac yn anghofio am offeren. Daw'r sgwrs i ben pan fydd y cymydog yn curo'n sydynar y cwarel ffenest, gan alw'r adroddwr a'i atgoffa o'i ymrwymiad.

Dadansoddiad a dehongliad o'r stori

Stori a adroddir yn y person cyntaf yw hon, lle mae Nogueira yn cofio ei gyfarfyddiad byr gyda Conceição, a adawodd atgof cryf ond hefyd y amheuaeth am yr hyn a ddigwyddodd rhyngddynt y noson honno.

Yn union yn y frawddeg gyntaf, “Ni allwn fyth ddeall y sgwrs a gefais gyda dynes , blynyddoedd lawer, cyfrifais ddwy ar bymtheg, hi ddeg ar hugain. mae'r darllenydd yn cael gwybod am natur cryptig a dirgel y cyfarfyddiad.

Amser gweithredu

Mae'r naratif yn ôl-weithredol, yn adrodd digwyddiadau a ddigwyddodd yn y gorffennol . Ni wyddom pa mor hen yw'r adroddwr ar yr adeg y mae'n ysgrifennu, dim ond ei fod eisoes yn oedolyn ac yn parhau i feddwl tybed beth oedd bwriadau Conceição y noson honno.

Mae'n ymddangos bod ei gof yn methu mewn perthynas â nifer o fanylion am y bennod, gan ddechrau erbyn y dyddiad ei hun, gan ei bod yn nodi ei bod ar Noswyl Nadolig o "1861 neu 1862".

Gofod y weithred

Mae'r weithred yn digwydd yn Rio de Janeiro , lle roedd y Cwrt Mae popeth sy'n cael ei adrodd yn digwydd yn nhŷ Meneses, yn fwy penodol yn yr ystafell fyw Mae'r disgrifiad yn cyfeirio at dŷ bourgeois , wedi'i addurno â soffas, cadeiriau breichiau a soffas Mae'r ddau ddarlun o ffigurau benywaidd, un ohonynt Cleopatra, sy'n ymddangos fel pe baent yn rhoi hinsawdd arbennig o anweddusrwydd i'r gofod sy'n cyferbynnu â'r hinsawdd dybiedig.purdeb Conceição.

Y wraig ei hun sy'n tynnu sylw at y ffaith hon, gan ddweud bod "yn well ganddi ddwy ddelw, dau sant" ac nad yw hi'n meddwl ei bod yn briodol iddynt fod "mewn teulu cartref". Felly, gallwn ddehongli'r paentiadau fel symbolau o awydd Conceição, wedi'u gormesu gan bwysau cymdeithas.

Gweld hefyd: Nodweddion Moderniaeth

Conceição a Meneses: priodas a chonfensiynau cymdeithasol

Y cwpl, a oedd yn byw gyda'u mam-yn -law a dwy gaethwas benywaidd , yn croesawu Nogueira pan symudodd i Rio de Janeiro . Yr oedd y teulu yn byw yn ol yr "hen arferion": "Am ddeg o'r gloch yr oedd pawb yn eu hystafelloedd; am hanner awr wedi deg yr oedd y tŷ yn cysgu".

Byw yn ôl egwyddorion moesol traddodiadol a cheidwadol , yn gyffredin ar y pryd, roedd y cwpl yn atgynhyrchu ymddygiad annheg a rhywiaethol.Roedd gan Meneses gariad, yr oedd yn cyfarfod ag ef yn wythnosol, a bu'n rhaid i'r wraig ymddiswyddo a derbyn y brad dawel, rhag achosi sgandal.

Am Meneses ychydig iawn a wyddom, ar wahân i'w diffyg disgresiwn gyda gwraig sydd wedi gwahanu Am Conceição, gwyddom iddi gael ei gadael ar ei phen ei hun ar Noswyl Nadolig, y penderfynodd ei gŵr ei dreulio gyda'i feistres, efallai oherwydd pwysau'r dyddiad, neu oherwydd blinder a gwrthryfel gyda'r sefyllfa, mae hi'n penderfynu dod yn nes at Nogueira, er nad yw'r godineb yn dwyn ffrwyth.

Mae'n cadarnhau, fodd bynnag, oerfelgarwch hi. priodas a'r awydd ymhlyg i ymwneud â dyn arall. Gwiriwch yn ddiweddarach,pan fydd Meneses yn marw o apoplexy a Conceição yn priodi ei glerc llwg.

Conceição a Nogueira: awgrymiadau o awydd ac erotigiaeth

Y ddeialog rhwng y ddau

Tra bod Nogueira yn darllen Roedd Don Quixote yn aros am offeren, ymddangosodd Conceição yn yr ystafell, eistedd i lawr gyferbyn ag ef a gofyn "Ydych chi'n hoffi nofelau?". Gallai'r cwestiwn, sy'n ymddangos yn ddiniwed, gario ystyr cudd , tebygolrwydd sy'n ymddangos yn cryfhau wrth i'r sgwrs fynd yn ei blaen.

Dechreuon nhw drwy siarad am lyfrau a dilynodd y pynciau un ar ôl y llall Mewn ffordd braidd ar hap, fel petai'r hyn oedd yn wirioneddol bwysig yn aros yno, gyda'n gilydd. Mae fel petai'r ddeialog ond yn gweithio fel esgus i rannu'r eiliad honno o agosatrwydd.

Pan fydd yr adroddwr yn cyffroi ac yn siarad yn uwch, buan y mae hi'n dweud wrtho “Arafach! Gall mam ddeffro.”, gan gadarnhau'r hinsawdd o gyfrinachedd a pheth perygl yr oeddent ynddo, gan na fyddai'n briodol i wraig briod fod yn siarad â dyn ifanc yr adeg honno o'r nos.<3

Y awydd cudd

Er gwaethaf ei ddiffyg profiad a'i ddryswch gweladwy ynghylch yr hyn oedd yn digwydd, sylwodd Nogueira na chymerodd Conceição ei llygaid oddi arno. A hefyd ei fod "o bryd i'w gilydd yn rhedeg ei dafod dros ei wefusau, i'w gwlychu", mewn ystum ensyniadol na allai ei anwybyddu.

Trwy'r adrodd, sylweddolwn fod y syllu arRoedd Nogueira hefyd yn sefydlog ar wraig Meneses, yn talu sylw iddi bob tro. Edmygwch bob manylyn : dylanwad ei chorff wrth gerdded, ei breichiau, hyd yn oed "traed ei sliperi", trosiad posibl am ei bronnau. Os o'r blaen, roedd wyneb Conceição yn "gyfareddol, nid yn bert nac yn hyll", yn sydyn "mae'n brydferth, mae'n brydferth iawn".

Rydym yn dyst i drawsnewidiad Conceição yng ngolwg Nogueira, sy'n gadawodd rhag ei ​​gweld fel "sant" a dechreuodd ei gweld fel dynes ddeniadol, a "barodd iddo anghofio'r offeren a'r eglwys".

Torrwyd y cyfarfod gan y cymydog, a churodd ar wydr y ffenestr. galw Nogueira i'r offeren ganol nos. Unwaith yn yr eglwys, ni allai'r adroddwr anghofio'r hyn a brofodd: "rhyngodd ffigwr Conceição fwy nag unwaith, rhyngof fi a'r offeiriad".

Trannoeth, roedd hi'n ymddwyn yn normal, "naturiol, anfalaen, heb unrhyw beth oedd yn ei hatgoffa o'r sgwrs y diwrnod cynt", fel pe na bai dim o hynny'n real.

Ystyr "Missa do Galo": Machado de Assis a Naturiaeth

Yn y stori hon, mae dylanwadau naturiaethol i’w gweld: hoffter disgrifiadau seicolegol dros rai corfforol, archwilio rhywioldeb a’r psyche dynol , eu chwantau cudd a’u hymddygiad nad ydynt yn cael eu derbyn yn gymdeithasol .

Er bod y chwedl yn ymdrin, mewn rhyw ffordd, â thema godineb (nid yn unig Meneses gyda'i gariad ond hefyd Conceição gydaNogueira), yr unig gysylltiad corfforol rhyngddynt oedd cyffyrddiad ysgafn ar yr ysgwydd.

Fel hyn, nid oedd dim cyflawniad o'r awydd a deimlent am eu gilydd; nid yr hyn sy'n berthnasol yma yw'r hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd, ond yr hyn a allai fod wedi digwydd .

Mae machado de Assis, yn ei arddull hynod iawn, yn gwrthwynebu cysegredig a halogedig, ewyllys a gwaharddiad, chwant cnawdol a ymrwymiad moesol yn goeth. Felly, mae'r testun hwn gyda thema ymddangosiadol syml (dau berson yn siarad, yn ystod y nos) yn troi'n naratif sy'n llawn symbolau. Am yr holl resymau hyn, mae "Missa do Galo" yn parhau i fod yn un o ysgrifau enwocaf yr awdur.

Prif Gymeriadau
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.