Celf Eifftaidd: Deall Celf Ddiddordeb yr Hen Aifft

Celf Eifftaidd: Deall Celf Ddiddordeb yr Hen Aifft
Patrick Gray

Deallwn fel celfyddyd hynafol yr Aifft yr holl amlygiadau artistig a gynhyrchwyd gan y bobl hyn, rhwng y blynyddoedd 3200 CC. tua 30 CC.

Ar lan Afon Nîl, sy'n sylfaenol i'w thwf a'i hesblygiad, y ganed un o'r gwareiddiadau pwysicaf a mwyaf gwreiddiol erioed: yr Hen Aifft.

Roedd celf yr Aifft yn bennaf ar ffurf peintio, cerflunwaith a phensaernïaeth, gyda chysylltiad agos â chrefydd , yr echel yr oedd y system gymdeithasol gyfan yn troi o'i hamgylch. Yna roedd gan fynegiant artistig y swyddogaeth o ddod â bodau dynol a duwiau yn nes at ei gilydd, gan adlewyrchu rheolau crefyddol amrywiol.

Cafodd ei hangori hefyd yn y syniad o farwolaeth fel llwybr i awyren arall, lle'r oedd y pharaoh (a oedd â phwerau o gymeriad dwyfol), gallai eu perthnasau a hefyd y pendefigion barhau i fodoli.

Mwgwd marwolaeth Tutankhamun, 1323 CC

Am y rheswm hwn, bu'n rhaid diogelu eu cyrff trwy mymieiddio a hefyd yn cynhyrchu gwrthrychau ar gyfer y realiti newydd hwn a fyddai'n dod. Dyma sut y daeth celf angladdol i'r amlwg, gyda'r cerfluniau, ffiolau a phaentiadau oedd yn addurno'r beddrodau.

Roedd y creadigaethau hyn yn cynrychioli'r duwiau a'r pharaohiaid, gan adrodd am benodau mytholegol, digwyddiadau gwleidyddol ac eiliadau o hanes. bywyd bob dydd, tra'n adlewyrchu hierarchaeth a threfniadaeth gymdeithasol y cyfnod.

Yn dilyn set anhyblyg iawno normau a technegau cynhyrchu, ymhlith y rhai yr oedd y gyfraith ffryntedd mewn peintio yn sefyll allan, roedd yr artistiaid yn ddienw ac yn cyflawni tasg a ystyrid yn ddwyfol.

Er bod y rheolau hyn wedi arwain at orchwyl mawr. parhad dros y canrifoedd , daeth y cyfnodau hanesyddol amrywiol â mân newidiadau a datblygiadau arloesol yn y ffyrdd y creodd yr Eifftiaid.

Yn yr Hen Ymerodraeth (3200 CC hyd 2200 CC.), pensaernïaeth wedi'i nodi gan ymgymeriadau mawr a oedd yn bwriadu arddangos pŵer y pharaoh, megis y Sffincs a phyramidiau Giza. Eisoes yn y Deyrnas Ganol (2000 CC i 1750 CC), roedd paentio a cherflunio i'r canol.

Paentio ar feddrod Nebamun, sy'n darlunio cerddorion a dawnswyr

Ar y naill law, dangoson nhw ddelweddau delfrydol o'r teulu brenhinol; ar y llaw arall, dechreuasant gynnwys ffigurau o'r bobl (megis ysgrifenyddion a chrefftwyr), a ddangosai fwy o fynegiant a naturioldeb.

Gwnaeth rhywfaint o ryddid celfyddydol yn yr Ymerodraeth Newydd ( 1580 CC i 1085 CC). ), er enghraifft, trwy'r cerfluniau enwog gyda phenglogau mwy hirgul.

Perchnogion cymdeithas a diwylliant datblygedig iawn, archwiliodd yr Eifftiaid hefyd amryw o bynciau cymhleth, megis mathemateg a meddygaeth, hyd yn oed cael system ysgrifennu .

Diolch i'r cloddiadau archeolegol a ddigwyddodd drwy gydol y 19eg ganrif, mae gennym ni bellachgallu dehongli eu hieroglyffau, rhywbeth a oedd yn ein galluogi i ddeall eu gwerthoedd, eu ffyrdd o fyw a'u harteffactau yn well.

Yn fyr, gallwn ddweud bod yr Hen Aifft wedi gadael etifeddiaeth artistig a diwylliannol enfawr sy'n parhau i gyffroi'r Diddordeb ymwelwyr di-ri a phobl chwilfrydig o bob rhan o'r byd.

Paentiad o'r Hen Aifft

Mewn peintio Eifftaidd, roedd y confensiynau creu yn gryf iawn ac roedd y ffordd y cawsant eu gweithredu yn pennu ansawdd y gwaith. Un o'r prif reolau oedd y cyfraith ffryntedd , a orchmynnodd y dylid peintio'r cyrff ar ddwy ongl wahanol.

Dylai'r torso, y llygaid a'r ysgwyddau ymddangos yn y safle blaen, tra dangoswyd y pen a'r aelodau yn y proffil. Y bwriad y tu ôl i'r safbwynt anarferol iawn hwn oedd tanlinellu'r gwahaniaethau rhwng celf a realiti.

Llys Osiris, rhan o Llyfr y Meirw

Yn aml, roedd hieroglyffau yn cyd-fynd â'r darluniau; dyma sy'n digwydd yn y Llyfr y Meirw , sef casgliad o bapyri a osodwyd mewn beddrodau. Daeth y paent, a gynhyrchwyd o fwynau, i ben dros amser.

Cafodd y paentiadau hyn eu marcio gan set o symbolau a oedd yn bresennol hyd yn oed yn y lliwiau a ddefnyddiwyd. Er enghraifft: roedd du yn cynrychioli marwolaeth, coch yn golygu egni a phŵer, melyn yn symbol o dragwyddoldeb aglas anrhydeddu Afon Nîl.

Yn byw mewn sefydliad cymdeithasol gyda rolau a hierarchaethau hynod ddiffiniedig, creodd yr Eifftiaid baentiadau a fynegodd y rhaniadau hyn. Felly, nid oedd maint y ffigurau a gyflwynwyd yn y delweddau yn dibynnu ar y persbectif, ond ar eu pwysigrwydd yn y gwead cymdeithasol, ar eu pŵer.

Gweld hefyd: 7 yn gweithio i adnabod Jackson Pollock

Paentio o'r beddrod o Nebamun sy'n dangos hela'r pharaoh

Yn bresennol wrth addurno gwrthrychau ac adeiladau, roedd peintio yn elfen bwysig yn addurniad beddau'r pharaohs. Yn ogystal â phortreadu duwiau a chyfnodau crefyddol, roedd hefyd yn canolbwyntio ar yr un a fu farw, gan ddangos golygfeydd brwydro neu ddelweddau bob dydd, megis hela a physgota.

Mae hefyd yn bwysig nodi bod y portreadau hyn ymhell o fod. gan ei fod yn gopi ffyddlon , gan gyflwyno yn hytrach ffisiognomi delfrydol . Yng nghyfnod y Deyrnas Newydd, fodd bynnag, dechreuodd peintio Eifftaidd ddangos mwy o ddyfeisiadau, gyda mwy o symud a manylion.

Cerfluniau o'r Aifft

Roedd cerfluniau o'r Aifft yn hynod gyfoethog a phwysig yn eu diwylliant, gan roi i artistiaid mwy o le ar gyfer creadigrwydd ac arloesedd.

Cerflun o Cleopatra VII Philopator

Gyda dimensiynau anferthol neu lai, ar ffurf penddelwau neu ffigurau hyd llawn, y rhain roedd y gweithiau'n cynnwys amrywiaeth enfawr.

Yn ogystal â'r Pharoaid a'u teuluoedd, cawsant hefyd ysbrydoliaeth o'rdinasyddion Eifftaidd cyffredin (megis arlunwyr ac ysgrifenyddion), yn ogystal ag anifeiliaid amrywiol.

Mewn rhai cyfnodau, megis y Deyrnas Ganol, roedd y rheolau yn llymach, gyda chynrychioliadau tebyg a delfrydol. Yn ystod cyfnodau eraill, fodd bynnag, roedd y cerflun yn cadw llygad am fanylion o bwy oedd yn cael ei bortreadu.

Cerflun Yr Ysgrifenydd yn Eistedd, 2600 CC

Felly, roedd y math hwn o fynegiant artistig yn atgynhyrchu nodweddion a nodweddion ffisegol, gan ddangos hefyd statws cymdeithasol pob un.

Mae'r Ysgrifenydd Eistedd , a arddangosir yn amgueddfa'r Louvre, yn nodedig. enghraifft. Yn y darn, rydym yn dod o hyd i ddyn canol oed sy'n ymarfer ei grefft, fel pe bai'n aros am y testun a fyddai'n cael ei orchymyn gan y pharaoh neu ryw uchelwr.

Fodd bynnag, y cerfluniau angladdol Eifftiaid oedd y rhai mwyaf moethus ac, felly, maent yn parhau i fod yn fwy presennol yn ein dychymyg. Dyma achos delweddau eiconig fel mwgwd marwolaeth Tutankhamun a phenddelw Nefertiti.

Penddelw o Nefertiti, a grëwyd gan y cerflunydd Tutemés, 1345 CC

Mae'r olaf yn enghraifft sut y newidiwyd egwyddorion cerflunio dros amser, a chafwyd eiliadau hynod wreiddiol.

Roedd Nefertiti, gwraig Pharo Akhenaten, yn perthyn i'r Cyfnod Amarna , pan oedd y duw haul (Aton). y mwyaf diwylliedig. Ar y pryd, am resymau anhysbys i ni, roedd y teulu brenhinolcynrychiolir â phenglogau hirgul.

pensaernïaeth Aifft

Oherwydd ei hymgymeriadau enfawr a chofiadwy, mae pensaernïaeth yr Hen Aifft yn parhau i gael ei hystyried yn etifeddiaeth enfawr i ddynoliaeth.

Gweld hefyd: The Alienist: crynodeb a dadansoddiad cyflawn o waith Machado de Assis

Tra bod y roedd tai ac adeiladau milwrol yn cael eu gwneud yn ymarferol i wasanaethu eu swyddogaethau, credwyd bod y temlau, y cysegrfeydd a'r beddrodau yn para am dragwyddoldeb. Dyna pam eu bod yn waith mor llafurus, drud a gwrthiannol, ar ôl goroesi hyd heddiw.

Pyramidau Giza, Safle Treftadaeth y Byd UNESCO

Y Giza Heb os, mae Necropolis , gyda'i byramidau a'r Sffincs Mawr, yn un o'r atyniadau twristaidd rhyngwladol mwyaf. Adeiladwyd Pyramid Mawr Giza, un o Saith Rhyfeddod y Byd, rhwng 2580 CC. a 2560 CC, i Pharo Cheops.

Y bwriad oedd adeiladu tŷ tragwyddol, teilwng o'i deulu, lle gallent dreulio'r "ail fywyd" hwn. Roedd ei dechnegau adeiladu yn arloesol ac, hyd yn oed heddiw, yn ennyn diddordeb a chwilfrydedd llawer o bobl.

Sffincs Mawr Giza

Yn dal yn Giza, rydym ni yn meddu ar y Sffincs Mawr , sy'n 20 metr o uchder ac a adeiladwyd i gynrychioli'r pharaoh Khafre, yn ystod ei deyrnasiad (2558 CC – 2532 CC).

Y ffigur, a oedd â phennaeth y bod dynol a chorff llew, yn rhan o fytholeg yr Aifft ac yn gysylltiedig â'rcwlt duwiau.

Gweler hefyd
    Patrick Gray
    Patrick Gray
    Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.