Dychmygwch gan John Lennon: ystyr, cyfieithiad a dadansoddiad o'r gân

Dychmygwch gan John Lennon: ystyr, cyfieithiad a dadansoddiad o'r gân
Patrick Gray

Mae Dychmygwch yn gân o'r albwm o'r un enw, a ysgrifennwyd gan John Lennon a Yoko Ono. Wedi'i rhyddhau ym 1971, dyma'r sengl o yrfa unigol Lennon a werthodd orau, a daeth yn anthem heddwch, yn cael ei recordio gan nifer o artistiaid, gan gynnwys Madonna, Elton John a Stevie Wonder.

Dychmygwch - John Lennon a'r Band Ono Plastig (gyda'r Flux Fiddlers)

Telynegion Dychmygwch

Dychmygwch nad oes nefoedd

Mae'n hawdd os ceisiwch

Dim uffern oddi tanom

Uwchben ni yn unig yr awyr

Dychmygwch yr holl bobl

Byw am heddiw

Dychmygwch nad oes unrhyw wledydd

Mae'n ddim yn anodd ei wneud

Dim i'w ladd na marw drosto

A dim crefydd chwaith

Dychmygwch yr holl bobl

Byw bywyd mewn heddwch <3

Efallai y byddwch chi'n dweud, breuddwydiwr ydw i

Ond nid fi yw'r unig un

gobeithiaf ryw ddydd y byddwch yn ymuno â ni

A'r byd bydd fel un

Dychmygwch ddim eiddo

Tybed a allwch chi

Dim angen trachwant na newyn

Brawdoliaeth dyn

Dychmygwch yr holl bobl

Rhannu'r byd i gyd

Cyfieithiad

Dychmygwch nad oes paradwys

Mae'n hawdd os ceisiwch,

Gweld hefyd: 21 Sioe Orau i'w Gwylio ar HBO Max

dim uffern oddi tanom

ac uwch ben dim ond y ffurfafen

Dychmygwch yr holl bobl

yn byw heddiw

Dychmygwch nad oes unrhyw wledydd<3

ddim yn anodd dychmygu

dim byd i ladd na marw drosto

a dim crefydd chwaith

Dychmygwch yr holl bobl

byw bywyd mewn heddwch

Gallwchdywedwch fy mod yn freuddwydiwr

ond nid fi yw'r unig un

gobeithio un diwrnod y byddwch yn ymuno â ni

a bydd y byd fel un

Dychmygwch ddim eiddo

Tybed a allwch chi wneud hynny

Heb fod angen trachwant na newyn

Brawdoliaeth dyn

Dychmygwch yr holl bobl

Rhannu’r byd i gyd

Dadansoddiad a dehongliad o’r gân

Mae holl eiriau’r gân yn creu delwedd o fyd y dyfodol lle bydd mwy o gydraddoldeb rhwng pawb . Yn y gân hon, mae John Lennon yn cynnig i ni ddychmygu realiti lle nad yw'r ffactorau mawr sy'n achosi gwrthdaro yn bodoli: crefyddau, gwledydd ac arian.

Stansa 1

Dychmygwch nad oes paradwys

mae'n hawdd os ceisiwch,

dim uffern oddi tanom

a dim ond yr awyr uwchben

Dychmygwch yr holl bobl

byw canys heddiw

Yn y pennill cyntaf, mae John Lennon yn sôn am y crefyddau , sy'n defnyddio addewid nefoedd a bygythiad uffern i drin gweithredoedd pobl.

Felly, mae'r gân i'w gweld eisoes yn agor gyda rhywbeth sy'n herio gwerthoedd y norm: trwy gynnig bod pwy bynnag sy'n gwrando i ddychmygu nad yw'r nefoedd yn bodoli, mae'n ymddangos ei fod yn bwrw amheuaeth ar gredoau'r ffydd Gristnogol.

Heb nefoedd nac uffern, pobl y gallent fyw dim ond am y presennol, yn y bywyd hwn, heb boeni am yr hyn a ddaw ar ôl.

Stan 2

Dychmygwch nad oes unrhyw wledydd<3

nid yw'n anodd dychmygu<3

dim byd am bethlladd na marw

a dim crefydd chwaith

Dychmygwch yr holl bobl

byw bywyd mewn heddwch

Yma daw cyd-destun hanesyddol y gân yn fwy amlwg a dylanwad y mudiad hipi, a oedd yn drech na'r nerth yn ystod y 60au.

Roedd y gred yng ngwerthoedd "heddwch a chariad" yn cyferbynnu â'r gwrthdaro a oedd yn dinistrio'r byd. Yn yr Unol Daleithiau, roedd y gwrthddiwylliant yn cwestiynu Rhyfel Fietnam, gwrthdaro gwaedlyd y bu nifer o enwogion rhyngwladol yn protestio yn ei erbyn, gan gynnwys Lennon.

Yn y gân, mae'r pwnc yn pwysleisio mai cenhedloedd fu'r prif reswm dros ryfeloedd erioed. Yn y pennill hwn, mae'n gwneud i'r gwrandäwr ddychmygu byd lle nad oes ffiniau, gwledydd, cyfyngiadau.

Heb ryfeloedd, heb farwolaethau treisgar, heb genhedloedd na chredoau a fyddai'n ysgogi gwrthdaro, gallai bodau dynol rannu yr un gofod mewn harmoni.

Cytgan

Efallai y byddwch yn dweud fy mod yn freuddwydiwr

ond nid fi yw'r unig un

Gobeithio un diwrnod y byddwch chi'n ymuno â ni

a bydd y byd fel un

Yn y pennill hwn, sydd wedi dod yn enwocaf o'r gân, mae'r canwr yn annerch y rhai sy'n amau ​​beth mae'n ei ddweud . Er ei fod yn gwybod ei fod yn cael ei raddio fel "breuddwydiwr" , delfrydwr sy'n ffantasïo am fyd iwtopaidd, mae'n gwybod nad yw ar ei ben ei hun.

Mae llawer o rai eraill o'i gwmpas. pobl sydd hefyd yn teimlo meiddio breuddwydio am y byd newydd hwn ac ymladdi'w adeiladu. Felly, mae'n gwahodd yr "anghredinwyr" i ymuno hefyd, gan ddweud y bydd un diwrnod "yn un". yn disgrifio ei fod yn bosibl. Os mai dim ond mwy o bobl all "ddychmygu" byd o'r fath: cryfder ar y cyd yw'r ffactor hanfodol ar gyfer newid.

Stana 3

Dychmygwch nad oes unrhyw berchnogaeth

Tybed a allwch chi ei wneud

Gweld hefyd: Moeseg Nicomachean, gan Aristotle: crynodeb o'r gwaith

Heb fod angen trachwant na newyn

Brawdoliaeth o ddynion

Yn y pennill hwn, mae'n mynd ymhellach, gan ddychmygu cymdeithas lle nad oes y fath peth fel eiddo, na chariad dall a llwyr at arian. Yn y darn hwn, mae hyd yn oed yn mynd mor bell â chwestiynu a yw ei interlocutor yn gallu beichiogi o realiti fel yna, mor wahanol i'r un y mae'n byw ynddo.

Ymhell o dlodi, cystadleuaeth ac anobaith, byddai peidiwch â bod yn fwy "newyn" neu "trachwant". Byddai dynoliaeth felly fel brawdoliaeth fawr, lle byddai pawb yn rhannu'r byd mewn heddwch.

Ystyr y gân

Er bod y geiriau yn beirniadu crefyddau, i genhedloedd a chenhedloedd yn hallt. cyfalafiaeth, mae ganddi alaw felys. Credai John Lennon ei hun i'r alaw hon arwain cân mor wrthdroadol i gael ei derbyn gan gynulleidfa fawr.

Ond y tu hwnt i'r byd-olwg y mae'r cyfansoddwr yn ei gynnig, mae gan y geiriau rym aruthrol i awgrymu bod y dychymyg yn gallu gwella'r byd . Am fwyanghyraeddadwy fel yr ymddengys y cynigion, gellir eu cyflawni, a'r cam cyntaf yw gallu dychmygu ei fod yn bosibl.

Cyd-destun hanesyddol a diwylliannol

Diwedd y 1960au a'r dechrau Nodwyd y 1970au gan nifer o wrthdaro rhyngwladol rhwng y ddau bŵer niwclear mawr, yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd. Daeth y cyfnod hir o dyndra rhwng y ddwy wlad i gael ei adnabod fel y Rhyfel Oer.

Bu'r cyfnod hwn yn ffrwythlon iawn i gerddoriaeth a diwylliant yn gyffredinol. Dylanwadodd symudiadau'r chwedegau, megis y gwrthddiwylliant , ganu pop a chwyldroi'r diwydiant diwylliannol. Roedd gan John Lennon ei hun ran bwysig yn y newid hwn gyda'r Beatles.

Baner gyda'r geiriau "Diwedd y rhyfel nawr! Dewch â'r milwyr yn ôl adref", protest yn erbyn Rhyfel Fietnam, 09/20/ 1969.

Roedd y llanc, Gogledd America yn bennaf, yn gwrthod cydoddef y gwrthdaro a achoswyd gan y pwerau gwleidyddol. Wrth bregethu'r arwyddair enwog "Gwnewch gariad, nid rhyfel", buont yn protestio ar y strydoedd yn erbyn y gwrthdaro yn Fietnam .

John Lennon a Yoko Ono: yn y frwydr dros heddwch

John Lennon, cerddor Prydeinig ac un o sylfaenwyr y Beatles, oedd un o ser mwyaf ei oes. Cafodd ei waith a'i feddwl ddylanwad mawr ar y cenedlaethau a ddilynodd a daeth Lennon yn eicon.eicon diamheuol o gerddoriaeth orllewinol.

Un o'r agweddau ar ei gofiant sy'n ennyn chwilfrydedd y cyhoedd fwyaf yw ei briodas â Yoko Ono. Roedd Yoko hefyd yn artist o fri a gymerodd ran mewn nifer o symudiadau avant-garde yn y 60au, gyda phwyslais ar y mudiad Fluxus, a oedd â chynigion rhyddfrydol a gwleidyddol ar gyfer celf.

Yr oedd yn 1964, pan oedd yn rhan o yr avant-garde hwn, a lansiodd Yoko y llyfr Grapefruit, ysbrydoliaeth wych ar gyfer cyfansoddiad Imagine. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, cyfarfu’r cwpl a dechrau partneriaeth gariadus, artistig a phroffesiynol.

John Lennon a Yoko Ono, Gwely yn , 1969.

Yr oedd undeb y ddau yn cydredeg ag ymadawiad Lennon o'r Beatles mawr. Roedd llawer o gefnogwyr yn beio Ono am chwalu'r grŵp ac yn gwrthwynebu'r cwpl.

Yn 1969, pan briodon nhw, fe wnaethon nhw fanteisio ar y sylw roedden nhw'n ei gael i brotestio Rhyfel Fietnam. I ddathlu eu mis mêl, trefnwyd digwyddiad o'r enw Gwely yn , lle buont yn aros yn y gwely yn enw heddwch y byd.

Yn ystod y perfformiad, cawsant ymwelwyr newyddiadurwyr a manteisiodd ar y cyfle i siarad am heddychiaeth. Maent hefyd yn adnabyddus am eu cyfraniadau fel actifyddion, maent wedi gwneud ymyriadau artistig eraill, megis lledaenu hysbysfyrddau gyda'r neges "Mae'r rhyfel drosodd os dymunwch" mewn 11 dinas.

Gwiriwch ef<5 ><12 >
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.