15 prif waith Van Gogh (gydag esboniad)

15 prif waith Van Gogh (gydag esboniad)
Patrick Gray

Tabl cynnwys

Roedd Vincent van Gogh (1853-1890) yn athrylith o ôl-argraffiadaeth er iddo werthu un paentiad yn unig yn ystod ei oes.

Yn cael ei ystyried yn un o grewyr pwysicaf celfyddydau gweledol y Gorllewin, datblygodd ei gynfasau clasuron o beintio ac maent yn rhan o'r dychymyg cyfunol. Dewch i adnabod y campweithiau hyn yn well a dysgwch fwy am gofiant yr arlunydd o'r Iseldiroedd.

The Starry Night (1889)

Crëwyd y paentiad enwocaf gan yr arlunydd o’r Iseldiroedd tra claddwyd Van Gogh yn ysbyty seiciatrig Saint-Rémy-de-Provence yn ystod y flwyddyn 1889.

Roedd Vincent wedi gofyn i’w frawd iau , Theo, yn ei gyfaddef ar ôl cyfres o benodau seicotig. Ni chadarnheir yn union pa broblem iechyd a gystuddodd yr arlunydd, ond fe’i hamheuir o anhwylder deubegynol ac iselder dwfn.

Mae’r cynfas uchod yn darlunio’r codiad haul a welwyd o ffenestr yr ystafell lle bu Van Gogh yn cysgu. Mae'r gwaith yn cyflwyno rhai elfennau hynod megis troellau'r awyr sy'n argraffu syniad o ddyfnder a symudiad . Er gwaetha'r awyr anhrefnus, mae gan y pentref sy'n ymddangos yn y paentiad awyr heddychlon, yn ddiarwybod i'r cythrwfl y tu allan.

Dysgu mwy am y paentiad The Starry Night, gan Vincent van Gogh.

Blodau'r haul (1889)

un o gampweithiau'r arlunydd o'r Iseldiroedd, y cynfas sydd â ffiol o flodau'r haul fel ei mae gan y prif gymeriad ddeg fersiwn .

Yn y ddelwedd rydyn ni'n gweld yroedd yr arlunydd 16 awr ar y trên o Baris. Ar waelod y sgrin, ar yr ochr dde, gellir sylwi ar bresenoldeb elfen a all gynrychioli'r posibilrwydd o ddianc (traphont gyda'r trên uwchben).

Y tŷ melyn wedi'i farcio ar gyfer y strokes rhydd , mae'r cynfas hefyd yn adnabyddus am y cyferbyniad rhwng glas yr awyr a melyn y tai. Mae'r ddelwedd yn rhoi amlygrwydd nid yn unig i'r tŷ lle'r oedd yr arlunydd yn byw, ond hefyd i'r bloc dinas ac awyr.

Cofiant byr o Vincent van Gogh

Ganed yr arlunydd ar Fawrth 30, 1853 yn Zundert, pentref bychan yn ne'r Iseldiroedd.

Roedd ei dad, Theodorus van Gogh, yn weinidog Calfinaidd - byddai Vincent hefyd yn ceisio dilyn llwybr crefyddol ei dad ond heb lwyddiant.

Roedd y fam, Anna Carbentus, yn wraig tŷ ac wedi colli mab bach o'r enw Vincent. Gyda'r beichiogrwydd newydd, dewisodd roi enw'r mab yr oedd wedi'i golli i'r plentyn newydd a fyddai'n cael ei eni. Trwy gyd-ddigwyddiad, ganwyd Vincent ar yr un diwrnod â'i frawd, y flwyddyn ganlynol.

Hunanbortread a baentiwyd gan Van Gogh ym 1889

Gadaelodd Vincent yr ysgol rhwng yr oedrannau. 14 a 15 a chafodd ei swydd gyntaf yng nghwmni ei ewythr, a oedd yn ddeliwr. Yna aeth i weithio yn Llundain gan ddysgu mewn ysgol Sul i geisio bod yn bregethwr.

Yn ôl yn Holland, ceisia ddilyn diwinyddiaeth gydag anhawster mawr. Mae'n gorffen gyda swydd gweinidog cymuned fechantlawd iawn yng Ngwlad Belg. Ar ôl peth amser yn y swydd, penderfynodd adael y gymuned i gysegru ei hun yn llwyr i gelfyddyd.

Pan fyddaf yn teimlo angen dirfawr am grefydd, yr wyf yn mynd allan gyda'r nos i baentio'r sêr.

Van Gogh cafodd gefnogaeth ar hyd ei oes gan ei frawd iau Theo, a oedd yn ffrind a chefnogwr mawr. Mae llythyrau a gyfnewidiwyd rhwng y ddau yn rhoi cliwiau am fywyd yr arlunydd.

Bu'r arlunydd, a fyddai'n dod yn un o'r enwau mwyaf ym myd ôl-argraffiadaeth, oes fer. Bu farw Van Gogh yn 37 oed (amheuir hunanladdiad) a chynhyrchodd 900 o baentiadau - ar ôl gwerthu un yn unig yn ei oes.

Darllenwch hefyd: Y paentiadau enwocaf yn y byd a Phrif weithiau Frida Kahlo (a eu hystyr) )

mwyafrif o felyn a threfniant anghonfensiynol o flodau. Mae paentiad yr Iseldirwr yn cyflwyno dryswch, anhrefn a harddwch aflonydd a gafwyd gyda'r blodau haul dirdro .

Cyfarchiad oedd y cynfas a wnaed i'w ffrind Paul Gauguin (1848-1903), a ymwelodd ag ef yn Arles, lie yr oedd Vincent yn byw. Wrth weld y delweddau, canmolodd Gauguin ei gydweithiwr o'r Iseldiroedd trwy nodi bod ei flodau haul yn harddach na lilïau dŵr Monet.

Yn y paentiad, nid yw'r llofnod fel yr ydym yn ei ddarganfod fel arfer, wedi'i leoli yng nghornel y sgrin . Yn Y blodau haul mae enw cyntaf yr arlunydd yn cael ei fewnosod y tu mewn i'r fâs, yng nghanol y ffrâm (ar y gwaelod). Mewn llythyr at ei frawd Theo cawn wybod iddo ddewis arwyddo Vincent oherwydd bod pobl yn cael trafferth ynganu Van Gogh.

Y Bwytawyr Tatws (1885)

Mae'r cynfas Y Bwytawyr Tatws yn dangos yr amser cinio, am saith yr hwyr (wedi'i farcio ar y cloc llaw sydd wedi'i leoli ar y wal i'r chwith o'r paentiad). Ar yr un wal yn yr ystafell lle mae'r cloc, mae delwedd grefyddol hefyd, sy'n rhoi mwy o gliwiau i ni am y teulu hwn.

Gweld hefyd: Dawnsio neuadd: 15 arddull cenedlaethol a rhyngwladol

Gwŷr a gwragedd sy'n gweithio'r wlad yw'r bwrdd. Y dwylo (cryf, esgyrnog) a'r wynebau (wedi blino, yn ddigalon gan ymdrech) yw prif gymeriadau'r cynfas. Bwriad Van Gogh oedd eu portreadu fel petai, gan wneud cofnod o fywyddomestig .

Beth sydd yng nghanol y bwrdd - swper - yw tatws (dyna pam enw'r cynfas). Mae'r paentiad cyfan wedi'i beintio yn naws lliw y ddaear ac mae'r ddelwedd yn cyferbynnu golau a thywyllwch (sylwch sut mae'r golau yn y blaendir yn goleuo'r bwrdd bwyta tra bod y cefndir yn parhau'n dywyll).

Mae'r paentiad yn cael ei ystyried gan lawer. i fod yn gampwaith cyntaf Van Gogh, fe'i gwnaed pan oedd yr arlunydd yn dal i fyw gyda'i rieni. Dywedir hefyd i'r cynfas gael ei wneud dan ysbrydoliaeth gweithiau Rembrandt, un o'r arlunwyr Iseldiraidd mwyaf.

Yr Ystafell (1888)

>

Mae’r paentiad uchod yn gofnod o’r ystafell a rentodd Van Gogh yn Arles. Yn y llun gwelwn manylion bywyd yr arlunydd megis y dodrefn pren a'r cynfasau yn hongian ar y waliau.

Mae Van Gogh yn defnyddio lliwiau cryf a chyferbyniol yn y gwaith a, thrwyddo, canfyddwn ychydig o'ch bywyd beunyddiol. Mae'n rhyfedd y ffaith fod dwy gadair a dwy glustog pan mae'n hysbys bod Vincent yn byw ar ei ben ei hun.

Mae yna amheuaeth y byddai'r paentiad wedi'i wneud ar gyfer ei frawd, Theo, er mwyn ei gysuro. ei fod yn gwybod fod Van Gogh yn iawn.

Hunan-bortread gyda'r glust dorri (1889)

0>Roedd trychiad y glust i'r dde yn bennod neblyd ym mywyd yr arlunydd sy'n parhau i fod yn ddirgel . Ni wyddom ond mai canlyniad uniongyrchol treisgar oedd colli'r glustffrae a gafodd gyda'i ffrind, ei gyd-arluniwr Paul Gauguin ym 1888. Roedd Gauguin wedi symud i gartref artistig Van Gogh yn yr un flwyddyn, ar wahoddiad ei ffrind.

Ni wyddom a fyddai Van Gogh wedi torri rhan i ffwrdd. o'i glust dde mewn episod o hunan-anffurfio ar ôl colli rheolaeth gyda'i ffrind neu pe bai Paul wedi ei daro â rasel yn ystod y ffrae wresog a gafodd.

Y wybodaeth sy'n hysbys i bob pwrpas yw byddai'r arlunydd wedi cadw'r glust wedi'i thorri, gan ei dangos i butain o'r enw Rachel mewn puteindy lleol. Ar ôl y cyfarfod hwn, honnir bod Vincent wedi cerdded i'w ystafell lle bu'n cysgu ar y gwely gwaedlyd.

Cafe Terrace at Night (1888)

0> Roedd y teras y mae'r cynfas yn cyfeirio ato wedi'i leoli ar y Place du Forum, yn Arles, y ddinas lle symudodd Van Gogh i gysegru ei hun i beintio. Yn ôl cofnodion, penderfynodd yr arlunydd ail-greu tirwedd y caffi ar ôl gorffen darllen nofel gan Guy Maupassant.

Un o nodweddion mwyaf trawiadol y gwaith yw, er iddo bortreadu tirwedd nos, y gwnaeth Van Gogh peidio â defnyddio unrhyw baent du, ar ôl troi at arlliwiau tywyllach yn unig. Mewn llythyr a gyfnewidiwyd gyda'i frawd, dywedodd yr arlunydd:

Dyma baentiad nosol heb ddefnyddio paent du, dim ond felan, fioledau a gwyrddion bendigedig

Ar y cynfas y gwelwn y tro cyntaf bod Van Gogh wedi arbrofi gyda phaentio'r awyr gyda sêr wedynArgraffiadwyr.

Mae'r darlun yn un o'r ychydig sydd heb ei arwyddo gan yr arlunydd, fodd bynnag, nid oes amheuaeth o'i awduraeth diolch i'r arddull a gyflwynwyd a llythyrau Van Gogh, lle cyfeiriodd at y paentiad.

Cae Gwenith gyda Brain (1890)

> Wedi'i baentio ychydig cyn i Van Gogh farw (ar 29 Gorffennaf, 1890), y cynfas Crëwyd Cae Gwenith gyda Brain ar 10 Gorffennaf, 1890.

Tan yn ddiweddar credid mai hwn oedd paentiad olaf yr arlunydd, ond darganfu ymchwilwyr yn amgueddfa’r peintiwr yn Amsterdam baentiad diweddarach, Tree Roots , ond nas cwblhawyd erioed.

Darllenodd llawer o ddamcaniaethwyr yn y paentiad Wheat Field with Crows yr amgylchedd iselder ac unigrwydd a brofwyd gan yr arlunydd o'r Iseldiroedd , a fu'n dioddef o anhwylderau meddwl ar hyd ei oes.

Almond blossom (1890)

Roedd Van Gogh yn agos iawn at ei iau. brawd, Theo, oedd newydd briodi Johanna. A phaentiwyd Almond Blossom yn y flwyddyn 1890, pan gafodd y cwpl blentyn. Roedd y paentiad yn anrheg a gynigiwyd gan Van Gogh i'r cwpl ar gyfer y babi ac roedd i fod i hongian dros y crib. Roedd Johanna, fodd bynnag, yn hoffi'r paentiad gymaint nes iddi ei hongian yn yr ystafell fyw.

Wedi'i baentio mewn lliwiau golau a thonau pastel, mae'r cynfas yn cyflwyno ongl chwilfrydig, fel petai'r gwyliwr yn edrych ar y goeden almon oddi tano. . Timae boncyffion, yn blodeuo, yn cynrychioli'n union y syniad hwn o aileni .

Cwilfrydedd: yr enw a roddwyd i'r babi, a aned ar Ionawr 31, 1890, oedd Vincent, er anrhydedd i ewythr yr arlunydd. Yr unig nai hwn a greodd Amgueddfa Van Gogh, yn 1973, yn Amsterdam, mewn partneriaeth â llywodraeth yr Iseldiroedd.

Cadair Van Gogh gyda phibell (1888)

Cafodd cadair Van Gogh gyda phibell ei phaentio yn y breswylfa artistig lle'r oedd Van Gogh yn byw yn Arles ac mae'n cynnwys cadair syml iawn, wedi'i gwneud o bren, heb freichiau a gorchudd. mewn gwellt yn gorffwys ar lawr sydd hefyd yn syml.

Mae'r cynfas yn wrthbwynt i baentiad arall a wnaeth yr arlunydd o'r enw Cadair Gauguin , sydd yn Amgueddfa Van Gogh. Yn yr ail baentiad hwn mae cadair fwy mawreddog, gan fod Gauguin yn cael ei ystyried yn arlunydd pwysig y cyfnod. Cafodd y paentiad o gadair Van Gogh ei baru gyda'r paentiad cadair Gauguin , dylai un fod wrth ymyl y llall (trowyd un gadair i'r dde a'r llall i'r chwith, yn gynwysedig).

Mae'r cynfas lle peintiodd Van Gogh ei gadair ei hun i gyd mewn arlliwiau melyn ac yn cynrychioli ei bersonoliaeth syml , tra bod awyrgylch mwy cain gan Gauguin's.

Mae ei lofnod (Vincent) mewn arddull anarferol. gofod yng nghanol y paentiad (ar y gwaelod).

Y postmon: Joseph Roulin (1888)

5>

YnArles, un o ffrindiau gorau'r arlunydd Van Gogh oedd y postmon lleol Joseph Roulin.

Roedd Joseph yn gweithio yn swyddfa bost y dref fechan ac roedd Van Gogh yn aml yn mynd yno i anfon paentiadau a llythyrau at ei frawd Theo. O'r cyfarfodydd rheolaidd hyn y daeth cyfeillgarwch i'r amlwg - a dyma un o gyfres o bortreadau a wnaeth yr arlunydd o'i ffrind a'i deulu trwy gydol ei gyfnod yn Arles.

Cafwyd tua 20 o bortreadau o'r teulu. postmon, ei wraig Augustine a thri o blant y cwpl (Armand, Camille a Marcelle).

Mewn llythyr a anfonwyd at Theo rydym yn dyst i foment creu'r cynfas penodol hwn:

Rwyf nawr gweithio gyda model arall, postmon mewn gwisg las, gyda manylion aur, barf fawr ar ei wyneb, yn edrych fel Sócrates.

Dr. Gachet (1890)

Mae’r gwaith 68 x 57 cm hwn bellach yn y Musée d’Orsay, ym Mharis, ac mae’n portreadu Paul Gauchet, y meddyg a oedd yn gofalu amdano. Van Gogh ar ôl iddo gyrraedd Auvers.

Roedd y meddyg yn hoff o'r celfyddydau ac yn arfer prynu gweithiau a rhyngweithio ag artistiaid eraill. Roedd y cysylltiad rhwng y ddau, ar y dechrau, yn ddwys. Ond yna syrthiasant allan ac ysgrifennodd Vincent at ei frawd:

Rwy'n meddwl na ddylwn i gyfrif mwyach ar Dr. Gachet. Yn gyntaf oll, mae'n sâl na fi, neu o leiaf mor sâl ag ydw i. felly does dim byd mwy i siarad amdano. Pan fydd y dall yn arwain y dall,onid yw'r ddau yn syrthio i'r twll?"

Cynhyrchwyd y cynfas ymhen pythefnos y cyfarfu'r meddyg a'r claf a cheisiodd yr arlunydd bortreadu, fel y dywedodd, " mynegiant cystudd ein hoes ni ".

Hen Wr A'i Ben Yn Ei Ddwylo (Wrth Borth Tragwyddoldeb) (1890)

Yn seiliedig ar llun a lithograffau a wnaeth yr arlunydd flynyddoedd ynghynt, yn 1882, mae'r paentiad hwn yn portreadu dyn cystuddiedig â'i ddwylo ar ei wyneb.

Cwblhawyd y gwaith ychydig fisoedd cyn y marwolaeth Vincent ac mae'n arwydd arall bod yr artist yn mynd trwy wrthdaro a dioddefaint seicig difrifol, ond yn dal i gredu yn Nuw ac yn "borth tragwyddoldeb", enw'r gwaith.

Ynghylch y llun a'r lithograffau yr hyn a wnaeth o'r thema hon, meddai ar y pryd:

Heddiw a ddoe tynais ddau ffigwr o hen ŵr gyda'i benelinoedd ar ei liniau a'i ben yn ei ddwylo. (...) Beth a golygfa hardd mae hen weithiwr yn ei wneud , yn ei siwt melfaréd glytiog a phen moel.

Hunan-bortread gyda Het Wellt (1887)

<1

Yr olew ar gynfas Hunan-bortread gyda het wellt yw paentiad bach, 35 x 27 cm.

Ynddo, dewisodd yr artist ddefnyddio arlliwiau o felyn i gynrychioli ei hun mewn osgo lle mae'n wynebu'r cyhoedd gyda golwg gadarn, ond hefyd yn trosglwyddo pryder , oherwydd byddai'n symud yn fuan i dde Ffrainc i wario

Dyma un arall o 27 hunanbortread yr arlunydd ac, am y math hwn o gynhyrchiad, dywedodd:

Hoffwn beintio portreadau y bydd can mlynedd o nawr yn ymddangos fel datguddiad. (... ) nid am ffyddlondeb ffotograffig, ond yn hytrach (...) am werthfawrogi ein gwybodaeth a'n chwaeth yn bresennol mewn lliw, fel modd o fynegi a dyrchafu cymeriad.

Maes gwenith gyda cypreswydden (1889)

Gweld hefyd: Y Dywysoges a'r Pys: Dadansoddiad o Chwedlau Tylwyth Teg

Un o hoff bynciau Vincent van Gogh oedd cynrychioli cypreswydden. Yn ail-ymddangos fel fflamau yn yr awyr , daliodd y coed troellog hyn sylw'r arlunydd, a gynhyrchodd gynfasau egnïol a darluniadol.

Hoffwn pe gallwn wneud y cypreswydi fel cynfasau blodau'r haul, oherwydd yn fy synnu nad oes neb wedi eu gwneud fel y gwelaf i nhw.

Mae'r olew hwn ar gynfas yn 75.5 x 91.5 cm ac mae bellach mewn oriel ym Mhrydain Fawr.

Y Ty Melyn (1888)

>

Mae'r paentiad uchod, a grëwyd ym mis Medi 1888, yn portreadu'r tŷ lle'r oedd yr arlunydd yn byw pan adawodd Baris. Rhentodd y crëwr ystafell yn y tŷ melyn ym mis Mai yr un flwyddyn y peintiodd y paentiad. Roedd yr adeilad lle bu'n byw wedi'i leoli mewn bloc ger Sgwâr Lamartine, yn Arles.

Yn y tŷ, roedd Van Gogh yn byw ac yn gweithio gydag artistiaid eraill mewn math o wladfa, gan brofi profiad cyfunol, er bod pob un wedi cael eich ystafell eich hun.

Y ddinas a ddewiswyd gan y
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.