Ystafell Lyfrau Despejo, gan Carolina Maria de Jesus: crynodeb a dadansoddiad

Ystafell Lyfrau Despejo, gan Carolina Maria de Jesus: crynodeb a dadansoddiad
Patrick Gray
Roedd

Carolina Maria de Jesus yn ddienw nes rhyddhau ei llyfr cyntaf, Quarto de Despejo . Wedi'i gyhoeddi ym mis Awst 1960, roedd y gwaith yn gasgliad o tua 20 o ddyddiaduron a ysgrifennwyd gan ddynes ddu, mam sengl, wedi'i haddysgu'n wael ac yn byw yn y Canindé favela (yn São Paulo).

Ystafell Troi Allan Roedd yn llwyddiant gwerthiant a chyhoeddus oherwydd ei fod yn bwrw golwg wreiddiol ar y favela ac ar y favela.

Wedi'i chyfieithu i dair ar ddeg o ieithoedd, enillodd Carolina y byd a gwnaed sylwadau arni gan enwau mawr yn llenyddiaeth Brasil fel Manuel Bandeira , Raquel de Queiroz a Sérgio Milliet.

Ym Mrasil, cyrhaeddodd copïau Quarto de Despejo gylchrediad o fwy na 100 mil o lyfrau a werthwyd mewn un flwyddyn.

Crynodiad gan Quarto de Despejo

Mae'r llyfr gan Carolina Maria de Jesus yn adrodd yn ffyddlon y bywyd beunyddiol a dreuliwyd yn y favela.

Yn ei thestun, cawn weld sut mae'r awdur yn ceisio goroesi fel casglwr sbwriel ym metropolis São Paulo, gan geisio darganfod yn yr hyn y mae rhai yn ei ystyried yn fwyd dros ben sy'n ei chadw'n fyw.

Ysgrifennwyd yr adroddiadau rhwng Gorffennaf 15, 1955 a Ionawr 1, 1960. Y dyddiadur mae cofnodion yn cael eu nodi gyda'r diwrnod, y mis a'r flwyddyn ac yn adrodd am agweddau ar drefn Carolina.

Mae llawer o ddarnau yn tanlinellu, er enghraifft, yr anhawster o fod yn fam sengl yn y cyd-destun hwn o dlodi eithafol. Darllenasom mewn dyfyniad yn bresennol ar 15 Gorffennaf,1955:

Pen-blwydd fy merch Vera Eunice. Roeddwn i'n bwriadu prynu pâr o esgidiau iddi. Ond mae cost bwydydd yn ein hatal rhag cyflawni ein dyheadau. Ar hyn o bryd rydym yn gaethweision i gostau byw. Dod o hyd i bâr o sgidiau yn y sbwriel, eu golchi a'u trwsio iddi eu gwisgo.

Mae Carolina Maria yn fam i dri o blant ac yn gofalu am bopeth ar ei phen ei hun.

I fod yn gallu bwydo a magu ei theulu, mae hi'n gweithio fel codwr cardbord a metel ac fel golchwraig. Er yr holl ymdrech, lawer gwaith mae'n teimlo nad yw'n ddigon.

Yn y cyd-destun hwn o rwystredigaeth a thlodi eithafol, mae'n bwysig tanlinellu rôl crefydd. Sawl gwaith trwy gydol y llyfr, mae ffydd yn ymddangos fel ffactor sy'n ysgogi ac yn gyrru'r prif gymeriad.

Mae darnau sy'n gwneud pwysigrwydd cred i'r ddynes ymladd hon yn glir iawn:

Roeddwn i'n anwaraidd , Penderfynais groesi fy hun. Agorais fy ngheg ddwywaith, gan wneud yn siŵr bod gen i'r llygad drwg.

Mae Carolina yn canfod cryfder mewn ffydd, ond hefyd yn aml yn esboniad am sefyllfaoedd bob dydd. Mae'r achos uchod yn dangos sut mae rhywbeth o'r drefn ysbrydol yn cyfiawnhau cur pen.

Mae Quarto de Despejo yn archwilio cymhlethdodau bywyd y fenyw weithgar hon ac yn cyfleu realiti llym Carolina, yr ymdrech barhaus barhaus i gadw'r teulu ar ei draed heb brofi mwy o anghenion:

gadewaisanfoddog, ag awydd i orwedd. Ond, nid yw'r tlawd yn gorffwys. Nid oes gennych y fraint o fwynhau gorffwys. Roeddwn i'n nerfus tu mewn, roeddwn i'n melltithio fy lwc. Codais ddau fag papur. Yna euthum yn ol, gan godi ychydig o haiarn, rhai caniau, a choed tân.

Fel unig enillydd bara i'r teulu, y mae Carolina yn gweithio ddydd a nos i fagu'r plant.

Y plant ei bechgyn , fel y mae hi'n hoffi eu galw, yn treulio llawer o amser ar ei phen ei hun gartref ac yn aml yn darged i feirniadaeth o'r gymdogaeth sy'n dweud bod y plant "yn cael eu magu'n wael".

Er na ddywedir byth yn pob llythyr, mae'r awdur yn priodoli ymateb y cymdogion â'u plant i'r ffaith nad yw hi'n briod ("Maen nhw'n cyfeirio nad ydw i'n briod. Ond rydw i'n hapusach na nhw. Mae ganddyn nhw ŵr.")

I Drwy gydol yr ysgrifennu, mae Carolina yn pwysleisio ei bod hi'n gwybod lliw newyn - a melyn fyddai hwnnw. Byddai’r casglwr wedi gweld melyn ambell waith dros y blynyddoedd a’r teimlad hwnnw a geisiodd hi fwyaf i ddianc:

Fi a welodd cyn bwyta’r awyr, y coed, yr adar, popeth melyn, ar ôl i mi bwyta, daeth popeth yn ôl i normal yn fy llygaid.

Yn ogystal â gweithio i brynu bwyd, roedd preswylydd slymiau Canindé hefyd yn derbyn rhoddion ac yn edrych am fwyd dros ben mewn marchnadoedd a hyd yn oed yn y sbwriel pan oedd angen. Yn un o'i gofnodion yn ei ddyddiadur, mae'n dweud:

Mae penysgafnder alcohol yn ein rhwystro rhag canu. Ond y mae newyn yn peri i ni grynu.Sylweddolais ei bod hi'n ofnadwy cael dim ond aer yn eich stumog.

Yn waeth na'i newyn, y newyn a'i brifo fwyaf oedd yr un a welodd yn ei phlant. A dyna sut, wrth geisio dianc rhag newyn, trais, trallod a thlodi, mae stori Carolina yn cael ei llunio.

Gweld hefyd: 10 prif waith Joan Miró i ddeall trywydd yr arlunydd swrrealaidd

Yn fwy na dim, mae Quarto de Despejo yn stori am ddioddefaint a gwytnwch, o sut mae menyw yn delio â'r holl anawsterau a achosir gan fywyd ac yn dal i lwyddo i drawsnewid y sefyllfa eithafol a brofwyd yn araith.

Dadansoddiad o Quarto de Despejo

Quarto de Despejo Mae yn ddarlleniad caled, anodd, sy'n amlygu sefyllfaoedd tyngedfennol y rhai nad oeddent yn ddigon ffodus i gael mynediad at ansawdd bywyd sylfaenol.

Yn onest a thryloyw iawn, gwelwn yn araith Carolina y personoliad o gyfres o areithiau posibl merched eraill sydd hefyd mewn sefyllfa o adawiad cymdeithasol.

Isod rydym yn amlygu rhai pwyntiau allweddol ar gyfer y dadansoddiad o'r llyfr.

Arddull Carolina Carolina ysgrifennu

Mae ysgrifennu Carolina - cystrawen y testun - weithiau'n gwyro oddi wrth Bortiwgaleg safonol ac weithiau'n ymgorffori geiriau pell-fetiog yr ymddengys iddi ddysgu o'i darlleniadau.

Yr awdur, mewn sawl cyfweliad, mae hi nodi ei hun fel un hunanddysgedig a dywedodd iddi ddysgu darllen ac ysgrifennu gyda'r llyfrau nodiadau a'r llyfrau a gasglodd o'r strydoedd.

Yn y cofnod ar Orffennaf 16, 1955, er enghraifft, gwelwn adarn lle mae'r fam yn dweud wrth ei phlant nad oes bara i frecwast. Mae'n werth nodi arddull yr iaith a ddefnyddiwyd:

GORFFENNAF 16, 1955 Got up. Ufuddheais i Vera Eunice. Es i i nôl dŵr. Fi wnaeth y coffi. Rhybuddiais y plant nad oedd gennyf fara. Eu bod yn yfed coffi plaen ac yn bwyta cig gyda blawd.

Yn y testun, mae'n werth nodi bod diffygion megis diffyg acen (mewn dŵr) a gwallau cytundeb (mae comesse yn ymddangos yn yr unigol pan mae'r awdur yn annerch ei phlant, yn y lluosog).

datgela Carolina ei sgwrs lafar ac mae'r marciau hyn i gyd yn ei hysgrifennu yn cadarnhau'r ffaith mai hi i bob pwrpas oedd awdur y llyfr, gyda chyfyngiadau Portiwgaleg safonol rhywun na fynychodd yr ysgol yn llawn.<3

Osgo'r awdur

Wrth oresgyn y mater o ysgrifennu, mae'n werth tanlinellu sut yn y darn uchod, wedi'i ysgrifennu â geiriau syml a thôn llafar, Carolina yn delio â sefyllfa anodd iawn: methu rhoi bara ar y bwrdd yn y bore i’r plant.

Yn hytrach nag ymdrin â galar yr olygfa mewn ffordd ddramatig a digalon, mae’r fam yn bendant ac yn ddigalon. yn dewis symud ymlaen drwy ddod o hyd i ateb interim i'r broblem.

Lawer gwaith drwy gydol y llyfr, mae'r bragmatiaeth hon yn ymddangos fel achubiaeth y mae Carolina yn glynu wrthi er mwyn symud ymlaen yn ei thasgau.

Ar y llaw arall, droeon drwy gydol y testun, mae'r adroddwr yn wynebu dicter, blinder agwrthryfel o ran peidio â theimlo'n abl i ddarparu ar gyfer anghenion sylfaenol y teulu:

Ro'n i'n meddwl o hyd bod angen i mi brynu bara, sebon a llaeth i Vera Eunice. A doedd y 13 mordaith ddim yn ddigon! Cyrhaeddais adref, a dweud y gwir i fy sied, yn nerfus ac wedi blino'n lân. Meddyliais am y bywyd cythryblus yr wyf yn ei arwain. Rwy'n codi papur, yn golchi dillad dau berson ifanc, yn aros allan ar y stryd trwy'r dydd. A dwi wastad ar goll.

Pwysigrwydd y llyfr fel beirniadaeth gymdeithasol

Yn ogystal â sôn am ei fydysawd personol a'i ddramâu dyddiol, mae'r Quarto de Despejo cafodd effaith gymdeithasol bwysig hefyd oherwydd ei fod yn tynnu sylw at fater favelas, a oedd hyd hynny yn broblem embryonig yng nghymdeithas Brasil.

Roedd yn gyfle i drafod pynciau hanfodol megis glanweithdra sylfaenol, casglu sbwriel, dŵr pibellog, newyn, diflastod, yn fyr, bywyd mewn gofod lle nad oedd pŵer y cyhoedd wedi cyrraedd hyd hynny.

Llawer o weithiau trwy gydol y dyddiaduron, mae Carolina yn dangos yr awydd i adael:

Gweld hefyd: Rwy'n gadael am Pasárgada (gyda dadansoddiad ac ystyr)

O ! pe gallwn symud oddi yma i gnewyllyn mwy gweddus.

Mae rôl merched yn haenau mwyaf ymylol cymdeithas

Quarto de Despejo hefyd yn gwadu lle menywod yn y cyd-destun hwn

Os yw Carolina yn aml yn teimlo ei bod yn cael ei herlid gan ragfarn am beidio â bod yn briod, ar y llaw arall mae'n gwerthfawrogi'r ffaith nad oes ganddi ŵr, sydd i lawer o'r menywod hynny yn cynrychioli'rffigwr y camdriniwr.

Mae trais yn rhan o fywyd bob dydd ei chymdogion ac fe’i tystir gan bawb o gwmpas, gan gynnwys y plant:

Yn y nos tra byddant yn gofyn am help, rwy’n gwrando’n dawel ar waltsys yn fy sied viennese. Tra roedd y gŵr a’r wraig yn torri’r byrddau yn y sied, cysgodd fy mhlant a minnau’n dawel. Nid wyf yn eiddigeddus o ferched priod y slymiau sy'n arwain bywyd caethweision Indiaidd. Wnes i ddim priodi a dydw i ddim yn anhapus.

Ynglŷn â chyhoeddiad Quarto de Despejo

Darganfu'r gohebydd Audálio Dantas Carolina Maria de Jesus pan aeth i cynhyrchu adroddiad ar gymdogaeth Canindé.

Ymhlith lonydd y slym oedd yn tyfu ar hyd yr Afon Tietê, cyfarfu Audálio â gwraig â llawer o straeon i'w hadrodd.

Dangosodd Carolina tuag ugain llyfrau nodiadau diflas yr oedd hi'n eu cadw yn ei shack a'u rhoi i'r newyddiadurwr oedd wedi rhyfeddu at y ffynhonnell a gafodd yn ei ddwylo.

Sylweddolodd Audálio yn fuan fod y fenyw honno'n llais o'r tu mewn i'r favela a oedd yn gallu siarad am realiti'r favela:

"Ni allai unrhyw awdur ysgrifennu'r stori honno'n well: yr olygfa o'r tu mewn i'r favela."

Cyhoeddwyd rhai dyfyniadau o'r llyfrau nodiadau mewn adroddiad yn Folha da Noite ar 9 Mai, 1958. Cyhoeddwyd y cylchgrawn O Cruzeiro ar 20 Mehefin, 1959. Y flwyddyn ganlynol, yn 1960, cyhoeddwyd y llyfr Quarto deDespejo , wedi'i drefnu a'i ddiwygio gan Audálio.

Mae'r newyddiadurwr yn gwarantu mai'r hyn a wnaeth yn y testun oedd ei olygu er mwyn osgoi llawer o ailadroddiadau a newid materion atalnodi, heblaw, meddai, mae'n ymwneud â dyddiaduron Carolina yn llawn.

Maria Carolina de Jesus a'i chyhoeddi'n ddiweddar Quarto de Despejo .

Gyda llwyddiant gwerthiant (roedd mwy na 100 mil o lyfrau gwerthu mewn un flwyddyn) a chydag ôl-effeithiau da y beirniaid, torrodd Carolina allan a daeth galw mawr amdani gan radios, papurau newydd, cylchgronau a sianeli teledu.

Cwestiynwyd llawer ar y pryd ynghylch dilysrwydd y testun , a briodolir gan rai i'r newyddiadurwr ac nid iddi hi. Ond cydnabu llawer hefyd mai dim ond rhywun oedd wedi byw yn y profiad hwnnw a allai ymhelaethu ar yr ysgrifen honno wedi'i chyflwyno â'r fath wirionedd.

Cadarnhaodd Manuel Bandeira ei hun, darllenydd o Carolina, o blaid cyfreithlondeb y gwaith:

"ni allai neb ddyfeisio'r iaith honno, sy'n dweud pethau gyda grym creadigol rhyfeddol ond sy'n nodweddiadol o rywun a arhosodd hanner ffordd trwy addysg gynradd."

Fel y nododd Bandeira, yn ysgrifen Quarto de Despejo mae'n bosibl lleoli nodweddion sy'n rhoi cliwiau i orffennol yr awdur ac sy'n dangos ar yr un pryd breuder a grym ei hysgrifennu.

Pwy oedd Carolina Maria de Jesus

Ganwyd ar 14eg Mawrth 1914, yn Minas Gerais, Carolina Maria deRoedd Iesu yn fenyw, yn ddu, yn fam sengl i dri o blant, yn gasglwr sbwriel, yn byw mewn slymiau, ar y cyrion.

Cyfarwyddwyd hyd yr ail flwyddyn mewn ysgol elfennol yn Sacramento, y tu mewn i Minas Gerais, mae Carolina yn rhagdybio:<3

"Dim ond dwy flynedd rydw i wedi bod yn yr ysgol, ond rydw i wedi ceisio ffurfio fy nghymeriad"

Yn lled-anllythrennog, nid oedd Carolina byth yn rhoi'r gorau i ysgrifennu, hyd yn oed os oedd mewn llyfrau nodiadau diflas wedi'u pentyrru wedi'i hamgylchynu gan orchwylion tŷ a gweithio fel casglwr a pheiriant golchi dillad ar y stryd i gynnal y tŷ.

Ar Rua A, yn shack rhif 9 yn y Canindé favela (yn São Paulo) y recordiodd Carolina hi bob dydd. argraffiadau.

Eich Roedd y llyfr Quarto de Despejo yn argyfyngus ac yn llwyddiant gwerthiant a daeth i ben i gael ei gyfieithu i fwy na thair ar ddeg o ieithoedd.

Yn y tridiau cyntaf ar ôl ei rhyddhau, gwerthwyd mwy na deng mil o gopïau a daeth Carolina yn ffenomen lenyddol o'i chenhedlaeth.

Portread o Carolina Maria de Jesus.

Ar Chwefror 13, 1977, bu farw'r llenor , gan adael ei thri phlentyn: João José, José Carlos a Vera Eunice.

Gweler hefyd
Patrick Gray
Patrick Gray
Mae Patrick Gray yn awdur, ymchwilydd, ac entrepreneur sydd ag angerdd am archwilio croestoriad creadigrwydd, arloesedd a photensial dynol. Fel awdur y blog “Culture of Geniuses,” mae’n gweithio i ddatrys cyfrinachau timau ac unigolion perfformiad uchel sydd wedi cael llwyddiant rhyfeddol mewn amrywiaeth o feysydd. Sefydlodd Patrick hefyd gwmni ymgynghori sy'n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau arloesol a meithrin diwylliannau creadigol. Mae ei waith wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys Forbes, Fast Company, ac Entrepreneur. Gyda chefndir mewn seicoleg a busnes, mae Patrick yn dod â phersbectif unigryw i’w ysgrifennu, gan gyfuno mewnwelediadau seiliedig ar wyddoniaeth â chyngor ymarferol i ddarllenwyr sydd am ddatgloi eu potensial eu hunain a chreu byd mwy arloesol.